Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів теоретичних знань в області стратегічного управління людськими ресурсами та одержання ними практичних навичок з стратегічного управління персоналом.

Завдання: отримати навички стратегічного управління людськими ресурсами як на рівні окремої організації, так і на рівні регіону, використовуючи інструменти прогнозування, планування, моделювання, які б дозволяли реалізовувати перспективні дії з управління людськими ресурсами відповідно до загальної стратегії організації чи регіону.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- сутність, значення і зміст стратегічного управління людськими ресурсами, методологічні аспекти і завдання дисципліни;
- складові стратегії управління людськими ресурсами;
- взаємозв’язок стратегій розвитку організації та стратегій управління людськими ресурсами;
- елементи та етапи процесу стратегічного управління людськими ресурсами;
- принципи та підходи до формування стратегії управління людськими ресурсами;
- обґрунтування заходів щодо реалізації стратегії управління людськими ресурсами;
- особливості стратегії управління людськими ресурсами на різних стадіях розвитку організації: формування, інтенсивного
зростання, стабілізації, спаду (кризи);
- сутність та методи оцінювання ефективності стратегічного управління людськими ресурсами.

вміти:

- розробляти основні складові стратегії управління людськими ресурсами залежно від конкретної ситуації;
- аналізувати та встановлювати відповідність між стратегією розвитку організації і стратегією управління людськими ресурсами;
- проводити діагностику внутрішніх і зовнішніх сторін організації в аспекті основної складової людських ресурсів;
- вміти формулювати стратегію управління людськими ресурсами відповідно до загальних стратегій розвитку організації;
- розробляти заходи, плани організаційно-технічних перетворень для реалізації стратегії управління людськими ресурсами;
- аналізувати та оцінювати ефективність реалізації стратегії управління людськими ресурсами.
 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Методологія стратегічного управління людськими ресурсами. 
Структура стратегії управління людськими ресурсами. 
Взаємозв’язок стратегії розвитку і стратегії управління людськими ресурсами. 
Формування системи стратегічного управління людськими ресурсами.

Змістовий модуль 2.

Реалізація стратегії управління людськими ресурсами. 
Стратегічна роль служби управління людськими ресурсами. 
Формування ефективної організаційної культури як модель стратегічного управління людськими ресурсами. 
Формування ефективної організаційної культури як модель стратегічного управління людськими ресурсами.

Викладачі дисципліни: Плинокос Д.Д., к.е.н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці,Карпенко А.В. к.е.н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці.   

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 4 05 Соціальні та поведінкові науки

Вибіркова

Рівень вищої освіти магістр
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
051 Економіка за освітньою програмою Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 120 9-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 7
Освітній ступень: магістр 14 год. 6 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
66 год. 86 год.
Індивідуальні завдання:  26  год.
Вид контролю: залік.
  

Розподіл балів, які отримують студенти

Для денної форми навчання.
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:
- активність роботи студента на семінарському занятті оцінюється до 6 балів (7 практичних заняття по 5 балів = 35 балів);
- захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 40 балів;
тестування – до 25 балів.
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.
 
Для заочної форми навчання.
Підготовлена контрольна робота – до 60 балів, захист контрольної роботи – до 40 балів.