Ви є тут

Головна

Мета: отримання студентами поглиблених знань із питань фінансового управління підприємствами різних організаційно-правових форм та різних форм власності в умовах ринкової економіки, оволодіння сучасними методиками стратегічного та оперативно-тактичного фінансового менеджменту, а також вибір, обґрунтування та реалізація найбільш ефективних фінансових рішень у процесі управління.

Завдання: допомога майбутнім спеціалістам сформувати комплексне розуміння механізму управління фінансами підприємств, навчити правильно застосовувати методичний інструментарій фінансового менеджменту, опанувати методику розробки фінансової стратегії діяльності підприємства з урахуванням його фінансово-економічного стану та положення на ринку, сформувати вміння застосовувати системний підхід при розробці політики управління прибутком, інвестиційної політики, політики управління активами підприємства, при визначенні вартості капіталу та оптимізації його структури, а також навчити правильно та своєчасно застосовувати інструменти антикризового фінансового управління.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

сутність, методологію, інструментарій та принципи фінансового менеджменту;
систему інформаційного забезпечення фінансового менеджменту та її користувачів;
критерії стратегічного та оперативно-тактичного фінансового менеджменту підприємств;
основні напрямки політики управління прибутком підприємства та етапи її розробки в межах стратегічного та оперативно-тактичного фінансового менеджменту;
особливості визначення вартості всіх елементів капіталу підприємства та вплив структури капіталу на його вартість;
основні напрямки політики управління активами підприємства та їх особливості при використанні стратегічного та оперативно-тактичного фінансового менеджменту;
оптимальні напрямки інвестиційної політики підприємства та особливості управління реальними та фінансовими інвестиціями;
критерії прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень щодо забезпечення своєчасної реструктуризації інвестиційного портфеля підприємства;
сутність, цілі, завдання та методи фінансового планування та прогнозування в системі фінансового менеджменту;
основні напрямки політики антикризового фінансового управління підприємством, внутрішні та зовнішні механізми його фінансової стабілізації;

вміти:

застосовувати методичні підходи та інструментарій фінансового менеджменту в процесі управління підприємством;
формувати та ефективно використовувати систему інформаційного забезпечення для прийняття рішень у процесі управління фінансами підприємства;
розробляти оптимальну стратегічну та оперативно-тактичну фінансову політику на підприємствах різних організаційно-правових форм та різних форм власності з урахуванням їх фінансового становища та кон’юнктури ринку;
здійснювати розробку етапів політики управління прибутком за основними напрямками з урахуванням стратегічних та оперативно-тактичних цілей підприємства, а також проводити контроль за її впровадженням;
розробляти основні напрямки політики управління необоротними та оборотними активами підприємства, використовувати оптимізаційні моделі для визначення оптимального розміру товарно-матеріальних запасів, готової продукції, дебіторської заборгованості та грошових коштів підприємства;
визначати по елементну вартість капіталу підприємства, його середньозважену вартість, граничну вартість та оцінювати вплив структури капіталу на його вартість;
самостійно визначати оптимальні шляхи інвестиційної діяльності, застосовувати методи визначення доходності реальних та фінансових інвестицій;
давати загальну оцінку сформованого портфеля інвестицій підприємства за основними критеріями (доходність, ризик, ліквідність), а також приймати управлінські рішення з метою забезпечення своєчасної зміни структури інвестиційного портфеля;
застосовувати методичні підходи при розробці фінансових планів та прогнозів подальшого розвитку з метою досягнення як стратегічних, так і оперативно-тактичних цілей підприємства;
своєчасно застосовувати зовнішні та внутрішні механізми фінансової стабілізації підприємства з метою запобігання кризового фінансового становища на підприємстві.
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
 
Змістовий модуль 1.
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту.
Система забезпечення фінансового менеджменту.
Управління грошовими потоками на підприємстві.
Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках.
Управління прибутком.
Управління активами.
 
Змістовий модуль 2.
Вартість і оптимізація структури капіталу.
Управління інвестиціями.
Управління фінансовими ризиками.
Аналіз фінансових звітів.
Внутрішньо фірмове фінансове прогнозування та планування.
Антикризове фінансове управління на підприємстві.
 
Викладач дисципліни: Карпенко А.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці
 
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 2,25 05 Соціальні та поведінкові науки

Вибіркова

Рівень вищої освіти магістр
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
051 Економіка за освітньою програмою Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 90 9-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 4
Освітній ступень: магістр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
60 год. 82 год.
Індивідуальні завдання:   2 год.
Вид контролю: іспит
 
Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:

-  активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 8 балів. (Всього 6 практичних занять по 8 балів = 24 бали у кожному модулю);

-  захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 36 балів;

- тестування – до 40 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.