Ви є тут

Головна
Мета курсу – сформувати у майбутніх менеджерів уміння організовувати особисту працю й працю підлеглих, навчити складати основні види управлінської документації.
Завдання: набуття теоретичних знань та практичних навичок студентів у галузі організації праці менеджерів різних видів управління.
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
 • предмет, завдання та функції теорії організації управлінської діяльності;
 • теоретико-методологічні засади теорії та практики організації праці менеджера;
 • основні засади, функції, напрями та методи організації праці менеджера, що діють у різних сферах діяльності людини й суспільства;
 • методологічні засади оцінювання ефективності організації праці менеджера;
 • тайм-менеджмент менеджера;
 • роль, місце й теоретичні засади управлінської діяльності керівника організації (лінійного менеджера);
 • організація управлінської праці менеджерів різних рівнів управління та формування її складових;
 • застосування сучасних засад і напрямів наукової організації праці.
Вміти:
 • застосовувати основи теорії управління у практичній діяльності керівника (реалізація їх функцій управління);
 • оцінювати й ефективність управління в організації;
 • планувати та організовувати особисту діяльність, поєднуючи в ній виконання основних засад управління, застосовувати, залежно від ситуації, найдоцільніші й найефективніші стилі та методи роботи;
 • організовувати процес документування в управлінні, ставити вимоги до складання й оформлення документів;
 • удосконалювати свою управлінську культуру (знання, професійну компетентність, технологічну культуру праці, інноваційні підходи в саморозвитку);
 • використовувати час як ресурс;
 • організовувати робочі місця менеджера;
 • застосовувати технології роботи з текстовими матеріалами;
 • організовувати та проводити наради та збори;
 • готувати та провадити ділові зустрічі, переговори;
 • управляти потоком відвідувачів;
 • раціоналізувати телефонні контакти;
 • взаємодіяти із секретарем, використовувати технічні засоби управління;
 • складати й оформлювати документи (організаційно-розпорядчі, з особового складу, господарської та зовнішньоекономічної діяльності);
 • формувати потоки документів, організовувати порядок проходження та виконання документів;
 • застосовувати процеси автоматизації діловодства
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
 
Змістовий модуль 1.
 
Особливості управлінської праці
Сутність, принципи та напрямки наукової організації праці
Розподіл та кооперація управлінської праці. Розпорядча діяльність
Планування особистої  роботи менеджера
Нормування управлінської праці, облік та аналіз робочого часу
Організація робочих місць. Умови праці
 
Змістовий модуль 2.
 
Документування в управлінні
Складання та оформлення документів
Організація діловодства. Опрацювання текстових матеріалів
Організація та проведення нарад і зборів
Ділові контакти в діяльності менеджера
 
Викладач: Олененко А.Г., к.і.н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці.
 
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 2 0305 Економіка і підприємництво

Вибіркова

Напрям підготовки 
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
6.03050501 Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 58 9-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 8
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 26 год. 26 год.
Практичні, семінарські
12 год. 12 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
 год.  год.
Індивідуальні завдання:    год.
Вид контролю: іспит