Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - формування у студентів базових теоретичних і практичних знань та навичок в оцінці впливу динамічних явищ на процеси формозміни, роботу  кувально-штампувального обладнання, якість готової продукції, міцнісні параметри вузлів та деталей преса.

Завдання дисципліни - вивчення закономірностей виникнення динамічних навантажень, фізичних та математичних моделей коливань устаткування при навантаженні та його зникненні в процесі експлуатації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-методи рішення динамічних задач в цілому, моделювання динамічне, математичне для ковальсько-штампувального обладнання;

-різницю механічних систем з різними ступенями свободи, та закономірності навантаження силової системи.

вміти:

-використовувати загальні теореми динаміки системи та рівняння Лагранжа другого роду для виявлення диференціальних рівнянь коливань системи з різними ступенями свободи;

-вирішувати диференціальні рівняння коливань системи до двох ступенів свободи аналітичними методами.

Викладач: Чигиринський Валерій Вікторович

Рекомендована література

Базова

1. Вульфсон И.И. Динамические расчеты цикловых механизмов. -Л. Машиностроение, 1976.

2. Динамика машин и управление машинами: Справочник / Под редакцией Крейнина Г.В.

3. Живов Л.И., Клеванский Н.Н., Применение ЭЦВМ для расчетов кузнечно-штамповочных машин.-К.: Вищ. шк., 1974.

4. Живов Л.И., Овчинников А.Г. Кузнечно-штамповочное оборудование. Молоты. - 2-е изд. перераб. и дополн. - К.: Вищ.шк., 1985.

5. Кривошипные кузнечно-прессовые машины / Власов В.И., Борзыкин А.Я. и др./ Под ред. Власова В.И. - М.: Машиностроение, 1982.

Допоміжна

1. Бидерман В.Л. Прикладная теория механических колебаний. - М.: Высш. шк.,1972.

2. Вульфсон И.И. Колебания машин с механизмами циклового действия. - Л.: Машиностроение, 1990.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

13 Механічна інженерія

 

Нормативна

Спеціальність

131 Прикладна механіка

Модулів – 2

Навчальна програма:

Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

Рік підготовки:

Змістових модулів – 8

6-й

-

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____2_____

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 150

11-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми

навчання:

аудиторних – 42

самостійної роботи студента – 100

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«магістр»

28 год.

-

Практичні, семінари

14 год.

-

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

100 год.

-

Індивідуальні завдання:

8 год.

Вид контролю: залік

 

Примітка.Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: для денної форми - 40%.