Ви є тут

Головна
Мета: надання студентам теоретичні знання та практичні навички з питань
планування комерційної діяльності на підприємствах в умовах функціонування
ринкових відносин.
Завдання:
- ознайомити студентів із предметом, змістом і методами дослідження науки
«планологія»;
- навчити студентів методикам і навичкам планово-економічних розрахунків при
плануванні виробництва і збуту продукції, ресурсного забезпечення
виробництва, зведених показників-витрат і фінансів;
- показати методи обґрунтування проектів оновлення продукції, організаційно-
технічного розвитку підприємства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 
- основні вимоги до процесу планування, та типову структуру, плану
підприємства;
- процес планування на підприємстві, основи контролю та регулювання;
- схему аналізу ефективності використання фінансових планів.
вміти:
- генерувати нові ідеї, ініціативність та дух підприємництва;
- аналізувати, планувати та організовувати підприємницьку діяльність в сучасних
умовах;
- визначати бізнес-процеси, оцінювати їх вартість, розробляти та оцінювати
ефективність інноваційно-інвестиційних проектів і програм підприємництва за
допомогою коректно сформованої системи показників.
- аналізувати глобальні проблеми економічного розвитку, виявляти тенденції змін
зовнішнього середовища та прогнозувати їх розвиток.
- систематизувати наукові засади управління інноваційним розвитком, формувати
команди і будувати регламент діяльності в сфері торгівлі та біржової діяльності.
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1.
Сутність планування і особливості його здійснення на підприємстві
Система планів підприємства.
Оперативно-календарне планування.
 
Змістовий модуль 2.
Маркетингові дослідження і планування збуту продукції.
Матеріально-технічне забезпечення виробництва.
Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю.
Персонал і оплата праці.
 
Змістовий модуль 3.
Витрати виробництва.
Фінансове планування на підприємстві.
Організаційно-технічний розвиток.
Бізнес-планування.
 
 
Викладач: Василичев Д.В., доцент кафедри управління персоналом та економіки
праці, к.е.н., доц.
 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 5 07 Управління та
адміністрування

Вибіркова

Рівень вищої освіти магістр
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність за освітньою
програмою Економіка та
організація електронної
торгівлі та біржової
діяльності
Рік підготовки:
Змістових модулів – 3 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 150 10-й 10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 8
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр 28 год. 8 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
76 год. 108 год.
Індивідуальні завдання:   32  год.
Вид контролю: іспит
 
Розподіл балів, які отримують студенти
 
Перший та другий змістовні модулі разом оцінюється за 100-бальною шкалою.
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види
робіт:
 
- активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 12
балів (4 практичних заняття по 12 балів = 48 балів);
- захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 28
балів;
- тестування – до 24 балів.
 
Третій змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види
робіт:
- активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 12
балів (3 практичних заняття по 12 балів = 36 балів);
- захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 40
балів;
- тестування – до 24 балів.
 
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий
змістовні модулі.