Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів відповідного методологічного і методичного апарату знань з системи грошових та кредитних відносин, що виникають в процесі формування і розподілу внутрішнього сукупного валового продукту та національного доходу. На використанні грошей та кредиту ґрунтується більшість економічних інструментів господарювання: ціноутворення, оплата праці, фінанси, податки, розрахунково-платіжні відносини, інвестиційна діяльність, страхування тощо.

Завдання: сформувати у студентів стійкі знання основних закономірностей в сфері грошових та кредитних відносин між різними суб’єктами ринкової інфраструктури, розуміння ролі грошово-кредитних відносин в розвитку економіки, визначення сукупності заходів, що забезпечують використання грошей та кредиту як дійових важелів в економічній політиці держави.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- економічну суть грошей, їх роль у розширеному відтворенні; 
-  теоретичні концепції грошей;
- механізм функціонування грошового ринку;
- суть і закономірності розвитку грошових систем та грошово-кредитних відносин;
- методи державного регулювання інфляції, валютного ринку, діяльності кредитних установ;
- роль кредиту в розширеному відтворенні, характеристику форм та видів кредиту;
- структуру та особливості функціонування  кредитної системи України та фінансових посередників.

вміти:

- користуватися законами грошового обігу;
- аналізувати стан грошово-кредитного ринку; 
- розраховувати швидкість обігу грошей, грошову базу, грошові агрегати, показники інфляції, валютні курси;
- керуватись основними правилами кредитування при здійсненні кредитних операцій;
- розраховувати відсотки за кредитом.
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. 
Економічна сутність і функції грошей.
Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм.
Грошовий оборот.
Грошовий ринок.
Грошові системи.
Інфляція та грошові реформи.
 
Змістовий модуль 2.
Валютний ринок та валютні системи.
Кредит у ринковій економіці.
Фінансові посередники грошового ринку.
Центральні банки.
Комерційні банки.
Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною.
 
 
Викладач дисципліни: Біленко О.В., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, к.е.н., доц.
 
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 4 0305 Економіка і підприємництво

Нормативна 

Напрям підготовки 
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
6.03050501 Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 120 4-й 4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи студента – 6
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 24 год. 4 год.
Практичні, семінарські
24 год. 4 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
48 год. 88 год.
Індивідуальні завдання:   24  год. .
Вид контролю: іспит
 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 

Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:

- активність роботи студента на семінарському занятті оцінюється до 8 балів (6 практичних заняття по 8 балів = 48 балів);

-  відвідування лекцій та наявність конспекту (всього 6 лекцій по 2 бали = 12 балів);

- захист індивідуального завдання студента оцінюється до 16 балів;

- тестування – до 24 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.