Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок кількісної та якісної оцінки різноманітних соціально-економічних явищ і процесів суспільного життя, опанування методів статистичного аналізу.

Завдання :

- висвітлення теоретичних аспектів сучасних методів статистичного аналізу різноманітних соціально-економічних явищ і процесів суспільного життя
- формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо кількісної та якісної оцінки економічних явищ та процесів;
- розвиток здібностей до науково-дослідної роботи, самостійності і відповідальності у роботі;
- формування професійних здібностей у майбутніх фахівців щодо статистичного аналізу.
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:

- суть  і принципи побудови  системи  показників  соціально-економічної статистики, її місце та роль серед інших статистичних дисциплін;
- статистичні методи оцінки конкретних соціально-економічних явищ і процесів;
- статистичні методи дослідження виробничих сил (населення й трудових ресурсів, національного багатства), загальних та кінцевих  результатів  виробництва  (сукупного  суспільного продукту, обороту суспільного продукту, національного доходу, валового національного продукту), праці (робочої сили і робочого часу, продуктивності праці), витрат виробництва, ефективності виробництва, соціальних умов життя населення;
- статистичне забезпечення прийняття управлінських рішень.
 

вміти:

- збирати статистичну інформацію про економічний розвиток підприємства, галузі, народного господарства в цілому, здійснювати її систематизацію і класифікацію;
- застосовувати методику опрацювання інформації, її узагальнення та аналізу;
- самостійно використовувати дані про окремі види соціально-економічної діяльності, стан економіки, робити на їх основі узагальнення та висновки, приймати управлінські рішення.
 
Інформаційний обсяг дисципліни.
 
Змістовний модуль 1. Загальна теорія статистики
Статистичне спостереження. Зведення та групування статистичних даних
Статистичні показники
Статистичне вивчення варіації
Вибірковий метод в статистичних дослідженнях
Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків
Статистичне вивчення динаміки соціально-економічних явищ
Індексний метод в статистичних дослідженнях
 
Змістовний модуль 2. Соціально-економічна статистика
Статистика національного багатства
Статистика валового суспільного продукту
Статистика основних та оборотних виробничих фондів
Статистика населення і трудових ресурсів
Статистика робочої сили та робочого часу
Статистика продуктивності праці
Статистика оплати праці
 
Викладач дисципліни: Горбань С.Ф., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці
 
 
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 4 0305 Економіка і підприємництво

Нормативна

Напрям підготовки 
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
6.03050501 Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 120 4-й 4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 6
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 24 год. 4 год.
Практичні, семінарські
12 год. 4 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
52 год. 82 год.
Індивідуальні завдання:   32 год.
Вид контролю: іспит
 
Розподіл балів, які отримують студенти
 
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 
Під час контролю враховуючи наступні види робіт:
- активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 5 балів. (Всього 3 практичних заняття по кожному змістовному модулю, всього 15 балів);
- захист індивідуального домашнього завдання студента по кожному змістовному модулю оцінюється до 25 балів; 
- аудиторна контрольна робота по кожному змістовному модулю – до 60 балів.
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.