Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів системи теоретичних і практичних знань з питань регулювання соціально-трудових відносин, оплати праці, стимулювання оптимального використання ресурсів і підвищення продуктивності, ефективності праці, планування праці.

 

Завдання: висвітлення теоретичних аспектів сучасних проблем економіки праці; формування у студентів практичних навичок і вмінь до управління працею; розвиток здібностей до науково-дослідної роботи, самостійності і відповідальності у роботі; формування професійних здібностей у майбутніх фахівців щодо вирішення проблем економіки праці.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

  • методи ефективного використання трудових ресурсів, різноманітних видів зайнятості населення, а також розробки та реалізації заходів щодо зниження рівня безробіття в умовах ринкової економіки;
  • сутність та механізм управління трудовим потенціалом, менеджменту людських ресурсів, управління зайнятістю населення;
  • методи управління трудовими ресурсами в умовах сучасного виробництва, соціального планування та управління;
  • форми і методи організації професійної орієнтації різних груп населення, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення, розподілу та перерозподілу трудових ресурсів, їх ефективного використання.
 

вміти:

  • аналізувати зміни в зайнятості, формування й розвиток системи нових соціально-трудових відносин, становлення та функціонування ринку праці, 
  • використовувати сучасні підходи до управління людськими ресурсами,
  • аналізувати зміст і елементи організації і нормування праці, 
  • використовувати методи оцінки праці, її ефективності й оплати, 
  • обґрунтувати місце та роль Міжнародної організації праці в регулюванні соціально-трудових відносин. 
  • управляти працею на макро- і мікрорівні. 
 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1.
Об’єкт, предмет і завдання дисципліни
Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства
Соціально-трудові відносини як система
Соціальне партнерство
Ринок праці та його регулювання
Соціально-трудові відносини зайнятості
 
Змістовий модуль 2.
Організація і нормування праці
Продуктивність і ефективність праці
Політика доходів і оплата праці
Планування праці
 
Змістовий модуль 3.
Аналіз, звітність і аудит у сфері праці
Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин
Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
 

Викладач: Василичев Д.В., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, к.е.н., доц.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 10 0305 Економіка і підприємництво

Вибіркова

Напрям підготовки 
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
Модулів – 3
Спеціальність (професійне
спрямування):
6.03050501 Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів –13 3-4-й 3-4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 300 5,6,7-й 5,6,7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 4
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 48 год. 10 год.
Практичні, семінарські
48 год. 64 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
204 год. 284год.
Індивідуальні завдання:  -год.
Вид контролю: залік, екзамен

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен напівсеместр оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховують наступні види робіт:

-          підготовка до заняття:

а)  5 семестр:1 бал за кожне заняття (всього 24 заняття по 1 балу = 24 бали);

б)  6 семестр: 2 бали за кожне заняття (всього 12 занять по 2 бали = 24 бали);

в)  7 семестр: 2 бали за кожне заняття (всього 12 занять по 2 бали = 24 бали);

-          активність роботи студента на практичному занятті:

а)  5 семестр: оцінюється до 11 балів (всього 12 практичних занять по 11 балів = 131 бал);

б)  6 семестр: оцінюється до 22 балів (всього 6 практичних занять по 22 бали = 132 бали);

в)  7 семестр: оцінюється до 22 балів (всього 6 практичних занять по 22 бали = 132 бали);

-          самостійна робота:

а)  захист індивідуальної розрахункової роботи (5 семестр) до 50 балів;

б)  аудиторна контрольна робота (6,7 семестр) до 50 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за напівсеместр.

Курсова робота оцінюється за 100-ю шкалою:

-          виконання курсової роботи, де повністю розкрито тему, зміст та обґрунтовано результати, без захисту оцінюється від 75-80 балів;

-          виконання курсової роботи, де повністю розкрито тему, зміст, однак не достатньо обґрунтовано результати, без захисту оцінюється від 60-75 балів;

-          виконання курсової роботи, де не достатньо повністю розкрито тему, зміст та результати, без захисту оцінюється від 50-60 балів;

-          захист курсової роботи оцінюється від 20-25 балів.