Ви є тут

Головна

Мета: надати студентам теоретичних навичок в області управління людськими ресурсами та одержання ними практичних навичок з управління персоналом.

 

Завдання:  отримати навички управління людськими ресурсами як на рівні окремої організації, так і на рівні регіону, використовуючи інструменти прогнозування, планування, моделювання, які б дозволяли реалізовувати перспективні дії з управління людськими ресурсами відповідно до загальної стратегії організації чи регіону.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- сутність, значення і зміст стратегічного управління людськими ресурсами, методологічні аспекти і завдання дисципліни;
- складові стратегії управління людськими ресурсами;
- взаємозв'язок стратегій розвитку організації та стратегій управління людськими ресурсами;
- елементи та етапи процесу стратегічного управління людськими ресурсами;
- принципи та підходи до формування стратегії управління людськими ресурсами;
- обґрунтування заходів щодо реалізації стратегії управління
- людськими ресурсами;
- особливості стратегії управління людськими ресурсами на
- різних стадіях розвитку організації: формування, інтенсивного
- зростання, стабілізації, спаду (кризи);
- сутність та методи оцінювання ефективності стратегічного управління людськими ресурсами.
 

вміти:

- розробляти основні складові стратегії управління людськими ресурсами залежно від конкретної ситуації;
- аналізувати та встановлювати відповідність між стратегією розвитку організації і стратегією управління людськими ресурсами;
- проводити діагностику внутрішніх і зовнішніх сторін організації в аспекті основної складової людських ресурсів;
- вміти формулювати стратегію управління людськими ресурсами відповідно до загальних стратегій розвитку організації;
- розробляти заходи, плани організаційно-технічних перетворень для реалізації стратегії управління людськими ресурсами;
- аналізувати та оцінювати ефективність реалізації стратегії управління людськими ресурсами. 
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:
 
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Методологія стратегічного управління людськими ресурсами
Тема 2. Структура стратегії управління людськими ресурсами
Тема 3. Взаємозв'язок стратегії розвитку й стратегії управління людськими ресурсами
Тема 4. Формування системи стратегічного управління людськими ресурсами
Тема 5. Реалізація стратегії управління людськими ресурсами
 
Змістовий модуль 2.
Тема 6. Стратегічна роль служби управління людськими ресурсами
Тема 7. Практика стратегічного управління персоналом
Тема 8. Формування ефективної організаційної культури як модель стратегічного управління людськими ресурсами
Тема 9. Перспективи розвитку стратегічного управління людськими ресурсами
 
Викладач дисципліни: Плинокос Д.Д., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, к.е.н., доц.
 
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 4 0305 Економіка і підприємництво

За вибором

Напрям підготовки 
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
Модулів – 2
Спеціальність (професійне
спрямування):
6.03050501 Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання
               Курсова робота              
Семестр
Загальна кількість годин - 120 9-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 3,75
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 14 год. 6 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
84 год. 114 год.
Індивідуальні завдання:    год.
Вид контролю: іспит
 
Розподіл балів, які отримують студенти:
 
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 
Під час контролю враховують наступні види робіт:
  • підготовка до занять 2 бали за кожне заняття (Всього 18 занять по 2 бали = 36 балів);
  • активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 8 балів. (Всього 6 практичних занять по 8 балів = 48 балів);
  • захист індивідуального завдання студента оцінюється до 20 балів;
  • аудиторна контрольна робота (2 роботи на семестр) – до 50 балів за кожну контрольну роботу.
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.