Ви є тут

Головна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

Затверджую

Ректор Запорізького

національного технічного

університету

_______ проф. С.Б. Бєліков

«___»_______20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА

 

підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні

за освітньою програмою «Туризмознавство» спеціальності 242 «Туризм»

галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

 

 

Кваліфікація                              1448 - Менеджер (управитель)

                           

                                             туристичних агентств та бюро подорожей

 

                                                       

 

 

Затверджено Вченою радою ЗНТУ

                                                 (протокол №2 від «3» жовтня 2016 р.)

Вчений секретар

________В.В. Наумик

 

                                                

Запоріжжя

2016


ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

 

Освітньо-професійної програми

 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Другий (магістерський)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

24 Сфера обслуговування

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

242 Туризм

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Туризмознавство

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ (за наявності)

 

ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ (за наявності)

–                 1448 - Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей;

 

 

Розробники програми:

1.     Прушківська Е.В. д.е.н., проф.            _____________________

2.     Зайцева В.М. к.пед.н., проф.               ______________________

3.     Віндюк А.В. д.пед.н., проф.                ______________________

4.     Бєлікова М.В. к.іст.н., доц.                  ______________________

5.     Кукліна Т.С. к.е.н., доц.                     ______________________

6.     Гурова Д.Д. к.геогр.н., доц.              ______________________

 

ВНЕСЕНО:

Кафедрою міжнародного туризму

Протокол № 1 від «31 серпня» 2016 року

Завідувач кафедри ______ Е.В. Прушківська

ПОГОДЖЕНО

Вченою радою факультету міжнародного туризму та управління персоналом

Протокол № 2 від «11 вересня» 2016 р.

Голова вченої ради ФМТУП______ О.О. Васильєва

СХВАЛЕНО

Науково-методичною комісією факультету міжнародного туризму та управління персоналом

Протокол № 2 від «18 вересня» 2016 р.

Голова науково-методичної комісії ФМТУП ______ О.О. Васильєва

 

 


 

Преамбула

 

 

Освітнь-професійна програма (ОПП) підготовки магістра зі спеціальності 242 «Туризм» випускника ЗНТУ є тимчасовим нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентностей та інших соціально важливих властивостей і якостей.

 

Внесено Запорізьким національним технічним університетом як тимчасовий документ до введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти України з галузі знань 24 «Сфера обслуговування» за освітньою програмою «Туризмознавство»  спеціальності 242 «Туризм».

 

Затверджено як тимчасовий документ ректором Запорізького національного технічного університету від «__»_______ 20__ року.

 

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ

 

Прушківська Емілія Василівна – керівник проектної групи, д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, професор кафедри міжнародного туризму

Зайцева Валентина Миколаївна – керівник проектної групи, к.пед.н., професор, завідувач кафедри міжнародного туризму

Віндюк Андрій Валерійович – член проектної групи, д.пед.н., професор кафедри міжнародного туризму

Бєлікова Марина Володимирівна – член проектної групи, к.іст.н., доцент кафедри міжнародного туризму

Кукліна Тетяна Сергіївна – член проектної групи, к.е.н., доцент кафедри міжнародного туризму

Гурова Дар’я Дмитрівна – член проектної групи, к.геогр.н., доцент кафедри міжнародного туризму

 


 

ЗМІСТ

 

 

Вступ

 

1

Нормативні посилання

 

2

Терміни та їх визначення

 

3

Позначення і скорочення

 

4

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за програмою

 

5

Обсяг програми та його розподіл за нормативною та вибірковою часинами

 

6

Підходи до викладання та навчання

 

7

Система оцінювання

 

8

Компетентності магістра за спеціальністю 242 Туризм

 

8.1

Інтегральна компетентність

 

8.2

Загальні компетентності

 

8.3

Професійні компетентності

 

9

Розподіл змісту вищої освіти

 

10

Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

 

11

Форма атестації здобувачів ступеня «Магістр»

 

12

Терміни навчання за  формами

 

13

Працевлаштування випускників ступеня «Магістр» за спеціальністю 242 туризм

 

14

Прикінцеві положення

 

 

 

 


 

ВСТУП

 

Наказом МОН України від 06. 11. 2015 № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», вищим начальним закладам запропоновано розробити та запровадити з 1-го вересня 2016 року освітні програми та навчальні плани згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту».

Для створення тимчасової освітньої програми за відсутності методології і методичних рекомендацій використовувались такі положення Закону України «Про вищу освіту»:

1)                ст. 1, п. 1. 17 - освітня програма (освітньо-професійна, освітньо-наукова) - система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає:

-                     вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою;

-                     перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення;

-                     кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми;

-                     очікувані результати навчання, якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти;

2)                ст. 10, п. 3 - стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:

-                     обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;

-                     перелік компетентностей випускника;

-                     нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання (сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей);

-                     форми атестації здобувачів вищої освіти;

-                     вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

3)               ст. 5, п.1 - другий (магістерський) рівень передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навиків за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності;

4)                ст. 1 п. 1.13 - компетентність визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти;

5)                ст. 1 п. 1.19 - результати навчання - сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо- професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти.

На підставі цих положень прийнята (за термінологією Закону України «Про вищу освіту») така структура освітньої програми:

-                     виявлення видів, змісту та системи відповідних завдань інноваційної діяльності магістра (змісту вищої освіти) з урахуванням вимог професійних стандартів або еквівалентної нормативної бази;

-                     регламентація системи компетентностей магістра як здатностей до ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності з урахуванням вимог професійних стандартів або еквівалентної нормативної бази та вимог Національної рамки кваліфікацій;

-                     визначення програмних результатів навчання та іх ступеня складності шляхом декомпозиції компетентностей;

-                     обґрунтування номенклатури видів навчальної діяльності завдяки адекватному розподілу програмних результатів навчання за навчальними дисциплінами, практиками, індивідуальним завданнями;

-                     визначення кредитів на опанування всіх видів навчальної діяльності.

Реалізація компетентнісного підходу до проектування вищої освіти шляхом створення однозначного зв'язку зовнішніх цілей вищої освіти та дисциплінами, практиками та індивідуальними завданнями є вирішальним чинником якості вищої освіти ЗНТУ та створення реальної системи внутрішнього її забезпечення.

Прозорі й зрозумілі структура та зміст освітньої програми актуальні для бакалаврів, здобувачів, викладачів, роботодавців.

Освітня програма використовується під час :

-   акредитації освітньої програми, інспектуванні освітньої діяльності за спеціальністю;

-   розроблення навчального плану, програм навчальних дисципліні й практик;

-   розроблення засобів діагностики якості вищої освіти;

-   визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;

-   професійної орієнтації здобувачів фаху.

Освітня програма враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій і встановлює:

-   обсяг та термін навчання магістрів;

-   загальні компетенції;

-   професійні компетентності за спеціальністю;

-   перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування компетентностей освітньої програми;

-   вимоги до структури навчальних дисциплін.

Освітня програма використовується для:

- складання навчальних планів та робочих навчальних планів;

- формування індивідуальних планів студентів;

-   формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту індивідуальних завдань;

-  визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики;

-  акредитації освітньої програми;

-  зовнішнього контролю якості підготовки фахівців;

-  атестації магістрів спеціальності 242 туризм.

Користувачі освітньої програми:

-                     здобувачі вищої освіти, які навчаються в ЗНТУ;

- викладачі ЗНТУ, які здійснюють підготовку магістрів спеціальності 242 туризм;

-екзаменаційна комісія спеціальності 242 туризм;

-приймальна комісія ЗНТУ.

Освітня програма поширюється на кафедри ЗНТУ, що здійснюють підготовку фахівців ступеня магістра спеціальності.

 

 

1. Нормативні посилання

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів:

1.       Закон «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

2.       Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010.– К. : Видавництво «Соцінформ», 2010.

3.       Національна рамка кваліфікацій – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.

4.       Перелік галузей знань і спеціальностей – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п

5.       Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд – http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf.

6.       Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації – http://ihed.org.ua/images/
biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf
.

7.       TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та прикладами стандартів – http://www.unideusto.org/tuningeu/.

 

2. Терміни та їх визначення

 

У програмі терміни вживаються в такому значенні:

1)   автономність і відповідальність - здатність самостійно виконувати завдання, розв'язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності;

2)   вища освіта - сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти;

3)   галузь знань - основна предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка;

4)   дисциплінарні компетентності - деталізовані програмі компетентності як результат декомпозиції компетентностей фахівця спеціальності (спеціалізації) певного рівня вищої освіти;

5)   Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) - система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується в кредитах ЄКТС;

6)   засоби діагностики - документи, що затверджені в установленому порядку, та призначені для встановлення ступеню досягнення запланованого рівня сформованості компетентностей студента при контрольних заходах;

7)   знання - осмислена та засвоєна суб'єктом наукова інформація, що є основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні);

8)   інтегральна компетентність - узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який виражає основні компетентностні характеристики рівня щодо навчання та/або професійної діяльності;

9)  кваліфікаційний рівень - структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для кваліфікацій даного рівня;

10)           компетентність/компетентності (за НРК) - здатність особи до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості;

11)           комунікація - взаємозв'язок суб'єктів з метою передавання інформації, узгодження дій, спільної діяльності;

12)           магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов'язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків;

13)           результати навчання (Закон України «Про вищу освіту») - сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо- професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти;

14)           результати навчання (Національна рамка кваліфікацій) - компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які набуває та/або здатна продемонструвати особа після завершення навчання;

15)           спеціальність - складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка;

16)           стандарт вищої освіти - це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності;

17)           уміння - здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв'язання задач і проблем. Уміння поділяються на когнітивні (інтелектуально-творчі) та практичні (на основі майстерності з використанням методів, матеріалів, інструкцій та інструментів).

18)           якість вищої освіти - рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти.

 

 

3. Позначення і скорочення

 

НРК - Національна рамка кваліфікацій;

ЗК - загальні компетентності;

ЗП – загальна підготовка;

ЗР - загальні результати навчання;

ПК - професійні компетентності за спеціальністю;

ПР - професійні результати навчання;

ПК№ - професійні компетентності спеціалізації;

ПП – професійна підготовка;

ПР№ - професійні результати навчання спеціалізації;

в№ – вибір ВНЗ;

с№ - вибір студента;

Н - нормативний вид навчальної діяльності за спеціальністю;

В - вибіркова навчальна діяльність.

 

 

4. Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за програмою

 

До освоєння освітньої програми допускаються особи, які мають освіту рівня бакалавр, наявність якої підтверджено документом державного зразка.

 

5. Обсяг програми та його розподіл за нормативною та вибірковою частинами

 

Обсяг освітньої програми становить 90 кредитів ЄКТС. Нормативна частина програми (норматив - не менше 50%) становить 57,5 кредитів ЄКТС (63,3%). Обсяг вибіркової частини – 32,5 кредитів ЄКТС (36,7%).

 

Вид навчальної діяльності

 

1 Цикл загальної підготовки

 

 

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

7

ЗПН 01

Цивільний захист і охорона праці в галузі

3

ЗПН 02

Ділова іноземна мова за професійним спрямуванням

4

 

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

12,5

ЗПВ 01

Методологія і організація наукових досліджень

3,5

ЗПВ 02

Захист прав споживачів

4

ЗПВ 03

Методика викладання дисциплін з туризму у ВНЗ

5

2 цикл професійної підготовки

 

 

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

50,5

ППН 01

Організація обслуговування туристів у готелях

7

ППН 02

Аналіз та оцінка потенціалу туристських територій

6

ППН 03

Стратегічний менеджмент в туризмі

3,5

ППН 04

Організація діяльності туристських фірм

4

ППН 05

Виробнича практика

6

ППН 06

Переддипломна практика (стажування)

6

ППН 07

Дипломування

18

 

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

20

 

Дисципліни самостійного вибору ВНЗ

11

ППВВ 01

Професійна етика та дипломатичний протокол

3

ППВВ 02

Антикризове управління в туризмі

4

ППВВ 03

Корпоративне управління в туризмі

4

 

Дисципліни вільного вибору студента

9

ППВС 01

Стратегічний маркетинг в туризмі/Маркетинг в індустрії гостинності

4

ППВС 02

Інноваційні моделі туристського обслуговування іноземних туристів/В’їзний туризм

5

 

Всього за програмою

90

 

6. Підходи до викладання та навчання

- опис основних підходів, методів та технологій, передбачених програмою (наприклад, студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно - орієнтоване навчання, навчання на основі лабораторної практики);

- інтенсивний характер навчання (усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу ( дискусії, ділові ігри, робота в міні-іграх, обмін досвідом);

- практична спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи з практики банківських та інших фінансових установ, які функціонують на українському ринку);

- модульний формат навчання (поєднання настановних сесій і самостійної роботи студентів дає можливість отримання повноцінної бізнес - освіти без відриву від основної виробничої діяльності);

- використання інноваційної технологій (можливість самостійної роботи студентів з використанням електронних підручників та порадників, використання мультимедійних технологій).

 

7. Система оцінювання

Система оцінювання складається з:

1.                Поточного контролю, який проводиться у форма усного опитування або письмового експрес-контролю на практичних заняттях та лекціях, у формі виступів студентів при обговоренні питань на семінарських заняттях, у формі тестування, тощо. Результати поточного контролю (поточна успішність) є основною інформацією для визначення модульної оцінки, при проведенні заліку і враховуються при визначенні підсумкової екзаменаційної оцінки з дисципліни.

Засвоєння тем (поточний контроль) контролюється на семінарських та практичних заняттях відповідно до конкретних цілей, засвоєння змістових модулів (проміжний контроль) - на практичних та семінарських підсумкових заняттях та/або виконанням індивідуальної семестрової роботи. Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів:

2.                тестові завдання;

3.                розв'язування задач;

4.                виконання творчих завдань;

5.                виконання індивідуальної семестрової роботи.

6. Семестровий підсумковий контроль з дисциплін є обов'язковою формою контролю навчальних досягнень студента. Він проводиться відповідно до навчального плану у вигляді семестрового заліку та/ або екзамену в терміни, встановлений графіком навчального процесу.

7. Державна атестація – підготовка та захист магістерської дипломної роботи.

 

8. Компетентності магістра за освітньою програмою «Туризмознавство»  спеціальності 242 Туризм

8.1. Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій у сфері туризму.

 

8.2. Загальні компетентності

 

ЗК1

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК3

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК4

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК5

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК6

Здатність працювати в команді

ЗК7

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК8

Здатність розробляти та управляти проектами.

ЗК9

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК10

Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК11

Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

 

 

8.3. Професійні компетентності

Професійна компетенція магістра туризму за видами діяльності полягає в наступному:

ПК1

Уміння застосовувати сучасні управлінські технології розвитку туристичних та готельних підприємств; оцінювати ризики реалізації альтернативних стратегічних рішень.

ПК2

Уміння розробляти та впроваджувати конкурентоспроможні туристичні продукти та послуги; орієнтуватися у конкурентному середовищі та проводити його аналітику.

ПК3

Здатність розробляти регіональні туристичні програми підтримки галузі, маркетингові стратегії для просування послуг у сфері туризму.

ПК4

Здатність здійснювати комплексне оцінювання ефективності впровадження інновацій в туристичному бізнесі; вміння обґрунтувати необхідність застосування методів прогнозування і планування нововведень; здатність застосовувати сучасні методи дослідження інноваційного потенціалу туристичних підприємств та оцінювати ефективність від їх впровадження.

ПК5

Знання етичних і нормативно-правових норм, що регулюють відносини людини з людиною, із суспільством і з навколишнім середовищем; використовувати нормативні і правові документи у сфері туристичної діяльності; уміння здійснювати аналіз договорів різних видів у контексті регулювання підприємницької діяльності в галузі туризму.

ПК6

Активно володіти іноземною мовою, розробляти документацію, презентувати і захищати результати інноваційної комплексної професійної діяльності в соціо-культурному середовищі, в тому числі іноземною мовою.

ПК7

Уміння створювати психоемоційний контакт між клієнтом та менеджером з туризму; розуміти психологічні закономірності управлінської діяльності та визначення психологічних методів конструктивного розв’язання конфліктів.

ПК8

Уміння формулювати та розв'язувати педагогічні задачі та організовувати педагогічний процес як взаємодію і співробітництво; здатність до проведення наукових досліджень, застосовувати їх результати, проводити консультативну роботу з питань організації туристичної діяльності.

ПК9

Знати умови та характер праці (показники шкідливості та небезпечності виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу на туристичних підприємствах та організаціях галузі туризму).

ПК10

Здатність ідентифікувати класифікаційні ознаки світових ринків готельних і туристичних послуг; знати транснаціональні корпорації в галузі туризму та механізм їх функціонування.

ПК11

Уміння застосовувати механізм та процес управління якістю на підприємствах галузі туризму; організовувати після продажне обслуговування клієнтів, визначати критерії якості надання послуг, проводити претензійну роботу; визначати та задовольняти індивідуальний попиту споживачів туристичних послуг, формувати інклюзивну програм відпочинку.

ПК12

Здатність впроваджувати методи реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах сфери туризму, використовувати методи та інструментальні засоби структурного, функціонально-вартісного й імітаційного моделювання бізнес-процесів і формування рішень з їх реорганізації.

ПК13

Уміння проводити розрахунки з туристами за замовлене туристичне обслуговування, оформлення рахунку (інвойсу) та контролю за його оплатою; вміння оформляти туристичну документацію (виїзні документи індивідуальних туристів, туристичних груп, дотримуючись вимог чинного законодавства та законодавства країн в'їзду: договорів на туристичне обслуговування, рахунків, документів туриста та ін.); знання технології оформлення, ведення обліку та зберігання туристичної документації: програм перебування туристів, інформаційних листів (пам'яток); туристичних ваучерів, санаторно-курортних путівок, маршрутних листі, міграційних карток, візових анкет, страхових полісів, митних декларацій та ін. документів, необхідних для здійснення подорожі; звітів, запрошень, листів бронювання, квитків на транспортне обслуго­вування, багажних квитанцій, списків груп та ін.

 

 

9. Розподіл змісту вищої освіти

Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:

- цикл загальної підготовки,

- цикл професійної підготовки, що разом із попередніми циклами забезпечує певну ступінь.

Розподіл змісту вищої освіти та кредитів за видами навчальної діяльності подано у таблиці 1.

 

Таблиця 1

Розподіл змісту вищої освіти та кредитів за видами навчальної діяльності

Шифр

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів

Формування компетентностей

Очікувані результати навчання

загальні

професійні

1. Цикл загальної підготовки

1.1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

ЗПН 01

Ділова іноземна мова за професійним спрямуванням

4

ЗК7

ПК6

ПК7

1.  Знає літературну мову та діловий (професійний) дискурс на рідній та іноземній мові, працює в іншомовному середовищі.

2. Володіє іноземною мовою, розробляє документацію, презентує і захищає результати інноваційної комплексної професійної діяльності.

 ЗПН 02

Цивільний захист і охорона праці в галузі

3

ЗК2

ПК5

ПК9

1. Знає систему управління охороною праці (СУОП) на галузевому та виробничому рівнях; умови та характер праці (показники шкідливості та небезпечності виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу на підприємствах та організаціях галузі).

2. Визначає шляхи зменшення напруженості та важкості трудового процесу та застосовує заходи та засоби поліпшення санітарно- гігієнічних умов праці.

1.2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

ЗПВ 01

Методологія і організація наукових досліджень

3,5

ЗК1 – ЗК5

ПК6

ПК7

ПК8

ПК12

1. Знає теоретико-методологічні та методичні основи наукових досліджень; загальнонаукові та спеціальні методи досліджень; методичні схеми та методики досліджень.

2. Вміє користуватися методичними схемами досліджень основних компонентів територіальної організації життєдіяльності суспільства – природного середовища, населення, соціальної та виробничої інфраструктури, основних видів господарської діяльності; використовувати загальнонаукові та спеціальні методи досліджень на практиці; створювати програми дослідження

ЗПВ 02

Захист прав споживачів

4

 

 

ПК5

ПК10

ПК13

1. Знає закон України про «Захист прав споживачів»;  загальні положення про захист прав споживачів; види відповідальності та наслідки за порушення прав споживачів; організацію і контроль захисту прав споживачів на підприємстві (індустрії гостинності, туризму чи то в іншій організації).

2. Вміє проводити аналіз ситуацій; характеризувати специфіку послуг; давати порівняльну характеристику методів збору первинної інформації; аналізувати ефективні заходи щодо попередження порушення прав споживачів; розуміє концепції захисту прав споживачів;  поняття та механізм діяльності державного законодавства по захисту прав споживачів.

ЗПВ 03

Методика викладання дисциплін з туризму у ВНЗ

5

ЗК1

ЗК3

ПК6

ПК8

ПК9

1. Знає специфіку методики викладання дисциплін у вищих навчальних закладах;  сучасний стан та перспективи розвитку професійної діяльності; тенденції розвитку вищої освіти України, її зміст, технології навчання, методи формування системного професійного мислення;  засоби підготовки широкопрофільного фахівця ХХІ ст. та виховання його гармонічної, креативної та гуманістичної особи.

2. Вміє використовувати сучасні освітні методи при підготовці лекційних та практичних занять,  організувати пізнавальну діяльність студентів; провести самостійну роботу зі студентами тощо.

2. Цикл професійної підготовки

2.1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

ППН 01

Організація обслуговування туристів у готелях

7

ЗК7

ЗК9

ЗК10

ПК1

ПК2

ПК7

ПК13

1. Знає  категорії готелів всесвітньої кваліфікації; принципи обслуговування туристів в усіх категоріях готелів; категорії номерного фонду; комплектацію номерів; технології та організації процесу обслуговування споживачів у закладах готельного господарства; особливості організації обслуговування туристів в закладах готельного господарства

2. Вміє користуватися законодавчою базою; оформлювати документи служби розташування та прийому; оформлювати документи для поселення групових заявок.

ППН 02

Аналіз та оцінка потенціалу туристських територій

6

ЗК10

ПК1

ПК2

ПК4

1. Знає загальні відомості про туристсько-рекреаційні ресурси; компоненти природно-рекреаційного та історико-культурного потенціалу; методики оцінки туристсько-рекреаційного потенціалу різних компонентів територій; можливості використання об’єктів природного культурно-історичного потенціалу регіону для організації різних видів відпочинку й туризму.

2. Вміє виконувати аналіз та оцінку об‘єктів природних та історико-культурних ресурсів України; користуватися авторськими та комплексними методиками для аналізу та оцінки потенціалу туристських територій; здатен провести комплексну оцінку туристсько-рекреаційного потенціалу  й визначення перспектив їхнього використання для організації різних видів відпочинку й туризму.

ППН 03

Стратегічний менеджмент в туризмі

3,5

 

ПК2

ПК4

ПК12

1. Вміє застосовувати сучасні управлінські технології розвитку туристичних та готельних підприємств; здійснює поточне та стратегічне планування;  оцінює ефективність менеджменту в туризмі;  розробляє організаційні структури;  знає системний підхід до менеджменту туристичного підприємства.

2. Знає місце та роль стратегічного управління в системі управління;  причини виникнення та переваги стратегічного управління;  сфери використання стратегічного управління;  відмінності концепцій стратегічного управління;  основні методологічні підходи до стратегічного управління; особливості використання стратегічного управління на підприємствах різних форм власності.

ППН 04

Організація діяльності туристських фірм

4

 

ПК1

ПК2

ПК11

ПК12

ПК13

1. Знає предмет, завдання та види підприємницької діяльності в туризмі;  - методи і форми державної підтримки малого бізнесу;  умови здійснення підприємницької діяльності в туризмі;  законодавчі документи з питань організації підприємництва, яке займається наданням туристичних послуг.

2. Вміє користуватися спеціальною науково-методичною літературою; класифікувати види підприємницької діяльності за різними ознаками;  визначати їх переваги та недоліки;  визначати відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності.

2.2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

2.2.1. Цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ

ППВВ 01

Професійна етика та дипломатичний протокол

3

ЗК1

ЗК7

ПК1

ПК4

ПК5

1. Знає основні терміни професійної етики та дипломатичного протоколу;  особливості використання візитної картки;  діловий та застільний етикет; знає етичні і правові норми, що регулюють відносини людини з людиною, із суспільством і з навколишнім середовищем; використовує нормативні і правові документи у сфері туристичної діяльності та здатен використовувати інформацію для професійної діяльності.

2. Вміє складати резюме; використовувати теоретичні знання про проходження співбесіди у роботодавця; дотримуватись дресс-коду;  дотримуватись особливостей ділового етикету в офісі та дипломатичного протоколу в міжнародній сфері.

ППВВ 02

Антикризове управління в туризмі

4

ЗК2

ЗК5

ЗК11

ПК2

ПК3

ПК10

1. Знає  як виникають ризики на підприємстві; як уникнути економічного ризику; основні підходи до управління ризиками;

 класифікації ризиків.

2. Вміє аналізувати і прогнозувати ризики на підприємстві; розраховувати рентабельність інвестицій для визначення ризикованості проекту;  аналізувати фінансову стійкість фірми; досліджувати ризик на основі аналізу ліквідності і платоспроможності.

ППВВ 03

Корпоративне управління в туризмі

4

ЗК6

ЗК4

ЗК5

ПК2

ПК3

ПК10

1. Знає сутність корпоративного управління;  принципи і моделі, способи реалізації у практиці корпоративного управління; права і обов’язки акціонерів, членів органів управління та контролю акціонерного товариства; принципові засади функціонування ефективної системи корпоративного управління.

2. Вміє проектувати систему корпоративного управління в компанії;  використовувати інструменти ефективної взаємодії власників і менеджерів корпорації;  створювати структуру внутрішньої документаційною системи корпоративного управління;  оцінювати ефективність корпоративного управління в компанії;  розробляти напрями підвищення існуючої системи корпоративного управління.

2.2.2. Цикл дисциплін вільного вибору студента

ППВС 01

Стратегічний маркетинг в туризмі/ Маркетинг в індустрії гостинності

4

ЗК8

 

ПК1

ПК2

ПК6

ПК12

1. Знає основні поняття маркетингу в туризмі; володіє знаннями про системний підхід до маркетингу туристичного підприємства; вплив макро- та мікросередовища;  формування вмінь розробляти організаційні структури; формування управлінських навичок діяльності у готельному, курортному та туристичному сервісі; здійснює поточне та стратегічне планування.

2. Вміє оцінювати ефективність маркетингу в туризмі; аналізувати реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних  проблем, пов'язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.

ППВС 02

Інноваційні моделі туристського обслуговування іноземних туристів/В’їзний туризм

5

ЗК8

ЗК10

ПК6

ПК10

ПК11

ПК13

1. Знає законодавчі та нормативно-правові акти в галузі туризму;  специфіку обслуговування іноземних туристів; якість надання послуги іноземним туристам, специфіку надання послуг в готельних мережах.

2. Вміє проводити експертизу інноваційного проекту;  аналізувати якість наданих туристських послуг для іноземних туристів.

 

 

 

10. Вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

 

Принципи та процедури забезпечення якості освіти

визначаються Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ЗНТУ

Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм

визначаються Положенням про організацію освітнього процесу в ЗНТУ

Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти

визначаються Положенням про оцінювання в ЗНТУ

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників

визначаються Положенням про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затвердженого наказом МОН молодьспорт України від 24.01.2013 р.  № 48

Наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу

визначається вимогами до матеріально-технічного забезпечення

Наявність інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом

визначається Положенням про організацію освітнього процесу в ЗНТУ

Публічність інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації

розміщення на сайті ЗНТУ у відкритому доступі

Запобігання та виявлення академічного плагіату

перевірка на плагіат

 

 

11. Форма атестації здобувачів ступеня «Магістр»

Підсумкова атестація включає підготовку та захист випускної кваліфікаційної роботи (дипломна робота магістра).

Єдині вимоги до виконання ВКР, її змісту, обсягу і структурою, складом і формою документів, необхідних при її оформленні затверджується засіданням кафедри міжнародного туризму ЗНТУ.

Присвоєння кваліфікації «Менеджер (управитель) з туризму» здійснює державна екзаменаційна комісія.

 

12. Терміни навчання за формами

Денна та заочна форма навчання – 1,5 роки

 

13. Працевлаштування випускників ступеня «Магістр» за освітньою програмою «Туризмознавство»  спеціальності 242 туризм

Магістр з туризму може займати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань національного класифікатору України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

–                 2481.1 - Науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство);

–                 2481.2 - Туризмознавець;

–                 2483.1 - Науковий співробітник (рекреалогія);

–                 1315 – Керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління;

–                 1448 - Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей;

–                 1448.1 - Менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей;

–                 145 - Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства;

–                 248 - Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи;

–                 2482 - Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи.

 

 

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку прийому на навчання до університету відповідно до Правил прийому.

Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення якості вищої освіти несе завідувач випускової кафедри за спеціальністю.

 

 

Таблиця 2.

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей

Програмні
результати навчання

Компетентності

Інтегральна компетентність

Загальні компетентності

Спеціальні (фахові) компетентності

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Знає літературну мову та діловий (професійний) дискурс на рідній та іноземній мові, працює в іншомовному середовищі; розробляє документацію, презентує і захищає результати інноваційної комплексної професійної діяльності.

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

Знає систему управління охороною праці (СУОП); умови та характер праці;  визначає шляхи зменшення напруженості та важкості трудового процесу та застосовує заходи та засоби поліпшення санітарно- гігієнічних умов праці.

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

 

Знає специфіку методики викладання дисциплін у вищих навчальних закладах;  сучасний стан та перспективи розвитку професійної діяльності; тенденції розвитку вищої освіти України, її зміст, технології навчання, методи формування системного професійного мислення;  засоби підготовки широкопрофільного фахівця ХХІ ст. та виховання його гармонічної, креативної та гуманістичної особи.

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

Знає та вміє користуватись теоретико-методологічними та методичними основами наукових досліджень; загальнонаукові та спеціальні методи досліджень; методичні схеми та методики досліджень.

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

 

 

+

 

Знає закон України про «Захист прав споживачів»;  загальні положення про захист прав споживачів; види відповідальності та наслідки за порушення прав споживачів; організацію і контроль захисту прав споживачів на підприємстві;

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

+

 Вміє проводити аналіз ситуацій; характеризувати специфіку послуг; давати порівняльну характеристику методів збору первинної інформації; аналізувати ефективні заходи щодо попередження порушення прав споживачів; розуміє концепції захисту прав споживачів;  поняття та механізм діяльності державного законодавства по захисту прав споживачів.

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

+

Знає  категорії готелів всесвітньої кваліфікації; принципи обслуговування туристів в усіх категоріях готелів; категорії номерного фонду; комплектацію номерів; технології та організації процесу обслуговування споживачів у закладах готельного господарства; особливості організації обслуговування туристів в закладах готельного господарства

+

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 Вміє користуватися законодавчою базою; оформлювати документи служби розташування та прийому; оформлювати документи для поселення групових заявок.

+

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

Знає загальні відомості про туристсько-рекреаційні ресурси; компоненти природно-рекреаційного та історико-культурного потенціалу; методики оцінки туристсько-рекреаційного потенціалу різних компонентів територій; можливості використання об’єктів природного культурно-історичного потенціалу регіону для організації різних видів відпочинку й туризму

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вміє виконувати аналіз та оцінку об‘єктів природних та історико-культурних ресурсів України; користуватися авторськими та комплексними методиками для аналізу та оцінки потенціалу туристських територій; здатен провести комплексну оцінку туристсько-рекреаційного потенціалу  й визначення перспектив їхнього використання для організації різних видів відпочинку й туризму.

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вміє застосовувати сучасні управлінські технології розвитку туристичних та готельних підприємств; здійснює поточне та стратегічне планування;  оцінює ефективність менеджменту в туризмі;  розробляє організаційні структури;  знає системний підхід до менеджменту туристичного підприємства.

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

Знає місце та роль стратегічного управління в системі управління;  причини виникнення та переваги стратегічного управління;  сфери використання стратегічного управління;  відмінності концепцій стратегічного управління;  основні методологічні підходи до стратегічного управління; особливості використання стратегічного управління на підприємствах різних форм власності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

Знає предмет, завдання та види підприємницької діяльності в туризмі;  - методи і форми державної підтримки малого бізнесу;  умови здійснення підприємницької діяльності в туризмі;  законодавчі документи з питань організації підприємництва, яке займається наданням туристичних послуг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Вміє користуватися спеціальною науково-методичною літературою; класифікувати види підприємницької діяльності за різними ознаками;  визначати їх переваги та недоліки;  визначати відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності.

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

Знає  як виникають ризики на підприємстві; як уникнути економічного ризику; основні підходи до управління ризиками;  класифікації ризиків; аналізує і прогнозує ризики на підприємстві; розраховує рентабельність інвестицій для визначення ризикованості проекту;  аналізує фінансову стійкість фірми; досліджує ризик на основі аналізу ліквідності і платоспроможності.

+

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Знає сутність корпоративного управління;  принципи і моделі, способи реалізації у практиці корпоративного управління; права і обов’язки акціонерів, членів органів управління та контролю акціонерного товариства; принципові засади функціонування ефективної системи корпоративного управління.

+

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Вміє проектувати систему корпоративного управління в компанії;  використовувати інструменти ефективної взаємодії власників і менеджерів корпорації;  створювати структуру внутрішньої документаційною системи корпоративного управління;  оцінювати ефективність корпоративного управління в компанії;  розробляти напрями підвищення існуючої системи корпоративного управління.

+

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

Знає основні терміни професійної етики та дипломатичного протоколу;  особливості використання візитної картки;  діловий та застільний етикет; знає етичні і правові норми, що регулюють відносини людини з людиною, із суспільством і з навколишнім середовищем; використовує нормативні і правові документи у сфері туристичної діяльності та здатен використовувати інформацію для професійної діяльності.

+

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Знає основні поняття маркетингу в туризмі; володіє знаннями про системний підхід до маркетингу туристичного підприємства; вплив макро- та мікросередовища;  формування вмінь розробляти організаційні структури; формування управлінських навичок діяльності у готельному, курортному та туристичному сервісі; здійснює поточне та стратегічне планування.

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

Вміє оцінювати ефективність маркетингу в туризмі; аналізувати реальні економічні процеси і приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних  проблем, пов'язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

Знає законодавчі та нормативно-правові акти в галузі туризму;  специфіку обслуговування іноземних туристів; якість надання послуги іноземним туристам, специфіку надання послуг в готельних мережах.

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

+

Вміє проводити експертизу інноваційного проекту;  аналізувати якість наданих туристських послуг для іноземних туристів.

+

 

 

 

 

 

 

 

+

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

+