Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - формування у студентів додаткових теоретичних знань та практичних навичок розв'язання задач теорії пластичності, теорії процесів обробки металів, з урахуванням сучасних методів математики та механіки до рішення технологічних задач різних способів обробки металів тиском.

Завдання дисципліни - вивчення додаткових понять, положень та розділів теорії пластичності дозволяє на сучасному рівні розробляти фізичні і математичні моделі процесів обробки металів тиском, ставити та розв'язувати технологічні задачі з використанням нових підходів механіки деформованого твердого тіла.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-основні тенденції розвитку механіки деформованого твердого тіла;

-сучасні підходи вирішення задач теорії пластичності чисельними, аналітичними методами, також методом гармонійних функцій в теорії пластичності;

-постановку задачі теорії пластичності при об'ємному та плоскому навантажені;

-сучасні енергетичні методи вирішення задач теорії пластичності;

-рішення замкнутої задачі теорії з використанням гармонійних функцій.рішення замкнутої задачі теорії з використанням гармонійних функцій.

вміти:

-використати граничні умови різних процесів обробки тиском для знаходження постійних інтегрування в виразах напружень в осередку деформування;

-визначити поведінку функцій, які входять до виразів напруженого стану осередку деформування;

-розрахувати та аналізувати напружений стан при плоскої течії пластичного середовища з використанням гармонійних функцій;

-розрахувати силу формозміни з використанням гармонійних функцій.

Викладач: Чигиринський Валерій Вікторович

Методичне забезпечення

1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни " Теорія пластичної деформації" для студентів спеціальності 8. 090206 "Машини та технології обробки металів тиском" Укл. Чумаков Б.М. - Запоріжжя, ЗНТУ;1996. -26 с.

2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни " Теорія пластичної деформації" для студентів спеціальності 8. 090206 "Машини та технології обробки металів тиском" всіх форм навчання Укл. Чумаков Б.М. - Запоріжжя, ЗНТУ;2005. -16 с.

3. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Теорія пластичної деформації" для студентів спеціальності 7. 05050203 "Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування" всех форм обучения. Укл. Чигиринский В.В. - Запоріжжя, ЗНТУ; 2014. -38 с.

Рекомендована література

Базова

1. Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки металлов давлением. - М.: Машиностроение, 1977. - 422 с.

2. Безухов Н.И. Основы теории упругости, пластичности и ползучести. М.: Высшая школа, 1968.-498 с.

3. Тарновский И.Я. Теория обработки металлов давлением // Тарновский И.Я., Поздеев А.А., Ганаго О.А. и др. М.: Государственное научно-техническое изд-во по черной и цветной металлургии, 1963 .-673 с.

4. Смирнов В.С. Теория обработки металлов давлением. - М.: Металлургия, 1973 .-191 с.

5. Чигиринский В.В. Конспект лекций по дисциплине " Теория пластической деформации" для студентов специальности 6.050502 "Оборудование и технологии пластического формоизменения конструкций машиностроения" всех форм обучения, ч. 1,2.- Запорожье, ЗНТУ; 2011.-62, 42 с.

6. Целиков А.И. Теория расчета усилий в прокатных станах. М.: Государственное научно-техническое изд-во по черной и цветной металлургии, 1962.-494 с.

7. Чекмарев А.П. Теория продольной прокатки. - Харьков : Изд-во Харьковского Ордена Трудового Красного Знамени государственного ун-та, 1965.-206 с.

8. Андреюк Л.В., Тюленев Г.П.// Сталь.-1972.-9.-с.825…828.

9. Зюзин В.И. Сопротивление деформации сталей при горячей прокатке. М.: Металлургия, 1964.-270 с.

10. Громов Н.П. Теория обработки металлов давлением.- М.: Металлургия,1978.-359 с.

11. Клименко П.Л., Данченко В.Н. Контактные напряжения при прокатке.-Днепропетровск.- Пороги, 2007.-286 с.

12. Чигиринский В.В. Конспект лекций по дисциплине " Теория процессов обработки металлов" для студентов специальности 6.050502 "Оборудование и технологии пластического формоизменения конструкций машиностроения" всех форм обучения, ч.1,2.- Запорожье, ЗНТУ; 2014.-34 с.

Допоміжна

1. Колмогоров В.Л. Механика обработки металлов давлением. М.: Металлургия, 1987.-681 с.

2. Аркулис Г.Э., Дорогобид В.Г. Теория пластичности.- м.: Металлургия,1987.-251 с.

3. Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести.- М.: Машиностроение, 1975.- 399 с.

4. Гун Г.Я. Теоретические основы обработки металлов давлением.- М.: 1980.- 455 с.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

13 Механічна інженерія

 

Нормативна

Спеціальність

131 Прикладна механіка

Модулів – 2

Навчальна програма:

Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

Рік підготовки:

Змістових модулів – 8

6-й

-

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____2_____

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 150

11-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми

навчання:

аудиторних – 42

самостійної роботи студента – 100

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«магістр»

28 год.

-

Практичні, семінари

14 год.

-

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

100 год.

-

Індивідуальні завдання:

8 год.

Вид контролю: залік

 

Примітка.Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: для денної форми - 40%.