Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок з організації управління трудовим потенціалом суспільства як складною системою регулювання процесів відтворення, що включає формування, розподіл, перерозподіл, обмін, використання та захист трудового потенціалу на макроекономічному рівні.

Завдання: сформувати у студентів стійкі знання теорії управління трудовим потенціалом, допомогти набути вмінь і навичок самостійно розробляти заходи щодо вдосконалення системи управління трудовим потенціалом.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- теоретичні основи управління трудовим потенціалом у масштабах держави;
- вимоги до формування та використання трудового потенціалу, його професійної підготовки й перепідготовки;
- нормативно-правову базу та ресурсне забезпечення використання трудового потенціалу;
- положення теорії людського капіталу та концепції людського розвитку;
- сутність мотивації економічної активності населення, фактори та методи мотивації економічної активності;
- загальні поняття рівня життя і формування доходів населення;
- принципи побудови та напрями державної соціальної політики;
- елементи та методи управління трудовим потенціалом.

вміти:

- аналізувати сучасну демографічну ситуацію та її вплив на стан трудового потенціалу країни;
- оцінювати використання трудового потенціалу суспільства;
- розробляти логічно-структурну схему системи управління трудовим потенціалом суспільства;
- розв’язувати конкретні завдання економічного та адміністративного спрямування щодо управління трудовим потенціалом суспільства;
- прогнозувати професійно-кваліфікаційний попит на робочу силу;
- аналізувати  витрати, очікувані майбутні вигоди від інвестицій в освіту та визначати ефективність одержання вищої освіти;
- розраховувати індекс людського розвитку;
- розробляти схему проведення соціальної політики на конкретному підприємстві;
- оцінювати ефективність використання трудового і кадрового потенціалу.
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. 
Населення як природна основа формування трудового потенціалу.
Трудовий потенціал суспільства.
Система управління трудовим потенціалом суспільства.
 
Змістовий модуль 2.
Формування загальноосвітнього та кваліфікаційного рівня трудового потенціалу.
Людський капітал як реалізована частина трудового потенціалу. 
Людський розвиток.
 
Змістовий модуль 3.
Мотивація економічної активності населення.
Доходи населення і рівень життя в системі управління трудовим потенціалом суспільства.
Соціальна політика в системі управління трудовим потенціалом суспільства.
 
Змістовий модуль 4.
Міжнародне співробітництво в управління трудовим потенціалом суспільства.
Зарубіжний досвід управління трудовим потенціалом.
Ефективність використання трудового потенціалу. 
 
Викладач дисципліни: Біленко О.В., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, к.е.н., доц.
 
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 4,5 0305 Економіка і підприємництво

Нормативна

Напрям підготовки 
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
6.03050501 Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 3,4-й 3,4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 135 6,7-й 6,7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 8
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 24 год. 4 год.
Практичні, семінарські
2 4год. 4 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
63 год. 103год.
Індивідуальні завдання:   24 год. 
Вид контролю: залік,іспит
  

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 

Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:

- активність роботи студента на семінарському занятті оцінюється до 10 балів (3 практичних заняття по 10 балів = 30 балів);

-  відвідування лекцій та наявність конспекту - до 5 (всього 3 лекцій по 5 бали = 15 балів);

- захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 30 балів;

- тестування – до 25 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.