Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок організації, проведення та представлення науково-дослідної роботи. 

Завдання:  вивчення основних понять та ключових положень методологія наукових досліджень, формування практичних навичок організації, проведення та представлення науково-дослідної роботи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  знати: 

 - природу, передумови та фактори становлення глобальної економіки; 
 - тенденції глобалізації економічного розвитку; 
 - закономірності глобальної корпоратизації бізнесу та генезис глобальної економічної інтеграції; 
 - характер, форми, моделі та конкурентні переваги регіональної економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку; 
 - динаміку процесів інституціоналізації глобального економічного розвитку; 
 - форми та механізми соціалізації глобальної економіки; 
 - механізми та інструментарій антициклічного регулювання економік у глобальній системі; 
 - напрями інтеграції України в глобальний економічний простір; 

вміти: 

 - надавати характеристику сутності чинників глобалізації, форм прояву глобалізації; формулювати особливості глобальної економіки; 
 - аналізувати ключові глобальні проблеми економічного розвитку за допомогою цивілізаційного виміру глобальних економічних процесів; 
 - розробляти стратегічні заходи для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, між-галузевих комплексів; 
 - виявляти та оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації; 
 - усвідомлювати дію конкурентних механізмів глобального ринку; 
 - визначати регулятивні пріоритети формування сучасної міжнарод-ної економічної політики; 
 - принципи організації процесів управління міжнародною економіч-ною діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів.
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Загальні питання щодо становлення глобальної економіки 
Часові межі феномену глобалізації.
Сучасна методологія глобалістики
Школи і міждисциплінарний статус глобалістики.
Становлення глобальної економіки.
Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів.
Суперечності і дуалізм сучасного етапу глобалізації.
 
Змістовий модуль 2. Стратегії та перспективи глобального розвитку світової економіки
Парадоксальна природа глобальних трансформацій.
Альтерглобалізм та його форми.
Програми альтерглобалізму.
Регулятивні механізми глобальної економіки.
Міжнародні стратегії глобалізації

Викладач дисципліни: д.е.н., професор Щекович О.С., к.е.н., доц. Плинокос Д.Д., 

 
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 4 07 Управління та адміністрування

Вибіркова

Рівень вищої освіти магістр
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньою програмою Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності  
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 90 10-й 10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 7
Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр 14 год. 6 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
60 год. 80 год.
Індивідуальні завдання:   32  год.
Вид контролю: залік
 
Розподіл балів, які отримують студенти
 
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:
- активність роботи студента на семінарському занятті оцінюється до 6 балів (6 практичних заняття по 6 балів = 36 балів);
- захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 40 балів;
- тестування – до 24 балів.
 
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.