Ви є тут

Головна

Мета курсу: 

 • підготувати студентів до самостійної роботи з документами; 
 • ознайомити студентів із сучасною класифікацією документів, особливостями організації кадрового діловодства, документообігу, архівації документів; 
 • розвинути уміння та навички написання й оформлення кадрових документів різних типів.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

 • основні державні стандарти, що використовуються при оформленні документів, у тому числі кадрових; 
 • ? специфіку кадрових документів порівняно з іншими групами документів; 
 • ? вимоги до цієї категорії документів; 
 • ? перелік реквізитів та їх розміщення; 
 • ? елементи, що надають документу юридичної сили; 
 • ? етапи підготовки й оформлення кадрових документів; 
 • ? способи дотримання режиму секретності при роботі з документами; 

Вміти: 

 • документувати процесуальні дії, 
 • вибирати необхідну лексичну, граматичну форму при складанні документів; 
 • правильно розміщувати реквізити, дотримуючись вимог державних стандартів і відомчих нормативних актів; 
 • логічно викладати інформацію; 
 • систематизувати та зберігати документи; 
 • володіти культурою оформлення документа, основними методами обробки, зберігання, архівації кадрових документів; навичками роботи з документами за допомогою комп’ютерної техніки.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1
Місце документування в системі керування персоналом та кадрових служб 
Класифікаційні ознаки кадрових документів 
Нормативно-методична база роботи з кадровими документами. Основні державні стандарти, що використовуються при оформленні кадрових документів 
Особливості організації загального діловодства в системі кадрового діловодства, документообігу 
Вимоги до оформлення кадрових документів 
Основні етапи роботи з документами 
Види текстів, що застосовуються в кадрових документах кліше та штампи, характерні для кадрових документів
 
Змістовий модуль 2
Документування кадрового руху персоналу
Загальна характеристика особових кадрових документів. 
Документування факту встановлення трудових правовідносин. Трудовий договір, трудова угода. Колективний договір: зміст, особливості укладання, реєстрація 
Документування факту припинення трудових відносин 
Робота з особовими кадровими документами постійного зберігання 
Довідково-інформаційні документи з кадрових питань 
Документаційне забезпечення трудових спорів. 
Систематизація й забезпечення зберігання кадрових документів 
Застосування комп’ютерних систем у кадровому діловодстві
 
Викладач: Олененко А.Г., к.і.н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці.
 
 
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  –  0305 Економіка і підприємництво

Вибіркова

Напрям підготовки 
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
6.03050501 Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин -  2-й 2-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 8
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 26 год. 4 год.
Практичні, семінарські
12 год. 4 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
80 год. 112 год.
Індивідуальні завдання:   32  год.
Вид контролю: ізалік