Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою курсу є аналіз основних аспектів взаємодії готельного бізнесу і туризму, характеристика специфіки організації готельних послуг для туристів.

Завдання: засвоєння навчального матеріалу студентами передбачає у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної навчальної роботи, призначеної формувати практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем індустрії туризму і гостинності для підвищення якості професійної підготовки управлінських кадрів. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– категорії готелів всесвітньої кваліфікації;

– принципи обслуговування туристів в усіх категоріях готелів;

– категорії номерного фонду;

– комплектацію номерів.

вміти:

– користуватися законодавчою базою;

– оформлювати документи служби розташування та прийому;

– оформлювати документи для поселення групових заявок.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Організаційна структура та система управління готельним господарством.

Тема 1. Введення в індустрію гостинності.

Тема 2. Маркетинг в індустрії гостинності.

Тема 3. Організаційно-управлінська структура світового готельного комплексу.

Тема 4. Система управління готельним господарством.

Змістовий модуль 2. Організація сервісного обслуговування в готелях.

Тема 1. Санітарно-гігієнічні вимоги до складу приміщень.

Тема 2. Управління персоналом в готельному господарстві.

Тема 3. Внутрішньо організаційні нормативні документи.

Тема 4. Психологія обслуговування в індустрії гостинності.

 

Викладач: Журавльова С.М., к.е.н. доцент кафедри «Міжнародного туризму»

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

1401 сфера обслуговування

(шифр і назва)

Нормативна частина

Цикл: гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

 

Напрям підготовки

Туризм

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

8.14010301 Туризмознавство

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин − 180

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 50

самостійної роботи студента − 119

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

 

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

– год.

– год.

Лабораторні

38 год.

6 год.

Самостійна робота

119 год.

148 год.

Індивідуальні завдання:

11 год.

22 год.

Вид контролю: екзамен

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовий модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуються наступні види робіт:

− активність студента на лабораторному занятті оцінюється в 6 балів (9 лабораторних у першому 9х6=54 бала, 10 лабораторних у другому 10х6=60 балів);

− проведення презентації у першому модулі до 16 балів, у другому модулі до 20 балів;

− написання тестового завдання 20 балів.

Підсумковим оцінюванням є письмовий екзамен.