Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок з організації професійного та соціального розвитку персоналу підприємств і організацій.

Завдання: вивчення методології проектування розвитку персоналу в організації; набуття вмінь самостійно розробляти заходи з прогнозування та планування розвитку персоналу, організації професійного навчання різних груп персоналу, планування трудової кар’єри та роботи з кадровим резервом, стимулювання розвитку персоналу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності працівників і самої організації;
- зміст та сутність складання та реалізації проекту розвитку персоналу; 
- планування й аналіз витрат на розвиток персоналу;
- організаційно-методичне забезпечення навчання персоналу;
- теоретичні й практичні аспекти адаптації персоналу;
- види та порядок проведення атестації персоналу;
- систему професійного навчання  та підвищення кваліфікації персоналу організації;
- методи планування кар’єри;
- напрями удосконалення соціальної структури й професійного складу працівників; 
- сутність та методи стимулювання розвитку персоналу.

вміти:

- розробляти плани навчання та розвитку персоналу;
- визначати потреби організації у навчанні персоналу;
- складати кошторис на підготовку та перепідготовку кадрів організації;
- складати програми адаптації персоналу та забезпечувати їх виконання;
- організаційно забезпечувати та проводити атестацію персоналу;
- планувати та організовувати професійне навчання  та підвищення кваліфікації персоналу організації;
- складати плани кар’єрного просування персоналу;
- організовувати роботу з кадровим резервом організації;
- здійснювати планування соціального розвитку персоналу.
 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Розвиток персоналу як об’єкт стратегічного управління.
Організація системи  розвитку персоналу.
Маркетинг персоналу. Джерела інформації з питань розвитку персоналу.
Економічні аспекти розвитку персоналу/
Прогнозування і планування розвитку персоналу.
Регламентація посадових обов’язків, виробнича адаптація персоналу/

Змістовий модуль 2.

Атестація і сертифікація персоналу як методи його оцінювання та розвитку.
Планування й організація професійного навчання робітників.
Планування й організація підвищення кваліфікації та перепідготовки керівників і фахівців. 
Планування трудової кар’єри і робота з кадровим резервом.
Планування й організація соціального розвитку персоналу.
Стимулювання розвитку персоналу.

Викладачі дисципліни: Василичев Д. В., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, к.е.н., доц.   

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 4 05 Соціальні та поведінкові науки

Нормативна

Рівень вищої освіти магістр
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
051 Економіка за освітньою програмою Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 120 9-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 6,5
Освітній ступень: магістр 14 год. 6 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
70 год. 90 год.
Індивідуальні завдання:  22  год.
Вид контролю: залік.
  

Розподіл балів, які отримують студенти

Для денної форми навчання.
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:
- активність роботи студента на семінарському занятті оцінюється до 5 балів (7 годин практичних занять по 5 балів = 35 балів);
- захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 30 балів;
- тестування – до 25 балів;
- ведення конспекту лекцій – 10 балів.
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.
 
Для заочної форми навчання.
Підсумковий контроль визначається як сума балів, одержаних за результатами захисту виконаної контрольної роботи та аудиторного тестування. Виконання та захист контрольної роботи студента оцінюється до 50 балів; аудиторне тестування оцінюється до 50 балів.