Ви є тут

Головна
Мета: забезпечення достатнього рівня компетенцій майбутніх спеціалістів у науковому обґрунтуванні та прийнятті оптимальних управлінських рішень з логістики із використанням сучасних інформаційних технологій.
Завдання: оволодіння основними положеннями, категоріями й закономірностями логістики, як сучасного наукового напрямку, головних підходів до формування комплексної програми підвищення конкурентоспроможності фірми з точки зору логістики як нової парадигми підприємницької діяльності; одержання навичок використання логістичного підходу до управління бізнес-процесом у різних сферах економіки; формування вмінь оперативного і стратегічного управління закупівельною діяльністю торгівельного підприємства; оволодіння навичками прийняття оптимальних рішень щодо якісного сервісного обслуговування споживачів; формування вмінь щодо системного пов`язування закупівлі товарів з їх збутом та з урахуванням транспортного і складського забезпечення торгівельного підприємства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 
- сутність поняття "комерційна логістика" та історію її розвитку;
- принципи організації та методологічні засади комерційної діяльності;
- основні положення логістики як теорії управління матеріальними та інформаційними потоками;
- принципи та функціональні області логістичної системи;
- методи розробки стратегії та тактики логістичної системи;
- системи управління товарними запасами;
- проблеми які вирішує транспортна логістика;
- принципи побудови логістичних інформаційних систем.
вміти:
- використовувати основні положення логістики для оптимізації потоків залежно від умов функціонування підприємства;
- володіти методикою системного підходу при формуванні логістичної системи;
- правильно формулювати мету та завдання розвитку комерційної діяльності торгівельного підприємства;
- описувати бізнес процес логістичної системи;
- планувати діяльність логістичної системи;
- визначати показники якості та рівень логістичного обслуговування споживачів;
- вибрати критерії транспорту при формуванні логістичної системи;
- розрахувати та оцінити економічну ефективність використання принципів логістики;
- визначати оптимальний рівень логістичного сервісу.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1.
 
Сутність, основні поняття та структура комерційної логістики.
Логістика закупівель.
Управління запасами.
Сервіс у комерційній логістиці.
 
Змістовий модуль 2.
 
Розподільна логістика.
Транспортна логістика. 
Виробнича логістика.
Логістика складування.
Логістичні інформаційні системи.
 
Викладач  дисципліни: Галан О.Є., доцент кафедри управління персоналом та економіки
праці, к.е.н.,
 
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 5 07 Управління та адміністрування

Вибіркова

Рівень вищої освіти магістр
 
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
076 Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність
за освітньою програмою
Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності 
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 150 10-й 10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 7
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
28 год. 6 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
76 год. 108год.
Індивідуальні завдання:   32
Вид контролю: іспит
 
Розподіл балів, які отримують студенти
 
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:
- активність роботи студента на семінарському занятті оцінюється до 5 балів (14 практичних занять по 5 балів = 70 балів);
- захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 15 балів;
- тестування – до 15 балів.
 
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.