Ви є тут

Головна

Мета: формування в студентів системи теоретичних і практичних знань з основ функціонування та розвитку фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.

Завдання: вивчення суті, значення та структури фінансового ринку, особливостей його регулювання та поглиблене ознайомлення із джерелами формування та функціонуванням фінансових інструментів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

- сутність функціонування фінансових ринків і основні механізми його забезпечення;
- інструменти, що використовуються для здійснення фінансових операцій;
- основні принципи функціонування банківської системи, фондового і валютного ринків і їх регулювання;
- основні законодавчі акти, що регулюють функціонування фінансових ринків;
- методологію альтернативного аналізу;

вміти:
- сутність функціонування фінансових ринків і основні механізми його забезпечення;
- проводити аналіз ринків та їх прогнозування;
- оцінювати фінансові інструменти і вибирати найкращі способи їх застосування;
- оцінювати ефективність фінансових інструментів і активів;
- визначати ризики фінансових інструментів та використовувати механізми і інструменти їх запобігання.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Фінансовий ринок та його роль в економіці.
Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці.
Грошовий ринок і ринок банківських позичок.
Фондовий ринок.
 
Змістовий модуль 2.

Ринок похідних цінних паперів.
Фондова біржа та біржові операції. 
Ризик та ціна капіталу.

Викладач дисципліни: Щекович О.С., професор кафедри управління персоналом і економіки праці, д.е.н., доц., Карпенко А.В., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, к.е.н., доц.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 4 07 Управління та адміністрування

Вибіркова

Рівень вищої освіти магістр
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньою програмою Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності 
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 120 9-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 7
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр 14 год. 6 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
60 год. 80 год.
Індивідуальні завдання:   32  год.
Вид контролю: залік

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:
- активність роботи студента на семінарському занятті оцінюється до 7 балів (7 практичних заняття по 7 балів = 49 балів);
- захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 30 балів;
- тестування – до 21 балів.
 
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.