Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів системи теоретичних знань і отримання ними практичних навичок з основних розділів регіональної економіки, зокрема з планування, організації та забезпечення ефективності господарювання на рівні регіону як ланки суспільного виробництва, а також необхідні практичні навички щодо управління ринковою економікою на сучасному етапі розвитку..

 

Завдання: здобуття знань із засвоєння теорії регіональної економіки і регіонального розвитку, наукових засад регіональної економічної політики; обґрунтування практичного значення регіонального підходу до управління соціально-економічним розвитком територій; поглиблення знань про об’єктивну необхідність раціонального і ефективного використання природних, науково-виробничих та людських ресурсів регіонів країни та охорони навколишнього середовища; оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру господарського комплексу України і її регіонів, про роль і значення науково-технічного прогресу в розвитку і розміщенні виробництва, про роль зовнішньоекономічних зв’язків в економічному розвитку України та її регіонів; розуміння стратегії сучасного екологічного розвитку; засвоєння понять про екологічний моніторинг, екологічні норми та стандарти.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- сутність базових економічних категорій; 
- головні економічні закони, закономірності і принципи регіональної економіки; 
- сутність завдання, принципи і механізм реалізації (регулювання) державної регіональної економічної політики; 
- основні теорії і концепції регіональної економіки;
- сутність і особливості трансформації галузевої і територіальної структури господарства України на різних етапах його розвитку; 
- роль територіального поділу праці у формуванні економічних регіонів і міжгалузевих комплексів; 
- сучасний стан проблем та перспектив регіонального розвитку господарства регіонів і економічних районів; 
- особливості і структуру зовнішньоекономічних зв’язків України та міжнародних організацій; 
- основи районного планування і складання територіальних балансів.
 

вміти:

- кількісно оцінювати явища й визначати тенденції зміни показників;
- економічно обґрунтовувати технічні та організаційні рішення;
- розрахувати величину потенціалу території;
- вибрати ефективні виробничі, технологічні та проектні рішення, що забезпечували б інтенсифікацію й підвищення ефективності розміщення продуктивних сил;
- виконувати економічний аналіз виробничо-господарської діяльності на рівні регіонів, виявляти резерви підвищення ефективності та використання трудових, матеріально-технічних та фінансових ресурсів..
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади регіональної економіки .
Предмет, методи і завдання дисципліни «Регіональна економіка».
Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів.
Економічне районування та територіальна організація господарства.
Регіон в системі територіального поділу праці.
Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики.
Механізм реалізації регіональної економічної політики.
 
Змістовий модуль 2. Економіка України як цілісна соціально-економічна система.
Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах.
Природний та трудоресурсний потенціал України.
Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення.
Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 5 0305 Економіка і підприємництво

Нормативна

(за вибором)

Напрям підготовки 
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
051 Економіка
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання
                      
Семестр
Загальна кількість годин - 150 3-й 3-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи студента – 6,5
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
28 год. 6 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
80 год. 130 год.
Індивідуальні завдання:   6-8  год.
Вид контролю: іспит
 
Розподіл балів, які отримують студенти
 
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 
 
 
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Всього Т 7 Т 8 Т 9 Всього
10 10 20 30 10 20 100 25 30 25 100
 
 
Підсумковий контроль (іспит) визначається як середня між двома контролями за перший і другий змістовні модулі. Якщо, студент не згоден з отриманою оцінкою, то ним складається письмовий екзамен.