Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - надати студентам знання, навичок та вмінь, які дозволять використовувати здобуті знання з конструкції електричних машин та апаратів та електромеханічного обладнання енергоємних виробництв для діагностування їх стану, оволодіння спеціальними знаннями теорії та практики діагностування високовольтних електромеханічних пристроїв та систем.

Завдання дисципліни – полягають у вивченні теорії та практики діагностування електромеханічних пристроїв та систем, зокрема: елементної бази засобів діагностування, типових дефектів та відказів обладнання.  Підвищення рівня знань з експлуатації, та процесів деградування та руйнування електромеханічних пристроїв та систем, розширення знань з сучасних методик та методів діагностування високовольтної техніки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • теоретичні та практичні основи діагностування технічного стану високовольтних електричних апаратів.
  • методи діагностування;
  • діагностичні параметри, та методи їх вимірювання;
  • сучасні прилади діагностування.

вміти: 

  • обирати найбільш ефективні методи діагностування для різних типів апаратів;
  • вимірювати характеристики часткових розрядів в ізоляції;
  • вимірювати тангенс кута діелектричних втрат ізоляції;
  • користуватися сучасними засобами вимірювання температури;
  • інтерпретувати результати діагностування для здійснення експертної оцінки з технічного стану обладнання;
  • здійснювати оцінку технічного стану електричних машин та апаратів та залишкового ресурсу.

Викладач: к.т.н., доц. Сахно Олександр Анатолійович

Методичне забезпечення

1.  Методичні вказівки для самостійної роботи студентами всіх форм навчання при вивченні дисципліни «Технічна діагностика електромеханічних пристроїв та систем» для підготовки  спеціалістів (магістрів) напряму  050702 «Електромеханіка» спеціальностей 8.05070201 «Електричні машини та апарати» зі спеціалізацією «Електричні апарати», 7.05070207 (8.05070207) «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» / Укл.: О.А. Сахно. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 25 с.

2.  Методичні вказівки до лабораторних робіт дисципліни «Технічна діагностика електромеханічних пристроїв та систем» для підготовки  спеціалістів (магістрів) напряму  050702 «Електромеханіка» спеціальностей 8.05070201 «Електричні машини та апарати» зі спеціалізацією «Електричні апарати», 7.05070207 (8.05070207) «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» / Укл.: О.А. Сахно. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 25 с.

 

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електричні машини і апарати, Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
Змістових модулів – 3 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання –розрахункове-графічне завдання Семестр
Загальна кількість годин – 210 9-й 9-й
Лекції
  Освітній ступень: Спеціаліст, магістр 56 год. 12 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
28 год. 4 год.
Самостійна робота
126 год.  
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен