Ви є тут

Головна
 1. Лютова, О. В. Графічний аналіз зварюваності вторинних силумінів [Електронний ресурс] / О. В. Лютова // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р. : тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с. 166-167 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з тит. екрана.
 2. Лютова, О. В. Графічне моделювання впливу металургійних факторів виробництва на якість вторинних алюмінієвих сплавів [Електронний ресурс] / О. В. Лютова, С. А. Тарасенко (гр. М-615) // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р. : тези доп. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с. 175-177 – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – Назва з тит. екрана.
 3. Лютова, О.В. Підвищення якості вторинних силумінів с застосуванням графічних методів оптимізації [Електронний ресурс] / О.В. Лютова, К.А. Авраменко // Тиждень науки:  внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 18-22 квітня  2016 р.: тези доповіді. – Запоріжжя, 2016. – С. 123
 4. Лютова, О. В. Математическое моделирование влияния металлургических факторов производства на качество вторичных силуминов с использованием графических методов оптимизации [Електронний ресурс] / О. В. Лютова, К. А. Авраменко // VIII Міжнародна науково-технічна конференція: „Нові матеріали і технології в машинобудуванні”: зб. тез доповідей, 30…31 травня 2016, Київ, НТУУ «КПІ». – с. 91-92.
 5. Лютова, О. В. Повышение технологических и механических свойств вторичных силуминов в результате совершенствования рафинирующе-модифицирующих процессов [Текст] / О.В. Лютова // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. техн. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р.: тези доповіді.– Запоріжжя, 2015. – С. 222-223
 6. Лютова, О. В. Влияние железа на структуру и механические свойства сплава АК9М2 [Текст] // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. научн. трудов. Вып. 67, – Днепропетровск, ПГАСиА, 2013. – С. 355-360.
 7. Лютова, О. В. Підвищення ливарних властивостей вторинних алюмінієвих сплавів [Текст] / О. В. Лютова // Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах: збірник матеріалів XII Міжнародної науково-техгічної конференції, 22-25 вересня 2009 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – С. 163-164.
 8. Ljutova, OV. Increase of foundry properties of secondary silumins [Текст]  / O.V. Ljutova, I.P. Volchok // Archives of foundry engineering. – Poland – Issue 1/2008. – volume 8. – P. 89-91.
 9. Лютова, О.В. Влияние металлургических факторов производства на качество силуминов [Текст] / О.В. Лютова, И.П. Волчок // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. тр. – Вып. 45, ч.2. – Дн-вск: ПГАСиА, 2008. – С. 34-41.
 10. Наномодификатор вторичных силуминов [Текст] / И.П. Волчок, А.А. Митяев, О.В. Лютова, Н.В. Широкобокова. – сб. докладов 2-го Международного научно-технического симпозиума «Наноструктурные функциональные покрытия и материалы для промышленности, 8-й Международной научно-технической конференции «Вакуумные технологии и оборудование для получения наноматериалов». Харьков, 23-27 апреля 2007. – Харьков, 2007. – Т.1. – С. 180-183.
 11. Лютова, О.В. Підвищення ливарних властивостей алюмінієвих стопів [Текст] / О.В. Лютова // Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: збірка матеріалів XI Міжнародної науково-технічної конференції, 8-10 жовтня 2008 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – С.119-120.
 12. Лютова, О.В. Повышение литейных свойств вторичных силуминов [Текст] / О.В. Лютова, И.П. Волчок // X Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і Космос»: збірник тез. – Дніпропетровськ, 2008. – С.433
 13. Лютова, О.В. Применение алюминиевых сплавов в транспортном машиностроении [Текст] / О.В. Лютова, А.А. Митяев, Н.В. Широкобокова // IX Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і Космос»: збірник тез. – Дніпропетровськ, 2008. – С.357.
 14. Лютова, О.В. Повышение технологических свойств вторичных силуминов [Текст] / О.В. Лютова, А.А. Митяев, И.П. Волчок // Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта: тезисы докладов 67 Международной научно-практической конференции. – Днепропетровск: ДИИТ, 2007. – С. 256.
 15. Лютова, О. Підвищення якості вторинних алюмінієвих сплавів [Текст] // О. Лютова, А. Митяев, И. Волчок // Восьмий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: тези доповідей. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2007. – С.129-130.
 16. Волчок, И. П. Применение вторичных алюминиевых сплавов в транспортном машиностроении [Текст] // И.П. Волчок, О.В. Лютова // Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта: тезисы докладов LXVI Международной научно-практической конференции. – Днепропетровск: Д ИИТ, 2006. – С. 356-357.