Ви є тут

Головна

1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

 

Цей тимчасовий стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють управління у галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,

 

фахове спрямування  ____6.140103 “Туризм”______________________________________

 

напряму підготовки            1401 “Туризм”                                                                                 

х                                                                                                                                                      

освітнього рівня       ___  базова вища освіта                                   __________ ___________х

                                                                      

кваліфікації                      бакалавр з туризму                                                                             

               

з узагальненим об’єктом діяльності система дій, направлена на формування, просування та реалізацію туристичного продукту, екскурсійне обслуговування

 

нормативним терміном навчання (денна форма)  ___чотири роки_________________

 

Цей стандарт встановлює:

  • Нормативну частину змісту навчання у навчальних об’єктах, засвоєння яких забезпечує формування системи умінь відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики;
  • рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик;
  • нормативний термін навчання за очною формою навчання;
  • нормативні форми державної атестації.

Підприємства, установи, організації повинні забезпечити необхідні умови для використання фахівців відповідно до здобутих ними у вищому навчальному закладі кваліфікації та спеціальності згідно з чинним законодавством.

Стандарт призначений для атестації осіб, які закінчили навчання у вищих навчальних закладах, та сертифікації фахівців.

 

 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

У цьому стандарті використано посилання на такі нормативні документи:

  • НДУ 01-2002 Нормативний документ України. Система стандартів вищої освіти. Порядок розроблення стандартів вищої освіти, внесення змін до них та здійснення контролю за їх дотриманням. Основні положення;
  • ДСВО 01-98 Основні положення;
  • ДСВО 02-98 Терміни та визначення;
  • ДСВО 03-98 Освітній рівень “базова вища освіта”;
  • ДСВО 06-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”.

Порядок розроблення стандартів вищої освіти, внесення змін до них та здійснення контролю за їх дотриманням, затверджений наказом МОН України від 10.11.2007 р. N 897 та інші діючі нормативні документи обов’язкового застосування.

 

 

3. ВИЗНАЧЕННЯ

 

У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення, що подані у ДСВОУ 01-2001 „Державний стандарт вищої освіти України. Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями” та ДСВОУ 02-2001 „Державний стандарт вищої освіти України. Вимоги до освітніх рівнів вищої освіти. Вимоги до освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти”.

У цьому стандарті використані такі терміни та відповідні визначення:

Змістовий модуль – система навчальних елементів, що поєднанні за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові.

Знання – результат процесу діяльності пізнання, перевірене суспільною практикою і логічно упорядковане відображення її у свідомості людини. Знання - категорія, яка відбиває зв’язок між пізнавальною і практичною діяльністю людини. Знання виявляються в системі понять, суджень уявлень та образів орієнтованих основ дій тощо, яка має певний обсяг і якість. Знання можна ідентифікувати тільки за умови їх виявлення у вигляді вмінь виконувати відповідні розумові або фізичні дії.

Кредит – інформаційний обсяг навчального матеріалу, який з урахуванням терміну засвоєння студентами окремих навчальних елементів (відповідно до психофізіологічних норм засвоєння при використанні оптимальних форм, методів і засобів навчання та контролю) може бути засвоєний за 54 години навчального часу (сума годин аудиторної і самостійної роботи студента за тиждень).

Як наведено у додатку 1 Конвенції Ради Європи і ЮНЕСКО про визнання кваліфікації з вищої освіти у європейському регіоні, кредит – оцінена й кваліфікована мінімальна умовна одиниця виміру „вартості” якоїсь частини програми вищої освіти, виконаної студентом під час навчання.

Навчальна дисципліна (у вищому навчальному закладі) – педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

Навчальний елемент (дидактична одиниця) – мінімальна доза навчальної інформації, що зберігає властивості навчального об’єкта.

Навчальний об’єкт - навчальна інформація певного обсягу, що має самостійну логічну структуру та зміст та дає змогу оперувати цією інформацією у процесі діяльності мислення.

Навчальний план – складова стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів, яка складається на основі освітньої-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає графік навчального процесу, перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми та засоби проведення підсумкового контролю.

Нормативний термін навчання – термін навчання за денною (очною) формою, необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частин змісту навчання і встановлений стандартом вищої освіти.

Освітня діяльність – діяльність, пов’язана з наданням послуг для здобуття вищої освіти, із видачею відповідного документа.

Цикл підготовки – сукупність складових змісту освітньої або професійної підготовки (змістових модулів, блоків змістових модулів), що поєднанні за ознаками приналежності їх змісту до спільного освітнього або професійного напряму.

 

 

4. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

 

У даному стандарті застосовуються такі скорочення назв циклів підготовки, до яких віднесено блоки змістових модулів

ГСЕ(01) — гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

ПН(02) — природничо-наукової (фундаментальної) підготовки;

ПП(03) — професійної та практичної підготовки.

 

 

 

5. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ, НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС ЗА ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ, РЕКОМЕНДОВАНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ

 

5.1 Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки: гуманітарної та  соціально-економічної підготовки, природничо-наукової (фундаментальної) підготовки, що забезпечують певний освітній рівень;  професійної та практичної підготовки, що разом з вищеназваними забезпечують відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

5.2 Розподіл змісту освітньо-професійної програми фахівців та навчальний час за нормативною та варіативною частинами програми підготовки, навчальний час за циклом підготовки, кількість навчальних годин/кредитів вивчення кожної з рекомендованих навчальних дисциплін програми підготовки подано у таблиці Додатку А.

5.3 Вибіркова частина ОПП підготовки бакалавра складається з предметів циклів гуманітарної та соціально-економічної підготовки та професійної та практичної підготовки, які визначаються у варіативній компоненті освітньо-професійної програми залежно від галузі та професійного спрямування.

  5.4 Заклад освіти має право у встановленому порядку змінювати назви навчальних дисциплін.

 

 

 

6. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

6.1. На державну атестацію виноситься система умінь, що визначена в

„Освітньо-кваліфікаційній характеристиці”, та система відповідних змістових модулів, що зазначена у таблиці Додатка В.

6.2 Вид кваліфікаційної роботи встановлюється на основі аналізу змісту виробничих функцій та типових задач діяльності, що визначені в „Освітньо-кваліфікаційній характеристиці”.

6.3 Нормативні форми державної атестації щодо встановлення рівня опанування студентом відповідних знань та умінь:

     6.3.1 Формою державної атестації є складання комплексного кваліфікаційного екзамену (усний або письмовий). На державний екзамен виносяться дисципліни з циклів природничо-наукової (фундаментальної) та професійної і практичної підготовки.

6.4 Присвоєння кваліфікації “Бакалавр з туризму" здійснює Державна екзаменаційна комісія.

 

 

Додаток А

Перелік навчальних дисциплін

нормативної частини ОПП за циклами

 

Назва дисциплін

Мінімальна кількість навчальних годин кредитів вивчення дисципліни

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (ГСЕ)

ГСЕ 1.

Історія України

108/3

ГСЕ 2.

Історія Української культури

72/2

ГСЕ 3.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

216/6

ГСЕ 4.

Філософія

108/3

ГСЕ 5

Політологія

72/2

ГСЕ 6.

Українська мова (за професійним спрямуванням)

108/3

 

Всього:

684/19

ІІ. Цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки (ПН)

ПН 1

Інформатика і комп'ютерна техніка

216/6

ПН 2

БЖД

72/2

ПН 3

Іноземна мова в галузі

270/7,5

ПН 4

Друга іноземна мова

216/6

ПН 5

Основи охорони праці

72/2

ПН 6

Основи наукових досліджень

90/2,5

ПН 7

Економіка туризму

252/7

ПН 8

Менеджмент  туризму

162/4,5

ПН 9

Бухгалтерський облік і аудит турпідприємств

90/2,5

ПН 10

Фінанси, грошовий обіг та кредит туристської діяльності

90/2,5

ПН 11

Маркетинг  туризму

90/2,5

 

Всього:

1620/45

ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки (ПП)

ПП 1

Вступ до спеціальності

72/2

ПП 2

Туристські ресурси України

324/9

ПП 3

Історія розвитку світового туризму

90/2,5

ПП 4

Активний туризм

270/7,5

ПП 5

Рекреаційні комплекси

144/4

ПП 6

Рекреаційна географія міжнародного туризму

144/4

ПП 7

Технологія гостинності

216/6

ПП 8

Технологія ресторанної справи

90/2,5

ПП 9

Технологія туристської діяльності

180/5

ПП 10

Навчальна практика

324/9

ПП 11

Організація послуг харчування

108/3

ПП 12

Технологія готельної справи

234/6,5

ПП 13

Організація екскурсійних послуг

162/4,5

ПП 14

Організація транспортних подорожей

90/2,5

ПП 15.

Туристське країнознавство

180/5

ПП 16

Виробнича практика

324/9

ПП 17

Рекреалогія та санаторно-курортне лікування

72/2

ПП 18

Туроперейтинг

108/3

ПП 19

Організація сфери туристських послуг

90/108

ПП 20

Державна атестація

108/3

 

Всього :

3330/92,5

Вибіркова частина

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (ГСЕ)

Цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ (ГСЕВВ)

ГСЕВВ 1

Університетська освіта

90/2,5

ГСЕВВ 2

Загальна соціологічна теорія

90/2,5

ГСЕВВ 3

Фізичне виховання

 

 

Всього

180/5

Цикл дисциплін самостійного вибору студента (ГСЕВС)

ГСЕВС 1

Основи вчень про державу та право / Правознавство

144/4

ГСЕВС 2

Психологія туризму/ Політичні системи світу

144/4

ГСЕВС 3

Риторика/Соціальна відповідальність

90/2,5

 

Всього

378/10,5

Цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки (ПН)

Цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ (ПНВВ)

ПНВВ 1

Основи законодавства про працю

72/2

ПНВВ 2

Інформаційні технології в туризмі

126/3,5

ПНВВ 3

Правове регулювання туристської діяльності

90/2,5

ПНВВ 4

Статистика в туризмі

72/2

 

Всього

360/10

Цикл дисциплін самостійного вибору студента (ПНВС)

ПНВС 1

Основи економіки/ Ринок туристичних послуг

126/3,5

ПНВС 2

Конфліктологія/ Цінності Європейської цивілізації

90/2,5

ПНВС 3

Основи страхування / Глобалістика

144/4

 

Всього:

360/10

Цикл професійної та практичної підготовки

Цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ (ППВВ)

ППВВ 1

Мовна комунікація в туризмі

36/1

ППВВ 2

Організація анімаційних послуг

234/6,5

ППВВ 3

Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності

90/2,5

ППВВ 4

Основи музеєзнавства

90/2,5

ППВВ 5

Світова культура та мистецтво

90/2,5

ППВВ 6

Дизайн інтер’єрів

72/2

ППВВ 7

Іміджеологія і ПР в туризмі

126/3,5

ППВВ 8

Реклама в туризмі

90/2,5

ППВВ 9

Ризики і економічна безпека турфірм

144/4

 

Всього:

972/27

Цикл дисциплін самостійного вибору студента (ППВС)

ППВС 1

Навчально-тренувальний похід/біологічні основи активних видів туризму

90/2,5

ППВС 2

Основи зовнішньоекономічної діяльності в туризмі/основи економіки

126/3,5

ППВС 3

Звичаї та традиції народів світу/ Історія світової цивілізації

108/3

ППВС 4

Діловодство в туризмі/Документообіг

126/3,5

ППВС 5

Міжнародний туризм/екологічний туризм

180/5

ППВС 6

Управління персоналом туристського підприємства/ геополітика

126/3,5

 

Всього:

756/21

 

Разом:

8640/240

         

 

 

Додаток Б

 

Анотації дисциплін НОРМАТИВНОЇ  ЧАСТИНИ ОПП

та структурно-логічна схема їх викладання

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

1. Історія України

 

Мета: з позиції історичного досвіду формування розуміння сутності історичних перетворень, що відбуваються в сучасній Україні, а також почуття патріотизму, історичної науково обгрунтованої свідомості.

Предмет: історична діяльність і суспільне життя українського наро­ду в соціально-політичній та державотворчій сферах суспільства.

Основний зміст: Витоки українського народу та його державності. Україна княжої доби та її роль у світовій історії. Україна у складі Польщі. Козацька доба. Визвольна війна українського народу середини XVII ст. Формування української держави. Велика руїна. Гетьманщина. Ліквідація української автономної державності. Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперії. Україна в умовах капіталістичної модернізації еко­номіки. Українська національна демократична революція 1917-1921 рр. Міжвоєнний період історії українського народу (1921-1939 рр.). Україна у роки Другої світової війни. Суспільно-політичний, соціально-економічний розвиток України від другої половини 40-х до початку 80-х рр. На­ціонально-державне відродження українського народу. Незалежна Україна у сучасному світі.

 

2. Історія Української культури

 

Мета: формування знань про сутність культури як форми людської діяльності, її різновиди та історико-типологічні ознаки, роль у формуванні особистості та розвитку суспільства.

Предмет: культура як система потенційних та актуальних ціннос­тей, їх зміст та функціонально-рольове призначення у системі суспільних відносин.

Змістовні модулі: Культура як соціальне явище. Діяльнісний підхід у культурології. Культура та природа. Культура та цивілізація. Періоди­зація культури, методологія вивчення культурних явищ, їх типологічні ознаки в контексті еволюції культурного процесу та культурно-історичних зв'язків. Компаративний аналіз культур. Еволюція культури. Генотипологія культур Заходу та Сходу, українського ідеалу. Культурний простір та зв'язки. Загальні риси сучасної культури. Ідея "прогресу". Контекстуалізація. Історичні етапи розвитку української культури.

 

3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

 

Мета: формування необхідної комунікативної спроможності в сфе­рах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними пот­ребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела.

Предмет: обсяг з лексики та граматики іноземної мови, що дає можливість здійснювати професійне спілкування та одержувати необхідну професійну інформацію з іноземних видань.

Змістовні модулі: Фонетичні норми іноземної мови. 2000 лек­сичних одиниць, знання яких забезпечує студентам можливість вести бе­сіду з фаху та одержувати інформацію з іноземних письмових та усних джерел, а також граматичний матеріал - нормативна граматика іноземної мови. Аудіювання та мовлення. Лексичний мінімум (категорії буття, їх властивості та відносини; географічні, демографічні, економічні та політичні дані) конкретної країни світу, мова якої вивчається. Лексичний мінімум регіональних та соціальних відмінностей між Україною та країною, мову якої вивчають. Ознайомче та пошукове читання з визна­ченою швидкістю без словника. Вивчаюче читання з визначеною кіль­кістю невідомих слів (із використанням словника).

 

4. Філософія

 

Мета: формування філософської культури, мислення та пізнання навколишнього світу та самого себе, навичок застосування філософської методології.

Предмет: найзагальніші та універсальні взаємозв'язки та взаємо­відносини людини, природи та світу.

Змістовні модулі: Основні напрями, течії та школи в історії філо­софії. Філософське розуміння світу. Людське усвідомлення об'єктивної й суб'єктивної реальності. Основний зміст пізнавальної діяльності. Прак­тичний спосіб людського буття. Мета та цінність людської діяльності. Форми та методи наукового пізнання. Філософське вчення про розвиток. Закони діалектики. Типологія філософських систем. Філософія людини, свідомості, пізнання та мови. Філософія суспільства, економіки, права, культури, науки, історії. Екофілософія. Філософія техніки, релігії, моралі, мистецтва. Аксіологія. Моделювання філософських проблем. Глобальні проблеми сучасності.

 

5. Політологія

 

Мета: формування розуміння сутності та перспектив політичних подій, явищ, політичної свідомості та політичної культури.

Предмет: механізм функціонування та розвитку політичних систем і політичних процесів.

Змістовні модулі: Політика як суспільне явище. Влада, види та форми; джерела та ресурси; поділ, способи досягнення та здійснення. Легітимність влади. Сутність політичних відносин та принципів. Форма правління. Політична система, її інститути. Ознаки та функції держави. Механізм державної влади. Форма державного устрою. Класифікація, функції політичних партій. Основні політичні течії та їх доктрини. Партійні системи. Виборчі системи - сутність та типи. Технологія вибор­чого процесу, громадсько-політичні організації, об'єднання та рухи. Полі­тична система України. Теорія та практика сучасного політичного про­цесу, політична свідомість і політична культура. Тоталітаризм і тоталі­тарний режим. Авторитаризм та авторитарний режим. Основні риси демократичного режиму. Політичний режим в Україні на сучасному етапі. Внутрішня та зовнішня політика й міжнародні відносини. Способи політичного прогнозування.

 

6. Українська мова професійного спілкування

 

Мета: формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності.

Предмет: обсяг з лексики та граматики мови, що дає можливість здійснювати професійне спілкування та одержувати необхідну професійну інформацію.

Змістовні модулі: Лексичні, орфографічні, морфологічні та синтак­сичні норми сучасної української літературної мови. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. Нормативність і правильність мовлення: орфоепічні норми, норми слововживання, граматичні норми. Синонімічний вибір слова. Багатозначні слова та контекст. Номенклатурні назви в професійній мові. Терміни, професіоналізми та фразеологізми. Абревіатури фахових термінів у певній професійно-орієнтованій галузі.

Озвучене мовлення та його особливості. Композиція мовлення. Лек­сико-граматичні засоби релевантного відтворення комунікативних намірів на письмі. Вимоги до професійних текстів: об'єктивність викладу, логіка, послідовність, повнота інформації, точність, лаконічність, стандартність.

Культура мовлення. Мовленнєвий етикет спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо.

 

ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ (ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ) ПІДГОТОВКИ

 

1. Інформатика та комп'ютерна техніка

 

Мета: формування сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп'ютерній техніці.

Предмет: засоби комп'ютерної техніки, формалізація та алгоритмі­зація сучасних інформаційних процесів.

Змістовні модулі: Еволюція інформаційних систем, технологій. Інформаційні ресурси організації. Характеристика та класифікація засобів комп'ютерної техніки. Архітектура та принципи функціонування ПК. Технологія роботи у середовищі графічних операційних систем. Техно­логія створення, редагування та показу електронних презентацій. Форма­лізація та алгоритмізація обчислювальних процесів. Технологія створення, редагування та форматування електронних таблиць, діаграм, текстових документів, математична обробка та аналіз даних у комп'ютерному сере­довищі. Поняття бази даних, структура, технологія проектування. Редагу­вання та корегування основних об'єктів СУБД. Основи програмування, автоматизація робочих процесів у комп'ютерному середовищі. Інтерфейс користувача та технологія роботи у мережі Internet.

 

2.  БЖД

 

Мета: навчити студентів основам безпеки життєдіяльності людини у повсякденних умовах виробництва й побуту, та в умовах надзвичайних ситуацій.

Предмет: технологія безпеки життєдіяльності яка використовується на підприємствах, установах та об'єктах господарства країни.

Змістовні модулі: Характеристики навколишнього, виробничого й побутового середовища. Небезпечні й шкідливі фактори середовища й наслідки їх негативних дій. Характеристику осередків ураження, які виникають у надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часу. Засоби захисту населення від вражаючих, факторів аварій, катастроф, стихійного лиха й застосування сучасної зброї. Основи стійкості роботи підприємства і промислових об'єктів у надзвичайних ситуаціях.

 

3.  Іноземна мова в галузі

 

Мета: основною метою навчання є забезпечення практичного володіння  іноземною мовою як засобом усного й писемного спілкування в галузі туризму.

Мета й завдання досягаються впродовж повного курсу вивчення іноземної мови, який складається з трьох етапів – початкового, базового і спеціалізованого.

Предмет: професійна підготовка спеціаліста з іноземних мов у туристській галузі.

Змістовні модулі:  Фонетичні норми іноземної мови. Студент на практиці опановує такий матеріал: артикуляційна база іноземної мови; асиміляційні зміни звуків; словесний і фразовий наголос і ритм мовлення; мелодика основних комунікативних типів вислову; смисловий зміст і мелодичне оформлення синтагм; інтонація найпоширеніших синтаксичних структур; типи читання; наголос (словесний, фразовий, логічний); поняття про смислову групу; повні й редуковані форми службових слів. Аудіювання та мовлення. Повне розуміння тексту обсягом 1000 друкованих знаків, загальне розуміння тексту обсягом 1500 друкованих знаків. Граматика (іменники: види та функції іменників, артиклі, прикметники, займенники, прислівники; словотворення: дієслово, основні форми дієслова в реченні, умовний спосіб дієслова; інфінітив, герундій, дієприкметник, сполучники; правила орфографії, фразеологізми, приказки, прислів’я). Синтаксис (просте речення, речення поширені та непоширені; головні члени речення, другорядні члени речення; порядок слів у розповідному реченні; порядок слів у наказовому реченні; питальне речення; пряма і непряма мова; накази, прохання, запрошення, поради, пропозиції у непрямій мові; синтаксис складного речення). Лексичний мінімум: туристський менеджмент (повітряна подорож; подорожі по воді; подорожі залізницею;  подорожі автомобілем; міста й столиці світу; Київ – столиця України; Україна – європейська країна з азійськими коренями); готельний менеджмент; менеджмент і маркетинг в ресторанному бізнесі; країнознавство (Великобританія, Сполучені Штати Америки, Канада, Нова Зеландія, Австралія, Іспанія, Німеччина, Франція); географічне положення (кордони, рельєф; річки, озера, моря; фауна; флора; клімат); державний устрій (законодавча влада; виконавча влада; юридична влада; прапор, гімни; населення (медицина, соціальний захист); економічне положення; етапи історичного розвитку; традиції; культурне життя (театр, музика, кіно, спорт, туризм); головні пам’ятки культури; видатні діячі) країни, мова якої вивчається; ділова іноземна мова.

Ділова іноземна мова: іноземна мова для особливих цілей і для спеціалістів галузі туризму; діловий етикет у туризмі. Зустрічі, знайомства, привітання. Пошуки роботи: резюме, проблемні центри зайнятості в україні та за кордоном; урахування психологічних особливостей при прийомі на роботу до туристської фірми. Засоби комунікації: телефон, телекс, комп’ютер, інтернет, телеграми, нові види зв’язку, розвиток комунікативних технологій. Листи: зміст, форма, побудова, види листів, особливості. Організація зустрічі, дискусії, конференції, зборів: порядок денний; проведення конференцій, семінарів, колоквіумів; ведення протоколів; соціальна програма; спеціальна документація. Мова перекладача на міжнародних зустрічах: робочі мови міжнародних конференцій; ведення протоколів; прийняття рішення. Офіс, компанія, туристська фірма: спільне підприємство; корпорації; процвітаючі світові туристські компанії. Основні умови праці: персонал компанії; відділи; дочірні підприємства; зарубіжні філіали. Менеджмент: основні якості процвітаючого менеджера; психологічний портрет; агенти та дистриб’ютори в туристській сфері. Маркетинг: поняття маркетингу; поняття “новий маркетинг”. Реклама в  туризмі: особливості реклами за кордоном; виставки та ярмарки; маркетингові методи і реклама; попит і пропозиція; оцінка продукту. Переговори: проведення переговорів (стандартні фрази), психологічні аспекти. Контракти: складові частини контракту; умови доставки; умови платежів; гарантії; страхування; маркіровка; арбітраж; санкції; форс-мажорні обставини; загальні умови продажу.

 

4. Друга іноземна мова

 

Мета: основною метою навчання є забезпечення практичного володіння   другою іноземною мовою як засобом усного й писемного спілкування в галузі туризму.

Мета й завдання досягаються впродовж повного курсу вивчення другої іноземної мови, який складається з трьох етапів – початкового, базового і спеціалізованого.

Предмет: професійна підготовка спеціаліста з іноземних мов у туристській галузі.

Змістовні модулі:  Фонетичні норми іноземної мови. Студент на практиці опановує такий матеріал: артикуляційна база іноземної мови; асиміляційні зміни звуків; словесний і фразовий наголос і ритм мовлення; мелодика основних комунікативних типів вислову; смисловий зміст і мелодичне оформлення синтагм; інтонація найпоширеніших синтаксичних структур; типи читання; наголос (словесний, фразовий, логічний); поняття про смислову групу; повні й редуковані форми службових слів. Аудіювання та мовлення. Повне розуміння тексту обсягом 1000 друкованих знаків, загальне розуміння тексту обсягом 1500 друкованих знаків. Граматика (іменники: види та функції іменників, артиклі, прикметники, займенники, прислівники; словотворення: дієслово, основні форми дієслова в реченні, умовний спосіб дієслова; інфінітив, герундій, дієприкметник, сполучники; правила орфографії, фразеологізми, приказки, прислів’я). Синтаксис (просте речення, речення поширені та непоширені; головні члени речення, другорядні члени речення; порядок слів у розповідному реченні; порядок слів у наказовому реченні; питальне речення; пряма і непряма мова; накази, прохання, запрошення, поради, пропозиції у непрямій мові; синтаксис складного речення). Лексичний мінімум: туристський менеджмент (повітряна подорож; подорожі по воді; подорожі залізницею;  подорожі автомобілем; міста й столиці світу; Київ – столиця України; Україна – європейська країна з азійськими коренями); готельний менеджмент; менеджмент і маркетинг в ресторанному бізнесі; країнознавство (Великобританія, Сполучені Штати Америки, Канада, Нова Зеландія, Австралія, Іспанія, Німеччина, Франція); географічне положення (кордони, рельєф; річки, озера, моря; фауна; флора; клімат); державний устрій (законодавча влада; виконавча влада; юридична влада; прапор, гімни; населення (медицина, соціальний захист); економічне положення; етапи історичного розвитку; традиції; культурне життя (театр, музика, кіно, спорт, туризм); головні пам’ятки культури; видатні діячі) країни, мова якої вивчається; ділова іноземна мова.

Ділова іноземна мова: іноземна мова для особливих цілей і для спеціалістів галузі туризму; діловий етикет у туризмі. Зустрічі, знайомства, привітання. Пошуки роботи: резюме, проблемні центри зайнятості в україні та за кордоном; урахування психологічних особливостей при прийомі на роботу до туристської фірми. Засоби комунікації: телефон, телекс, комп’ютер, інтернет, телеграми, нові види зв’язку, розвиток комунікативних технологій. Листи: зміст, форма, побудова, види листів, особливості. Організація зустрічі, дискусії, конференції, зборів: порядок денний; проведення конференцій, семінарів, колоквіумів; ведення протоколів; соціальна програма; спеціальна документація. Мова перекладача на міжнародних зустрічах: робочі мови міжнародних конференцій; ведення протоколів; прийняття рішення. Офіс, компанія, туристська фірма: спільне підприємство; корпорації; процвітаючі світові туристські компанії. Основні умови праці: персонал компанії; відділи; дочірні підприємства; зарубіжні філіали. Менеджмент: основні якості процвітаючого менеджера; психологічний портрет; агенти та дистриб’ютори в туристській сфері. Маркетинг: поняття маркетингу; поняття “новий маркетинг”. Реклама в  туризмі: особливості реклами за кордоном; виставки та ярмарки; маркетингові методи і реклама; попит і пропозиція; оцінка продукту. Переговори: проведення переговорів (стандартні фрази), психологічні аспекти. Контракти: складові частини контракту; умови доставки; умови платежів; гарантії; страхування; маркіровка; арбітраж; санкції; форс-мажорні обставини; загальні умови продажу.

 

5. Охорона праці

 

Мета: надання майбутнім фахівцям теоретичних знань і практич­них навичок щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці в усіх сферах виробництва, надання першої допомоги при їх виникненні.

Предмет: основи сучасного механізму охорони праці в Україні.

Змістовні модулі: Законодавство про охорону праці. Види небезпек (вибухо-, пожежної, електро- тощо). Розпізнавання (ідентифікація) небезпечності та шкідливості, захист від них, усунення причин небезпек, ліквідація негативних наслідків. Вибухонебезпека виробництв, вибу­хозахист. Пожежна безпека. Електробезпека. Гігієна праці та виробнича санітарія. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

 

6. Основи наукових досліджень

 

Мета: набуття студентами початкових навичок науково-дослідної роботи.

Предмет: теорія і методологія наукових досліджень.

Змістовні модулі:  наука як продуктивна сила. Предмет і сутність наук та її головна функція. Сучасна система наукових знань.  Організація наукового дослідження. Основи методології наукових досліджень. Загальнонаукові та е6мпіричні методи дослідження. Інформаційна база наукових досліджень: види джерел і методологічна база наукових досліджень. Наукові документи та їх класифікація. Методика наукового дослідження. Загальні принципи збору інформації. Робота з цифровими матеріалами. Методика оформлення наукової роботи. Організація роботи над текстом.

 

7. Економіка туризму

 

Мета: формування у студентів розуміння економічного механізму діяльності підприємств туризму; напрямків диверсифікації виробництва, стійкості функціонування в ринкових умовах.

Предмет: структури господарських об’єктів та методів господарювання в процесі становлення ринкових відносин, система норм і нормативів, методи планування та регулювання діяльності підприємств вказаної сфери, економічні стратегії діяльності підприємств туризму в умовах зростаючої конкуренції.

Змістовні модулі: Економічний механізм діяльності підприємств туризму. Виробничо-технічний потенціал туристського підприємства. Стратегія розвитку підприємств туризму. Планування діяльності підприємств туризму. Фінансова політика в туризмі. Цінова політика в туризмі. Управління трудовими ресурсами та матеріальне стимулювання праці на підприємствах туризму. Інвестиційна політика підприємств туризму. Управління ризиком в туристській діяльності. Економічна ефективність туризму. Розробка бізнес-планів підприємств туризму.

Роль і місце готельного господарства в народногосподарському комплексі та в системі ринкового господарства. Економічні основи функціонування підприємств готельного господарства. Механізм внутрішнього економічного регулювання діяльності підприємств готельного господарства. Ресурсний потенціал підприємств готельної індустрії. Трудові ресурси в готельному господарстві. Фінансові ресурси підприємств готельного господарства. Експлуатаційна програма підприємствах готельного господарства. Управління матеріальними ресурсами та матеріальне стимулювання праці в підприємствах готельного господарства. Управління поточними витратами та собівартістю послуг в підприємствах готельного господарства. Управління прибутками та рентабельністю на підприємствах готельного господарства. Податкова політика підприємств готельного господарства. Ціна готельних послуг. Управління власними і позиковими фінансовими ресурсами в підприємствах готельного господарства. Планування фінансів на підприємствах готельного господарства. Управління ризиком в підприємницькій діяльності та шляхи запобігання банкрутств. Розробка бізнес - планів  стратегічного розвитку та інвестиційних проектів на підприємствах готельного господарства.

 

8. Менеджмент  туризму

 

Мета: усвідомлення сутності основних понять та категорій науки управління в сфері туризму

Предмет: загальні закономірності формування, функціонування та розвитку системи управління організацією, умови та фактори підвищення їх ефективності.

Змістовні модулі: поняття та сутність менеджменту. Особливості туризму як об’єкту управління. Система і структура управління туризмом. Функції і принципи менеджменту в туризмі. Методи менеджменту. Стиль керівництва туристською фірмою. Особистість, влада і авторитет менеджера. Управлінські рішення. Управління персоналом туристської фірми. Управління процесом праці в туризмі. Культура управлінської праці. Мистецтво спілкування. Організація проведення ділових нарад та переговорів. Управління конфліктами та стресами. Ефективність менеджменту в туризмі.

 

9. Бухгалтерський облік і аудит турпідприємств

 

Мета: освоєння студентами основ бухгалтерського обліку і аудиту в  підприємствах різних форм власності та видів діяльності.

Предмет: об'єкти бухгалтерського обліку;  загально прийняті принципи бухгалтерського обліку; облікові процедури; фінансова звітність; регулювання фінансово-господарської діяльності підпри­ємств та оцінка її відповідності чинному законодавству та критеріям ефективності використання.

Змістовні модулі: Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об'єкти. Фінансовий, управлінський і податковий облік. Бухгалтерський баланс. Система бухгалтерського обліку. Інформаційне забезпечення бухгалтерського обліку. Фінансовий облік. Облік статутного капіталу. Облік необоротних активів. Облік виробничих запасів. Облік та звітність матеріально відпо­відальних осіб. Облік оплати праці та розрахунків з персоналом. Облік витрат на оплату праці.  Облік готової про­дукції та її реалізації. Облік позавиробничих витрат. Розрахунки з бюд­жетом по податках та обов'язкових платежах. Облік розрахунків із бюд­жетом. Облік грошових коштів, розрахункових та кредитних операцій. Об­лік валютних операцій. Організація обліку та звітності, розрахунків із бюджетом із податку на додану вартість, із податку на прибуток, із прибуткового податку, з інших податків і платежів.. Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції. Облік розрахунків з постачальниками та покуп­цями.

Суть і функції економічного контролю. Ауди­торський контроль, його зміст, класифікація, організація та планування. Контрольно-аудиторський процес та його стадії; наукова організація інформаційного забезпечення аудиту. Аудит у комп'ютерному середовищі. Методика аудиту найважливіших напрямів діяльності підприємств: стату­ту та установчих документів суб'єкта господарювання, об'єктів прива­тизації; операцій з цінними паперами; інвестиційної та довірчої діяль­ності; експортно-імпортних та валютних операцій; фінансового стану під­приємства, організація обліку та фінансової звітності підприємства.

 

10. Фінанси, грошовий обіг та кредит туристської діяльності

 

Мета: формування знань про об’єктивні закономірності розвитку фінансової сфери, грошового обігу і кредиту, їх взаємодія та зміст

Предмет: система фінансових та грошово-кредитних відносин у суспільстві та закономірності їх розвитку.

Змістовні модулі: сутність фінансів як економічної категорії. Фінансові ресурси держави. Фінансова система україни. Фінансова політика. Органи управління фінансами. Поняття та склад фінансового механізму. Методи фінансового впливу на розвиток суспільства. Державний бюджет. Методи і принципи фінансового планування. Бюджетна система україни. Податкова система україни. Податкова політика. Фінанси підприємств. Формування та перспективи страхового ринку  в україні.

Суть, функції та економічна роль грошей. Грошовий оборот і грошовий ринок. Грошові системи.  Кредит у ринковій економіці. Теорії грошей та кредиту. Кредитні системи. Ринок цінних паперів. Валютні відносини та валютні системи. Регулювання грошово-кредитної сфери.

 

11. Маркетинг  туризму

 

Мета: формування вмінь та навичок щодо застосування маркетингового інструментарію в туризмі.

Предмет: закономірності, які виникають в процесі створення, просування та обміну туристського продукту на ринку  послуг.

Змістовні модулі: Сутність, зміст, цілі та задачі маркетингу  туризму. Концепція і філософія маркетингу туризму. Зміст і основні спрямування маркетингових досліджень та система маркетингової інформації. Сегментація ринку. Формування маркетингової стратегії.

Маркетингова продуктова, цінова, збутова, комунікаційна стратегії підприємств туризму. Особистий продаж в комплексі маркетингових комунікацій. Стимулювання збуту, пропаганда та реклама в комплексі маркетингових комунікацій. Засоби розповсюдження туристської реклами. Виставки і ярмарки. Фірмовий стиль туристського підприємства. Організація і контроль маркетингу підприємств туризму.

 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

1.  Вступ до спеціальності

 

Мета: вивчення дисципліни: розробити і реалізувати уявлення про Вищу школу України, ознайомити з основними поняттями галузі туризму, розглянути особливості освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця з туризму, дати характеристику особливостей роботи керівника туризму, менеджера з туризму, ознайомити з навчальним планом спеціальності «Туризму», ознайомитись з основами самостійної роботи студентів, дати уявлення про права та обов'язки студентів, дати уявлення про зміст та організацію професійної освіти на факультеті.

Предмет: розкриває питання розробки і реалізації уявлень про особливості праці керівника з туризму та менеджера з туризму, формування основних функцій керівника туризму, розробки психолого-педагогічних основ оптимізації професійної освіти на факультеті.

Змістовні модулі: Організація туристичної діяльності в Україні: історія туризму, зміст та основні поняття Туризм та подорожі. Підходи до класифікації туризму. Основні термінологічні поняття галузі. Співвідношення понять «подорожуючий», «відвідувач», «турист» та «одноденний відвідувач». Сучасна туристична термінологія. Визначення поняття ресурсів, їх місця і ролі в формуванні територіальної структури туристичного ринку. Підходи до типологізації туристських ресурсів. Туристські ресурси та інфраструктура - головні складові розвитку туризму в Україні.  Теоретичні аспекти розвитку світового туризму. Індустрія туризму (туріндустрія). Уніфікація вимог до інформації і обслуговування в сучасному туризмі. Основні проблеми та напрями розвитку туристичної галузі України. Перспективи розвитку туризму в Україні та вплив соціальних, демографічних та інших факторів на туристичний ринок. Характеристика туристичної діяльності та її вплив на економіку України. Законодавче та правове забезпечення туристичної діяльності в Україні. Основні нормативні засади розвитку туризму. Психолого-педагогічні аспекти професійної освіти у сфері туризму. Осві?тньо-кваліфікаці?йний рівні та структура підготовки фахівців туризму. Досвід навчання професіоналів туризму в різних країнах світу. Загальна характеристика туристських організації. Формування функцій та використання методів менеджменту на підприємстві. Розробка пропозиції з організації та вдосконалення керівництва. Характеристика управлінської діяльності.

 

2. Туристські ресурси України

 

Мета: формування знань про сутність туристських ресурсів України як передумови  розвитку внутрішнього та в’їзного туризму,  їх різновиди, роль у процесі фахової підготовки  майбутнього менеджера туризму.

Предмет: сукупність природних та антропогенних ресурсів, що мають вплив на розвиток туризму в Україні.

Змістовні модулі: географічні аспекти формування туристських ресурсів України. Основні відомості про державу. Коротка історія формування території України.  Туристський ареал України. Природні туристські ресурси України. Характеристика об’єктів природно-заповідного фонду України. Антропогенні ресурси України. Подієвий туризм в Україні. Комплексна оцінка туристських ресурсів України. Класифікація туристських територій України. Туристські ресурси Криму та областей чорноморсько-азовського узбережжя. Туристські ресурси Карпат. Туристські ресурси поділля. Туристські ресурси полісся. Туристські ресурси центрально-східної України.

        

3.  Історія розвитку світового туризму

 

Мета: формування знань  щодо процесу виникнення, становлення та удосконалення туризму, обмінів і діяльності туристських організацій

Предмет: загальні закономірності розвитку світового туризму.

Змістовні модулі: Передумови виникнення туризму. Становлення екскурсійної та туристської діяльності. Подорожі в античному світі. Географічні відкриття мореплавців і мандрівників. Передумови виникнення перших організованих екскурсій. Соціально-економічні передумови розвитку напрямів світового туризму. Вплив демографічних факторів на розвиток туризму. Умови виникнення та розвитку туризму в СРСР. Зародження та становлення екскурсійного і туристського руху в СРСР. Характеристика основних етапів розвитку туризму в країнах колишнього соціалістичного табору. Розвиток екскурсійної справи. Напрями і форми роботи в молодіжному та самодіяльному туризмі. Розвиток міжнародного туризму в СРСР. Розвиток соціального та молодіжного туризму. Передумови розвитку туризму в Україні. Етапи розвитку туризму в  Україні.  Особливості державного регулювання туризму в Україні.

 

4. Активний туризм

 

Мета: засвоєння теоретичних та практичних основ проведення подорожей за різними маршрутами з активними способами пересування; набуття специфічних знань і навичок з різних  видів активного туризму.

Предмет: види туризму з активними способами пересування.

Змістовні модулі: Активний туризм як соціальне явище. Організаційно–правові основи функціонування активного туризму в Україні. Основні форми та види активного туризму. Методика підготовки маршрутів з активними способами пересування. Методи і способи орієнтування на місцевості. Перша медична допомога в поході. Фізична і технічна підготовка туристів. Тактика проведення туристської подорожі. Психолого–педагогічні аспекти проведення походу та забезпечення безпеки на маршруті. Пішохідні туристські маршрути та їх характеристика. Гірський туризм. Альпінізм. Лижний туризм та його характеристика. Спелеотуризм. Кінний туризм. Екстремальні типи походів активного туризму. Регіональні особливості активного туризму в Україні.

 

5. Рекреаційні комплекси

 

Мета: формування рекреаційної культури та знань з організації матеріальної бази відпочинку і туризму, їх якісної і кількісної відповідності потребам людини і суспільства.

Предмет: взаємозв'язок та єдність  усіх компонентів навколишнього рекреаційного середовища, що є підставою для розміщення рекреаційного комплексу і визначається взаємозалежністю трьох компонентів середовища: людина - природа - архітектура.

Змістовні модулі: Архітектура рекреаційного середовища. Еволюція архітектури відпочинку. Планувальна структура рекреаційного регіону.  Структурно-планувальна організація рекреаційного району. Функціональне зонування рекреаційної території району. Планувальна організація території рекреаційної зони. Види рекреаційних комплексів та їх класифікація. Архітектурно-планувальна організація курортних комплексів, комплексів відпочинку та туристських комплексів. Функціонально-планувальна організація рекреаційних закладів. Планувальна організація жилого поверху, приміщень громадського та адміністративно-господарського призначення. Інтер’єр як організований внутрішній простір. Основи формування внутрішнього простору рекреаційних закладів. Основні складові внутрішнього

 

6. Рекреаційна географія міжнародного туризму

 

Мета: формування у студентів розуміння ролі рекреаційних ресурсів, їх оцінка, охорона та експлуатація; формування розуміння сутності сучасного природокористування.

Предмет:  загальні закономірності розміщення рекреаційних ресурсів, принципи та методи рекреаційно-туристської оцінки територій та їх районування, механізм функціонування територіально-рекреаційних систем.

Змістовні модулі: Природні рекреаційні ресурси. Кліматичні і гідромінеральні ресурси. Рекреаційне природокористування й охорона природи. Культурно-історичні ресурси. Рекреаційне районування. Особливості міжнародних рекреаційних потоків. Характеристика рекреаційних районів світу.

        

7. Технологія гостинності

 

Мета:  формування знань з виробництва послуг, якість яких визначається створенням комфортних умов середовища гостинності, проявом персональної уваги до гостя, забезпечення позитивного іміджу підприємства.

Предмет: технологія гостинності як фактор створення комфортних умов середовища гостинності.

Змістовні модулі:  сфера послуг як галузь економіки. Послуги матеріального та нематеріального (соціокультурного) характеру. Структура сфери послуг. Ретроспективний аналіз розвитку та характеристика сучасного стану. гостинності Поняття технології гостинності та закономірності її розвитку. Модель гостинності.  Чинники впливу на середовище гостинності (економічні, політичні, культурні та соціальні). Ресурси гостинності. Концепції технології гостинності (технологічна, гуманітарна, комерційна).

 

8. Технологія ресторанної справи

 

Мета:  вивчення структури та змісту технологічних процесів та технологічних принципів виробництва ресторанних послуг; технологічне забезпечення якості послуг; формування вмінь та навичок з виконання технологічних операцій згідно нормативно-технічної документації.

Предмет: загальні закономірності та принципи технологічних процесів.

Змістовні модулі: Соціально-економічне значення ресторанних послуг. Типологія підприємств харчування. Функціонально-технологічні та санітарно-гігієнічні вимоги до експлуатації торгово-виробничих приміщень. Устаткування і оснащення технологічних процесів. Технологічний процес виробництва ресторанних послуг. Особливості технологічного процесу надання послуг харчування мешканцям готельних комплексів; туристам у мобільних засобах розміщення; учасникам конгресного туризму; розважально-тематичні послуги, офіційно-ділові. Технологія обслуговування за типом “кейтеринг”. Уніфіковані технології ресторанних послуг. Автоматизація технологічних процесів ресторанних послуг.

 

9. Технологія туристської діяльності

 

Мета:  формування знань з основ туристської діяльності в процесі виробництва, реалізації та споживання туристських послуг.

Предмет: технологія надання туристських послуг.

Змістовні модулі: Туризм як сфера діяльності: фактори, що впливають на розвиток туризму; класифікація туризму; форми і види туристської діяльності; система управління і регулювання туристської діяльності.

Уніфіковані технології туристських послуг.

Основні технологічні процеси туристської діяльності: виробництва, реалізації, споживання туристських послуг. Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні цикли процесу виробництва туристських послуг. Туроператорська діяльність. Основні, обслуговуючі та допоміжні технологічні цикли процесу реалізації туристських послуг. Турагентська діяльність. споживання туристських послуг. Обслуговуючий технологічний процес туристської діяльності. Технологічні цикли партнерських відносин. Допоміжний технологічний процес туристської діяльності. Технологічні цикли комерційної діяльності.  Автоматизація технологічних процесів туристських послуг.

 

10. Навчальна практика

 

Метою є оволодіння студентами сучасними методами та формами професійної діяльності.

Предмет: формування у майбутніх фахівців, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, практичних прийомів та навичок професійно діяльності.

Змістовні модулі: Ознайомча співбесіда з керівником фірми. Ознайомлення з посадовими інструкціями та обов'язками на робочому місці. Створення календарного плану практики. Підготовка робочого місця до виконання своїх функціональних обов'язків. Виконання своїх функціональних обов'язків. Підготовка документації проходження практики. Підсумковий звіт про проходження практики.

 

11. Організація послуг харчування

 

Мета:  формування знань з раціональної організації послуг харчування, набуття практичних навичок щодо внутрішнього змісту, взаємодії та узгодженості технологічних операцій і процесів послуг харчування.

Предмет: загальні закономірності розвитку послуг харчування матеріального і нематеріального характеру.

Змістовні модулі: Розвиток теорії та практики організації послуг харчування. Фактори рівня науково-практичної підготовки виробництва. Закони та принципи організації виробничих процесів та систем в підприємствах харчування. Організаційні форми виробництва.  Проектування виробів та процесів у виробництві послуг харчування. Типологія елементів обслуговування. Проектування послуг харчування та моделювання процесу надання послуг харчування різним категоріям споживачів. Стандартизація та сертифікація послуг харчування. Організаційно-правова та нормативно-технічна документація, що регулює роботу підприємств харчування.

 

12. Технологія готельної справи

 

Мета:  формування знань і умінь з аналізу технологічних процесів, циклів та операцій для забезпечення ефективного виробництва та споживання готельних послуг у відповідності до міжнародних стандартів якості та гостинності.

Предмет: технологія гостинності як фактор створення комфортних умов середовища гостинності, забезпечення позитивного іміджу підприємства.

Змістовні модулі: Технологія сфери послуг: визначення, зміст, види і структура. Концепції технології гостинності.  Види і зміст технологій. Технологія гостинності. Сегменти індустрії гостинності. Система стандартизованої інформації індустрії гостинності. Типологія готельних підприємств. Класифікація підприємств готельного типу. Основи нормативного та експлуатаційного регулювання діяльності готельного підприємства. Функціонально-технологічна структура підприємств готельного типу. Планувальна організація технологічних процесів у готельному підприємстві. Структура технології готельного обслуговування. Структура технологічних процесів експлуатації приміщень житлового поверху. Технологічний цикл ведення “білизняного господарства” і контролю якості експлуатації приміщень житлового поверху. Структура і зміст технологічного процесу приймання і розміщення в готельному підприємстві. Уніфіковані технології готельних послуг. Автоматизація технологічних процесів.

 

13. Організація екскурсійних послуг

 

Мета:  формування широкого кола знань з історії, теорії та практики екскурсійної справи.

Предмет: теоретичні основи й практичні навички створення,  проведення екскурсії та контроль за якістю екскурсії.

Змістовні модулі: Історія екскурсійної справи. Туристсько-екскурсійні організації. Класифікація екскурсій. Методика підготовки екскурсій. Методика та техніка проведення екскурсій. Особливості проведення різних видів екскурсій. Організація екскурсійної роботи. Професійна майстерність екскурсовода. Особливості проведення екскурсій в музеях. Методичне забезпечення екскурсії.

 

14. Організація транспортних подорожей

 

Мета:  формування знань у студентів з питань організації подорожей з використанням автотранспорту, річкових та морських суден, авіа- та залізничного транспорту.

Предмет: методи організації транспортних подорожей.

Змістовні модулі: Історичні аспекти розвитку індустрії транспортних подорожей. Організація послуг залізничного транспорту. Організація подорожей з використанням автотранспорту. Організація водних подорожей. Організація авіаподорожей. Принципи формування туристських маршрутів з різними засобами пересування. Принципи формування бізнес-плану туристської фірми з реалізації транспортних подорожей. Основні підходи та принципи забезпечення реклами транспортних подорожей.

 

15. Туристське країнознавство

 

Мета: надання комплексу знань про особливості територій країн та їх ресурсів щодо можливості їх використання в туристській діяльності.

Предмет: природно-рекреаційний  та туристський потенціал країн.

Змістовні модулі: Предмет, метод і задачі туристського країнознавства. Програма країнознавчого дослідження. Глобальні просторові структури та країнознавство. Економічний розвиток країн. Загальний огляд країн світу. Загальна характеристика туристських макрорегіонів світу (за ВТО): Європейського, Американського, Близько-Східного, Африканського, Південно-Азіатського та Азіатсько-Тихоокеанського регіонів. Характеристика туристських країн Північної, Центральної, Східної Європи, Середземноморські країни, країни Азії, країни Північної і Латинської Америки, країни Африки, Австралія і країни Океанії. Географія туристських країн з метою відпочинку та розваг. Географія країн ділового туризму. Географія країн релігійного туризму. Географія країн лікувально-оздоровчого туризму.

 

16. Виробнича практика

 

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами та формами професійної діяльності.

Предмет: формування у майбутніх фахівців, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, практичних прийомів та навичок професійно діяльності.

Змістовні модулі: Ознайомча співбесіда з керівником фірми. Ознайомлення з посадовими інструкціями та обов'язками на робочому місці. Створення календарного плану практики. Участь у спілкуванні менеджера фірми з клієнтом. Самостійне проведення консультації з клієнтом. Участь у підготовці пакету документів для клієнта. Самостійна підготовка пакету документів для клієнта. Підготовка документації проходження практики. Підсумковий звіт про проходження практики.

 

17.  Рекреалогія та санаторно-курортне лікування

 

Мета: отримання знань з основних концепцій рекреалогії, визначення взаємозв’язку рекреаційної системи з “людяним” змістом, виявлення сучасних проблем в рекреаційній діяльності. В основу вивчення покладено ідею рекреалогії як однієї зі складових людиноведення. Вивчення та опанування сучасних методів та методик санаторно-курортного лікування.

Предмет: рекреаційна діяльність як генератор виникнення систем забезпечення реалізації рекреаційних потреб та механізм лікувальної та оздоровчої дії фізичних вправ.

Змістовні модулі:  вихідні постулати та основні поняття рекреалогії. Об’єкт і предмет рекреалогії. Основні концепції рекреалогії (гуманоцентровані концепції, економоцентровані концепції та антропоекологічна концепція). Рекреаційна система: загальні властивості рекреаційної системи, її структура, види  та функції. Компоненти рекреаційної системи. Природні та урбанізовані рекреаційні системи. Технічні системи та системи розселення. Біосоціальні системи.  Рекреаційна діяльність. Рекреаційна діяльність рекреанта.  Основні моделі рекреалогії. Засоби, форми та методи фізичної реабілітації. Механотерапія. Працетерапія. Фізичні вправи у воді. Теренкур та дозована ходьба. Психологічний тренінг. Дієто - та фітотерапія у програмах реабілітації. Організація заходів фізичної реабілітації в санаторних умовах. Фази та стадії лікувальної фізичної культури і рухові режими. Функціональна діагностика порогових станів хворого. Показання та протипоказання. Невідкладна допомога при ускладненнях. Принцип побудови    програм    реабілітації. Класифікація та відбір хворих.  Дозування фізичних   навантажень. Програмування   занять.   Облік та методи оцінки ефективності.

 

18. Туроперейтинг

 

Мета: забезпечення майбутніх фахівців знаннями з питань організації туроперейтингу, ознайомити їх з організаційними засадами  роботи туроператора та турагента.

Предмет: основні положення організації роботи  туроператора та турагента.

Змістовні модулі: Туроператор і турагент як суб’єкти туристичного ринку. Поняття і види діяльності туроператора. Створення привабливого туристичного продукту. Класи обслуговування. Пакет послуг. Проектування туру. Договірний план Переговори з постачальниками послуг. Укладення договорів з постачальниками послуг. Договір між туроператорами. Стимулювання продажу і пропаганда туристичного продукту. Каталог туроператора. Туристська документація. Візова підтримка. Просування туристичного продукту тур оператора.

 

19. Організація сфери туристських  послуг

 

Мета:  формування розуміння сутності  туристської послуги, як складової сфери послуг. 

Предмет: соціально-економічне моделювання сфери туристських послуг, аналіз рівня розвитку і якості туристських послуг.

Змістовні модулі: Туристська послуга як найбільша складова сфери послуг. Сегменти сфери туристських послуг. Організація послуг розміщення. Організація основного функціонального процесу в готельному підприємстві.  Туристські категорії послуг харчування. Організація рекреаційних послуг. Організація спортивно-оздоровчих послуг. Організація видовищно-розважальних послуг. Організація інформаційно-пізнавальних послуг. Організація торгово-побутових послуг. Організація послуг бізнес-турів. Нормативи якості туристських послуг. Нормативні вимоги до якості послуг. Культура обслуговування і якість послуг. Комп’ютерні технології в сфері туристських послуг.

 

Вибіркова частина

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ

 

1. Університетська освіта

 

Мета дисципліни: підготовка студентів до навчання в університеті відповідно до сучасних інтеграційних процесів у міжнародній освіті в контексті Болонської декларації, адаптація до вимог і завдань навчального процесу.

Предмет: вивчення єдиних критеріїв та стандартів навчання.

Змістовні модулі: Законодавство України про вищу освіту. Основні засади розвитку вищої освіти Україні в контексті Болонського процесу. Органи управління вищою освітою і наукою в Україні: Верховна Рада України; Уряд України; Міністерство освіти і науки України: його департаменти і управління; Вища атестаційна комісія України; Вчена рада вищого навчального закладу, вчена рада факультету. Деканати та кафедри, їх специфічні функції. Університет як стародавня і в той же час сучасна форма навчального закладу вищого ґатунку. Мета і головні завдання діяльності вищого навчального закладу. Типи ВНЗ: університет; академія; інститут; консерваторія; коледж; технікум (училище). Структура та форми організації навчального процесу. Формування професійної свідомості.

 

2.  Загальна соціологічна теорія

 

Мета: формування розуміння сутності соціального життя та со­ціальної структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ і процесів.

Предмет: соціальна організація, соціальна життєдіяльність та соціальний розвиток людини та суспільства.

Змістовні модулі: Сутність та історія соціологічної науки. Методо­логічні основи соціології. Суспільство як соціальна система, його соціаль­на структура. Соціологічний аналіз. Соціальна стратифікація, її динаміка. Особистість у системі соціальних зв'язків. Соціальні інститути та процеси. Базисні компоненти соціального життя. Соціологія економічного життя, соціологія молоді, соціологія сім'ї. Соціологія праці. Соціологія особис­тості. Соціальна діяльність та поведінка особи. Методологія та техніка соціологічних досліджень.

 

3.  Фізичне виховання

 

Мета: забезпечення підтримки та розвитку фізичного і морального здоров'я, комплексного підходу до формування розумових та фізичних якостей особистості.

Предмет: процес підтримання загальнофізичної та професійної працездатності.

Змістовні модулі: Містить теоретичний та практичний розділи. Теоретичний розділ; зміст, організація та методика індивідуальних трену­вань; способи самоконтролю за станом свого здоров'я; розвиток фізичних якостей, профілактика травматизму. Класифікація фізичних вправ. Прак­тичні заняття, спрямовані на вирішення конкретних завдань з фізичного виховання студентів за допомогою використання програмних видів спор­ту: легка атлетика, спортивні ігри (настільний теніс, волейбол, баскетбол, футбол, бадмінтон), плавання, пауерліфтінг, рукопашний бій, дзюдо, шейпінг, гімнастика. Фізичний тренінг. Традиційні види фізичних вправ: командні, індивідуальні. Нетрадиційні види фізичних вправ: авторські, нові фізкультурно-оздоровчі технології. Психофізичний тренінг. Особиста гігієна. Гігієна розумової праці. Гігієна харчування. Гігієнічні норми й вимоги до місць занять. Використання природних чинників власного загартування з метою протидії несприятливим факторам навколишнього середовища. Прийоми масажу та самомасажу. Правила запобігання фізичній перевтомі, перетренуванню, перенапрузі, іншим кризовим проя­вам. Формування вмінь впевнено і кваліфіковано виконувати фізичні вправи; проводити індивідуальне фізичне тренування з використанням методів самоконтролю за функціональним станом організму; застосо­вувати фізичні вправи з метою активного удосконалення індивідуальних та професіонально-значущих якостей. Методики побудови індивідуальних програм забезпечення фахової дієздатності (професійної діяльності) та програм оздоровлення.

 

Цикл дисциплін самостійного вибору студента

 

1. Основи вчень про державу та право / Правознавство

 

Мета: формування правової культури та вмінь користування норма­тивно-правовими актами.

Предмет: правові відносини у суспільстві.

Змістовні модулі: Основи теорії права та держави. Права, свободи й обов'язки людини та громадянина. Конституція України - Основний закон держави. Основи конституційного права. Основи цивільного права. Грома­дяни та юридичні особи як суб'єкти цивільного права. Цивільна правоз­датність і цивільна дієздатність. Право власності та його конституційний захист. Форми та види власності. Поняття цивільної угоди та цивільного договору. Поняття цивільної угоди та цивільного договору купівлі-продажу, майнового найму (оренди). Договір позики. Поняття спадщини. Спадкування за законом і за заповітом. Перша та друга черга спадкоємців. Основи трудового права. Основи екологічного права. Основи права про соціальний захист населення. Основи шлюбно-сімейного права. Поняття шлюбу, умови та порядок його укладення. Підстави та порядок розірвання шлюбу. Визнання шлюбу недійсним. Майнові права подружжя. Опіка та піклування. Основи житлового права. Основи фінансового права. Основи адміністративного права. Основи кримінального права. Загальна ха­рактеристика Кримінального кодексу України. Поняття та ознаки злочину. Види кримінальних покарань. Поняття неосудності. Кримінальна відпо­відальність неповнолітніх.

 

Правознавство

 

Мета: формування правової культури та вмінь користування норма­тивно-правовими актами.

Предмет: правові відносини у суспільстві.

Змістовні модулі: Основи теорії права та держави. Права, свободи й обов'язки людини та громадянина. Конституція України - Основний закон держави. Основи конституційного права. Основи цивільного права. Грома­дяни та юридичні особи як суб'єкти цивільного права. Цивільна правоз­датність і цивільна дієздатність. Право власності та його конституційний захист. Форми та види власності. Поняття цивільної угоди та цивільного договору. Поняття цивільної угоди та цивільного договору купівлі-продажу, майнового найму (оренди). Договір позики. Поняття спадщини. Спадкування за законом і за заповітом. Перша та друга черга спадкоємців. Основи трудового права. Основи екологічного права. Основи права про соціальний захист населення. Основи шлюбно-сімейного права. Поняття шлюбу, умови та порядок його укладення. Підстави та порядок розірвання шлюбу. Визнання шлюбу недійсним. Майнові права подружжя. Опіка та піклування. Основи житлового права. Основи фінансового права. Основи адміністративного права. Основи кримінального права. Загальна ха­рактеристика Кримінального кодексу України. Поняття та ознаки злочину. Види кримінальних покарань. Поняття неосудності. Кримінальна відпо­відальність неповнолітніх.

 

2. Психологія туризму / Політичні системи світу

 

Мета:  надати студентам знання з психології спілкування в туризмі та сформувати навички міжособистісної комунікації.

Предметпсихологічні закономірності спілкування на особистісному рівні. 

Змістовні модулі:  Міжособистісне спілкування та його різновиди. Психологія сприйняття людини людиною. Психологія оцінки людини. Психологічні помилки та пастки на шляху міжособистісного спілкування. Основні психологічні типи та їх характерні комунікативні риси.

 

Політичні системи світу

 

Мета: формування розуміння сутності та перспектив політичних подій, явищ, політичної свідомості та політичної культури.

Предмет: механізм функціонування та розвитку політичних систем і політичних процесів.

Змістовні модулі: Політика як суспільне явище. Влада, види та форми; джерела та ресурси; поділ, способи досягнення та здійснення. Легітимність влади. Сутність політичних відносин та принципів. Форма правління. Політична система, її інститути. Ознаки та функції держави. Механізм державної влади. Форма державного устрою. Класифікація, функції політичних партій. Основні політичні течії та їх доктрини. Партійні системи. Виборчі системи - сутність та типи. Технологія вибор­чого процесу, громадсько-політичні організації, об'єднання та рухи. Полі­тична система України. Теорія та практика сучасного політичного про­цесу, політична свідомість і політична культура. Тоталітаризм і тоталі­тарний режим. Авторитаризм та авторитарний режим. Основні риси демократичного режиму. Політичний режим в Україні на сучасному етапі. Внутрішня та зовнішня політика й міжнародні відносини. Способи політичного прогнозування.

 

3. Риторика/ Соціальна відповідальність

 

Мета: надати студентам знання з основ класичної та сучасної риторики, сформувати їх риторичну культуру.

Предмет: основи красномовства.

Змістовні модулі: Риторика, як наука та мистецтво. Роздiли риторики. Мiсце риторики в професiйнiй дiяльностi людини. Розвиток риторики в Давній Греції та в Давньому Риму. Перші школи ораторської майстерності. Розвиток політичного та судового красномовства в Давній Греції. Ораторська діяльність видатних діячів античності: Платона, Аристотеля, Сократа, Демосфена, Цицерона. Основні праці з риторики Арістотеля, Цицирона та Квінтіліана. Ораторська діяльність Феофана Прокоповича. Роль М.Ломоносова в розвитку риторики. Ораторська спадщина Г. Скороводи. Красномовство Київської Русі. Розвиток красномовства в  ХІХ ст.: праці М.Гоголя, А. Чехова з проблем риторики. Розвиток політичного та судового красномовства. Розвиток риторики в 20 ст. Роль вчених письменників та видатних ораторів в формуванні сучасної риторики. Політичне красномовство, його риси, типи, та жанри. Вимоги щодо академічного красномовства: науковість, інформаційність, практичне спрямування та емоційна впливовість. Судове красномовство, його риси та вимоги. Захисні та обвинувачувальні промови. Правила судової етики. Соціально-побутове красномовство, його риси та жанри. Емоційність, виразність та доречність урочистих промов. Індивідуальні риси соціально-побутового красномовство. Релігійне красномовство його роль в формуванні духовної культури суспільства. Техніка мовлення як основний механізм усного виступу. Структура мовленевого  апарата. Голос та його особливості: висота, сила, тембр, емоційність. Вербальні засоби публічного виступу. Основи полемічного мистецтва. Взаємодія оратора і аудиторії. Методика підготовки публічного виступу.

 

Соціальна відповідальність

 

Метою дисципліни є формування у студентів фундаментальних знань теорії та практики соціальної відповідальності і відповідних професійних компетенцій.

Предмет дисципліни: теоретико-методологічні, методичні та організаційно-економічні аспекти формування і розвитку соціальної відповідальності.

Змістовні модулі: Соціальна відповідальність як теоретичний конструкт сучасного соціального знання. Корпоративна соціальна відповідальність як нова філософія бізнесу. Місце соціальної відповідальності в управлінні організацією. Соціальні, економічні, екологічні аспекти соціальної відповідальності. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної від­повідальності. Міжнародні стандарти та ініціативи у сфері соціальної відповідальності. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні.

 

ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ (ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ) ПІДГОТОВКИ

Цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ

 

1. Основи законодавства про працю

 

Мета: формування знань в сфері правового регулювання соціально-трудових відносин та умінь по застосуванню законодавства про працю та соціальний захист населення.

Предмет: трудове право та право соціального забезпечення, які регулюють відносини в сфері праці та соціального захисту.

Змістовні модулі: Предмет, метод, система, та функції трудового права. Джерела трудового права. Суб’єкти трудового права. Правовідносини в сфері трудового права. Колективні договори та угоди з соціально-економічних питань. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Оплата праці, гарантії та компенсації. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин. Охорона праці. Підготовка і підвищення кваліфікації працівників. Пільги працівникам, які поєднують роботу з навчанням. Трудові спори. Предмет, метод, система та принципи права соціального забезпечення. Джерела права  соціального забезпечення. Форми та види соціального забезпечення.

 

2. Інформаційні технології в туризмі

 

Мета: надання знань зі структури, функцій, принципів дії інформаційних систем в туристичній індустрії та практичне закріплення суттєвих аспектів роботи з ними.

Предмет: інформаційно-довідкові системи, бази даних, Інтернет-технології, системи бронювання і резервування, автоматизовані інформаційні системи підприємств туристичної індустрії.

Змістовні модулі: Поняття інформаційних систем. Призначення і функції інформаційних систем у туризмі та готельному господарстві. Стан впровадження інформаційних технологій у туристському і готельному бізнесі. Бази даних туристського профілю. Інтернет-технології в туристському і готельному бізнесі. Інформаційні системи бронювання і резервування послуг. Глобальні дистриб’юторні системи в туризмі. Інформаційні системи управління туристськими фірмами. Інформаційні технологія створення туристського продукту. Спеціальні інформаційні програми туристських підприємств.

 

3. Правове регулювання туристської діяльності

 

Мета: формування у студентів знань законодавчих та інших нормативних правових актів, що регулюють сферу туризму.

Предмет: зміст законів та інших нормативних актів, які є правовою основою діяльності туристських організацій.

        Змістовні модулі: Законодавство України про туристську діяльність. Державна програма розвитку туризму в Україні до 2010 року. Законодавчі акти туристської діяльності. Нормативні акти. Цивільно-правові зобов’язання та договори. Правовий режим міжнародної туристської діяльності. Регламентація міжнародної туристської діяльності у законодавстві України. Порядок оформлення виїзду українських громадян за кордон. Міжнародні нормативні акти. Законодавчий захист прав споживачів.

 

4. Статистика в туризмі

 

Мета: формування теоретичних знань та практичних навичок статистичної оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, оволодіння методами статистичного аналізу, формування вмінь: проводити статистичні дослідження в галузі туризму, обчислювати узагальнюючі показни­ки, будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти закономірності та тенденції розвитку досліджуваних туристичних явищ.

Предмет: кількісний бік суспільного життя, який знаходить своє відображення у конкретних розмірах та кількісних співвідношеннях суспільних явищ і процесів.

Змістовні модулі: Теорія статистики. Єдина система обліку та ста­тистики в країні. Суть і методика проведення статистичних спостережень. Форми, види та способи спостереження. Статистична звітність, види звіт­ності та контролю. Класифікація узагальнюючих статистичних показників та специфічні способи їх виміру. Абсолютні, відносні та середні величини. Індекси, техніка їх обчислення та економічний зміст. Побудова аналі­тичних таблиць та рядів динаміки.

Економічна статистика. Статистика національного багатства, систе­ма показників національного багатства, природних ресурсів та основних фондів. Статистика робочої сили та робочого часу. Класифікація видів економічної діяльності та його структура. Поняття ефективності та сис­теми її показників. Статистичні моделі ефективності. Поняття ефектив­ності та системи показників. Статистичні моделі ефективності. Статистика показників життєвого рівня населення. Статистика ефективності суспіль­ного виробництва. Система національних рахунків в аналізі матеріальних і трудових балансів. Моделі системи національних рахунків України.

 

Цикл дисциплін самостійного вибору студента

 

1. Основи економічної теорії / ринок туристичних послуг

 

Мета: набуття майбутніми фахівцями глибоких економічних знань, формування у них нового економічного мислення, адекватного ринковим відносинам; формування навичок аналізувати реальні економічні процеси і приймати обгрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов'язаних з їх майбутньою практичною діяльністю.

Предмет: основоположні економічні категорії, економічні закони та принципи функціонування економічних систем; економічні відносини, господарчі механізми та дії людей, спрямовані на ефективне госпо­дарювання в умовах обмежених економічних і природних ресурсів; особливості ринкових перетворень економіки України; сучасні процеси глобалізації економічного життя людства.

Змістовні модулі: Предмет економічної теорії, методи пізнання економічних процесів і явищ. Економічні категорії та закони. Функції економічної теорії. Економічна система та її типи. Власність, її види, структура та місце в економічній системі. Економічні потреби   та економічні інтереси. Суспільне виробництво, його сутність, структура та форми організації. Економічне зростання, його типи та моделі. Економічна ефективність суспільного виробництва та її показники. Товарне виробництво та закони його функціонування. Економічні та неекономічні блага. Сутність та функції грошей. Грошова система. Закони грошового обігу. Ринок і закони його функціонування. Функції ринку. Інфраст­руктура ринку. Сутність капіталу, його кругообіг та оборот капіталу. Генезис і природа позичкового та торговельного капіталу. Торговельний прибуток. Позичковий відсоток. Акціонерний капітал. Конкуренція та монополія в ринковій системі. Сутність і основні види конкуренції. Антимонопольна політика та антимонопольне законодавство. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки. Сутність та види доходів насе­лення. Соціальний захист населення. Суспільне відтворення. Циклічність суспільного виробництва. Основні форми та методи державного регулю­вання економіки. Теоретичні заходи переходу України до ринкової еко­номіки. Закономірності розвитку сучасного світового господарства. Глоба­лізація світогосподарських зв'язків та загальноцивілізаційні проблеми людства.

 

Ринок туристичних послуг

 

Мета: формування практичних навичок та вмінь дослідження ринку туристських послуг.

 Предмет: методики дослідження ринку туристських послуг.

Змістовні модулі: Ринок туристських послуг та його територіальна організація. Специфіка туристської послуги та характерні ознаки туристичного ринку. Структури туристського ринку. Індустрія туризму – основа розвитку національного ринку туристських послуг. Індустрія туризму як міжгалузевий комплекс, її місце і роль у господарському комплексі країни. Структура і типологія національних туристських ринків. Методичні засади дослідження ринку туристських послуг. Застосування загальнонаукових, міждисциплінарних та спеціальних методів. Тур як основний ринковий продукт. Функціонування ринку туристських послуг.

 

2. Конфліктологія / Цінності Європейської цивілізації

 

Мета: опанувати базові знання з актуальних питань конфліктології та побудови продуктивних людських взаємовідносин, а також набути умінь і навичок вирішення конфліктів у діловій та професійній сферах, у приватному житті, у міжнародних відносинах.

Предмет: охоплює сучасні питання проблемного характеру щодо прогнозування і вирішення конфліктів у трудових відносинах управлінцями, менеджерами, керівниками колективів, власниками підприємств, установ, організацій та ін.

Змістовні модулі:  причини та функції конфліктів. Типологія та динаміка конфліктів.  Особливості внутрішньо особистісних конфліктів та їх види.  Управління конфліктами.

 

Цінності Європейської цивілізації

 

Мета навчального курсу – сформувати і закріпити у студентів гуманітарних спеціальностей цілісну систему знань про фундаментальні цінності європейської цивілізації, розвинути комплексні теоретичні уявлення про специфіку історичного розвитку європейського цивілізаційного простору та ключові наукові підходи до його інтерпретації.

Предмет: європейська цивілізація.

Змістовні модулі: Основні етапи розвитку європейської цивілізації. Християнство і свобода совісті. Духовна основа Європи. Становлення європейського культурно*інформа* ційного простору. Громадянське суспільство і соціальна згода. Демократія і парламентаризм. Становлення єдиного економічного та політичного простору. Науково*технічний прогрес і європейське суспільство. Збереження спадщини. Екологічна свідомість. Національні цінності та загальноєвропейська ідентичність.

 

3. Основи страхування/ Глобалістика

 

Мета:  формування у студентів необхідних знань про основні поняття страхової справи.

Предмет: принципи та техніка різних видів страхування: фінансових, підприємницьких, кредитних, банківських, валютних та інших ризиків.

Змістовні модулі: страхування в ринкових умовах: принципи та практика. Роль і місце страхових ринків в економіці. Правові основи страхування. Державне регулювання страхової діяльності. Страхування фінансових ризиків. Добровільне страхування ризиків непогашених кредитів. Страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту. Забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності страхувальників. Аудит страхування туристських організацій та туристів.  Оцінка достовірності даних фінансової (бухгалтерської) звітності страхувальників. Нормативно-правова база та оподаткування при страхуванні туристських організацій. Методика перевірки взаємозв’язку форм і достовірності даних звітності організацій при їх аудиторській перевірці.

 

Глобалістика

 

Мета: розкрити зміст навчального курсу, передумови та основні етапи його становлення, вивчити проблеми та основні тенденції сучасного цивілізаційного розвитку, концептуальні уявлення про формування майбутнього світоустрою в аспекті світової глобалістики.

Предмет: виявлення основних факторів і тенденцій, які впливають на розвиток світу.

Змістовні модулі: Теоретико-практичні основи становлення глобалістики та сучасний стан її розвитку. Глобалізація як багатовимірний процес розвитку людства. Економічна глобалізація як етап розвитку світового господарства. Політико-правові процеси глобальної трансформації. Соціальні інститути в контексті глобалізаційного розвитку. Культурно-цивілізаційні аспекти глобалізації. Глобальні проблеми і протиріччя. Глобалізація і глобальне управління. Глобалізація у людському вимірі. Політико-правова ідентифікація України у глобальному просторі.

 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ

 

1. Мовна комунікація в туризмі

 

Мета: Основним завданням вивчення пропонованого курсу є засвоєння студентами структурованого комплексу знань теоретичних засад і практичних навичок психології оволодіння мовою; опанування принципів застосування цих знань у практиці туристичної діяльності.

Предмет: Предметом вивчення у курсі є сама комунікація як соціальний феномен; технології ефективного спілкування; комунікаційні ефекти, які виникають у процесі спілкування; лінгвістичні, структурні засади комунікаційної ефективності; методи і прийоми реклами та PR, що визначають ефективність матеріалу; національний інформаційний простір.

Змістові модулі: Нейропсихологічні передумови володіння мовою. Друга сигнальна система. Мовний динамічний стереотип. Володіння рідною мовою – вторинне усвідомлення рідної мови – оволодіння іноземною як складові здатності суб’єкта до засвоєння мови. Спонтанне і кероване засвоєння мови. Вивчення нерідної мови як оволодіння мовленнєво-мисленнєвою діяльністю. Психологічна типологія носіїв мови. Інтуїтивно-чуттєвий та раціонально-логічний тип володіння мовою. Види іншомовних здібностей; їх розвиток на різних стадіях онтогенезу. Поняття мовної обдарованості; феномен поліглота. Ставлення суб’єкта до мови. Мотивація та установка. Проблема Я та особистісної ідентичності у спілкуванні мовою. Психологічна типологія носіїв мови. Інтуїтивно-чуттєвий та раціонально-логічний тип володіння мовою. Види іншомовних здібностей; їх розвиток на різних стадіях онтогенезу. Поняття мовної обдарованості; феномен поліглота. Ставлення суб’єкта до мови. Мотивація та установка. Проблема Я та особистісної ідентичності у спілкуванні мовою. Зміст і структура понять „мовна здібність” та „здібність до мов”. Питання розмежування понять „мовна здатність” та „мовна активність”. Індивідуальні розбіжності мовців у засвоєнні різних мовних структур. Завдання психологічного вимірювання здібностей до іноземної мови. Методи та окремі напрямки дослідження. Розвиток якостей мовної пам’яті : аудіолінгвальний та аудіовізуальний підхід. Методи ейдетичного запам’ятовування. Прийоми оптимізації здатності тлумачити Питання породження висловлювання в контексті мовної творчості. Репродуктивний та продуктивний рівні володіння мовою. Експресивний та естетичний ресурс іншомовного вислову. Дитяча словотворчість. Словесна гра як свідомий відхід від мовної норми.  Форми мовної творчості дорослих: оказіоналізми, контамінація, псевдофразеологізми, каламбур та ін. Лінгвокраїнознавчий та субкультур ний базис іншомовної вербальної творчості. Мовна креативність, дотепність, гумор суб’єкта. Роль мовної практики та мовної наочності в цьому процесі. Прямий та перекладно-граматичний методи навчання. Безперекладне розуміння мовлення.

 

2. Організація анімаційних послуг

 

Мета: формування знань майбутніх фахівців про напрями анімаційного руху в туризмі на основі взаємодії дозвіллєво-розважального й сервісного комплексів з особистим підходом до обслуговування та розважання туристів.

Предмет: діяльність по організації спеціальних програм проведення вільного часу.

Змістовні модулі: Поняття анімації туристської діяльності. ЇЇ мета та задачі. Роль в підвищенні ефективності туристської діяльності. Облік соціально-економічних та соціально-психологічних  факторів формування та розширення інтересів і підвищення попиту на послуги туранімації. Специфіка анімації окремих типів та видів туризму: в’їзного, виїзного, внутрішнього, самодіяльного, дитячого, сімейного, оздоровчого та спортивного, пізнавального та релігійного тощо. Основні види анімаційних послуг. Спортивна анімація (ігри, турніри, чемпіонати). Розважальна анімація (дискотеки, шоу-програми, карнавали). Бізнес-анімація (ярмарки, конференції, презентації тощо).Анімаційні послуги тематичних парків. Анімація відпочинку туристів в туристських комплексах.

 

3. Стандартизація, сертифікація туристських послуг та ліцензування туристської діяльності

 

Мета:  формування знань у студентів з питань теорії закордонної та вітчизняної практики стандартизації, сертифікації туристських послуг та ліцензування туристської діяльності.

Предмет: комплексний, системний підхід до вивчення стандартів і стандартизації, сертифікатів та вимог сертифікації, ліцензій та умов ліцензування.

Змістовні модулі: стандартизація як база науково-технічного прогресу: загальні положення; класифікація стандартів; уніфікація як метод стандартизації. Міжнародна діяльність у сфері стандартизації. Структура  системи якості. Вимоги технічної естетики і дизайну. Техніко-економічна ефективність стандартизації. Нормативно-законодавча база стандартизації в україні: органи стандартизації, основні положення державної системи стандартизації україни. Стандартизація процесів, продукції і послуг. Стандарти на методи контролю. Сертифікація продукції. Системи сертифікаційного контролю. Правила обов’язкової сертифікації послуг. Умови сертифікації в рамках туристської корпорації. Ліцензування видів діяльності. Нормативна база ліцензування. Ліцензування туристських підприємств і міжнародної туристської діяльності. Ліцензування екскурсійної діяльності. Ліцензування готельної діяльності. Ліцензування страхової діяльності.

 

4. Основи музеєзнавства

 

Мета: розширення та поглиблення знань, набуття практичних навичок при підготовці та проведенні екскурсії по музеях.

Предмет: методичні прийоми та методи показу експозицій при проведенні музейної екскурсії.

Змістовні модулі: Визначення понять музеєзнавства. Типи та профілі музеїв. Науково-просвітницькі, науково-дослідницькі, історичні, краєзнавчі, художні, літературні. Науково-дослідна експозиційна робота музеїв. Підготовка музейної екскурсії. Основні особливості підготовки екскурсій. План, виділення теми та підтем. Методичні прийоми проведення музейної екскурсії.  Прийоми показу та розповіді.

 

5. Світова культура  та мистецтво

 

Мета: вивчити структуру світового мистецтва та культури, ознайомитись зі специфікою розвитку.

Предмет: світові культурні процеси, які відбуваються в мистецтві.

Змістові модулі: Концепції та реалії. Масова культура. Америка і Європа.  Росія і Радянський Союз у культурному вимірі.  Азійський ренесанс сучасності. Альтернативи майбутнього: культурна самобутність чи уніфікація.  Проблема носіїв.

 Космізація та екологізація. Культура і етика.  Діалог культур.  Шляхи подолання кризових явищ у культурі.

 

6. Дизайн інтер’єрів

 

Мета: надати знання з комплексного формування архітектурного середовища.

Предмет: дизайн архітектурно-просторового середовища приміщень туристичного комплексу.

Змістові модулі: Загальні положення дизайну як суспільного явища, історичні передумови. Зародження і розвиток дизайну як нової універсальної творчої професії. Сучасне мистецтво і дизайн. Чинники і умови становлення дизайнерської форми. Характеристики і особливості провідних видів сучасного дизайну. Методи комплексного формування архітектурного середовища. Елементи композиції і варіанти композиційних побудов в приміщеннях. Типологія і особливості проектування об’єктів і систем. Стиль і емоційна організація інтер’єрів. Кольори, їх властивості та сприйняття.

 

7. Іміджеологія і ПР в туризмі

 

Мета: формування у студентів знань та навичок з питань розробки іміджевих концепцій, системи заходів паблік рілейшнз для тур. фірм, готелів та просування туристського продукту на ринку туристських послуг.

Предмет: імідж та закономірності його побудови, паблік рілейшнз як система зв’язків з громадськістю з метою створення позитивного ставлення до суб’єкту туристської діяльності (фірми, готелю тощо).

Змістовні модулі: іміджелогія як наука, історія її формування, природа іміджу. Методологія розробки іміджу, закономірності побудови. Паблік рілейшнз як система зв’язків з громадськістю, історія формування, система заходів ПР. Основні методи та прийоми побудови іміджу в туризмі та готельному бізнесі.

 

8. Реклама в туризмі

 

Мета: надати знання з особливостей реклами як засобом маркетингових комунікацій в туризмі та сформувати певні навички використання реклами в просуванні туристського продукту.

Предмет: особливості реклами в туристському та готельному бізнесі.

Змістовні модулі: види та форми реклами, що використовується в туризмі. Особливості розробки рекламного звернення в туризмі та готельному бізнесі. Методика обрання каналів рекламної комунікації та рекламоносіїв в туризмі та готельному бізнесі. Стратегія рекламної кампанії. Використання етнокультурних та соціальних стереотипів для ефективної туристської реклами.

 

9. Ризики і економічна безпека турфірм

 

Мета: засвоєння студентами ефективних методик щодо оцінки ризиків, визначень безпеки та нормального функціонування турфірм.

Предмет: управління ризиками.

Змістовні модулі: Загальні положення безпеки туризму. Кризисні ситуації та економічні наслідки. Економічна безпека організацій особливих видів туризму. Проблема організації туризму. Криміногенна ситуація та соціальна напруга. Шахрайство та банкрутство організаторів туризму. Фінансові гарантії цивільної відповідальності організаторів туризму. Інформаційна безпека. Заходи підвищення економічної та інших видів безпеки туристської діяльності. форс-мажорні обставини.

 

Цикл дисциплін самостійного вибору студента

 

1. Навчально-тренувальний похід / Біологічні основи активних видів туризму

 

Мета: засвоєння теоретичних та практичних основ проведення подорожей за різними маршрутами з активними способами пересування; набуття спеціальних знань і навичок з різних видів активного туризму.

Предмет: види пішохідного туризму з формуванням основ пересування.

Змістові модулі: Методика підготовки маршрутів з активними способами пересування. Організація безпеки на маршрутах та перша медична допомога. Методи і способи орієнтування на місцевості. Організація   харчування   активних туристських подорожей. Загальна та спеціальна фізична підготовка туристів. Технічна, тактична та психологічна підготовка. Організація та проведення подорожей з пішохідного туризму. Оформлення та залік навчально-тренувального походу.

 

Біологічні основи активних видів туризму

 

Мета: ознайомити студентів з фізіологічними механізмами адаптації та розвитку рухових якостей в туризмі.

Предметом курсу є вивчення резервних можливостей організму, сучасних досліджень фізіології втоми та відновлення, фізіологічних станів.

Змістовні модулі: Принципи тренування Тренувальний ефект Функціональна підготовленість Фізіологічний контроль Фізіологічні закономірності втоми та відновлення Фізіологічні особливості видів активного туризму Закономірності підвищення функціональних можливостей організму на заняттях активного туризму Особливості впливу кліматичних умов на організм туриста Вікові особливості туристів.

 

2.  Основи зовнішньоекономічної діяльності в туризмі/основи економіки

 

Мета: формування фундаментальних знань з основ ЗЕД за умов ринкової туристичної трансформації і опанування навичок з їх застосування у практичній діяльності.

Предмет: основи сучасного механізму ЗЕД України.

Змістовні модулі: основні види і форми ЗЕД. нормативно-правове забезпечення ЗЕД в Україні. Маркетинг у ЗЕД. Пошук і оцінювання іноземних партнерів. Міжнародні господарські контракти, розрахунки і кредити. Зовнішня торгівля суб’єктів ЗЕД в туризмі. Іноземні інвестиції та транспортне забезпечення туризму в ЗЕД. Митне та валютне регулювання ЗЕД. Оподаткування, ризики та страхування ЗЕД.

 

Основи економіки

 

Мета: Метою даного курсу є формування у студентів економічного мислення, опанування основних економічних законів, методів пізнання економічних явищ та процесів. Крім того знання цієї дисципліни дасть можливість студентам даної спеціальності продовжити вивчення інших економічних дисциплін.

Предмет: економічні знання про господарський механізм, економічний розвиток, виробничі відносини та види виробництва, про соціально-економічний устрій суспільства та фінансові відносини в суспільстві.

Змістовні модулі: Економічна теорія: предмет, методи, функції. Сутність, структура і типи економічних систем. Форми організації суспільного виробництва. Гроші. Ринкова організація виробництва. Основи саморегулювання ринкової економіки. Доходи населення у ринковій економіці. Підприємництво і підприємство (фірма). Витрати виробництва і прибуток. Національна економіка. Основні макроекономічні  показники. Фінансова і кредитна система. Відтворення та економічне зростання і макроекономічна нестабільність. Світове господарство та його еволюція.

 

3. Звичаї та традиції народів світу/ Історія світової цивілізації

 

Мета: є ознайомленя студентів з етнографічними особливостями  народів світу, їх звичаями і обрядами.

Предмет: Наукова термінологія. Суперетнос. Субетнос. Етнічна група, етнографічна група, локальна група. Державна нація. Етнонація. Етапи розвитку етнографії в Україні. Самобутність народної етнографічної культури та її значення в житті людини.

Змістові модулі: Походження те етнічний розвиток народів. Антропологічні риси народу. Вирізнення слов’янського етносу з-поміж індо-європейської спільноти. Східнослов’янські племена. Вирізнення українського етносу з-поміж давньоруської поліетнічної спільноти. Історичні етапи розвитку народу. Расові та антропологічні типи людей світу. Вплив історико-демографічних процесів на території України від найдавніших часів і до наших днів на формування сучасної антропологічної картини в Україні.  Формування етнічної території на західному, південно-західному і північному напрямках. Українська етнічна територія на Сході, етнографічне районування України. Традиційні типи поселень. Етнографічні особливості двору і житла. Житло. Інтер’єр хат. Заготівля продуктів харчування та їх зберігання. Щоденні страви та їх приготування. Режим харчування. Пости. Святкові та обрядові страви. Локальні особливості народного харчування. Основні ознаки фольклору. Структура, жанровий склад фольклору. Поетичний фольклор. Прозовий фольклор. Побутування і розвиток фольклору в наш час. Сім’я як первинна господарська ланка. Історичні типи і форми  сім’ї.структура сім’ї. Функції сім’ї. Сімейні звичаї та обряди.

 

Історія світової цивілізації

 

Мета: Курс переслідує подвійну мету: з одного боку, формування у студента цілісного образу історичного процесу розвитку моральної, естетичної та релігійної сфер соціальних систем, з іншого боку, розкриття шляхів самовдосконалення на основі використання отриманих знань та навичок. Ознайомити студентів та створити мотивацію щодо самостійного пошуку відповідей у найважливіших питаннях світоглядного характеру: визначення сенсу життя, щастя й ін. Реалізації останнього завдання служать виконання самостійної роботи й практичні заняття з використанням активних засобів навчання (аналіз ситуацій, елементи соціально-психологічного тренінгу, групова дискусія).

Предмет: фундаментальні ідеї й концепції етики, естетики й релігієзнавства.

Змістові модулі. Вступ до дисципліни «Історія світової цивілізації». Основи історії етики та естетики: Античність, Середньовіччя, Відродження, Новий Час, Німецька класична філософія. Сучасна етична та естетична думка. Сутність, структура та функції моралі. Сенс життя і моральні основи людського буття. Моральні цінності. Моральний ідеал і проблема свободи вибору. Естетична свідомість, її суть і структура. Сфери естетичної діяльності людини. Естетика мистецтва, його види та функції. Етика та естетика спілкування. Етикет. Сучасні проблеми етичного та естетичного виховання людини.

Релігієзнавство. Предмет релігієзнавства. Визначення релігії. Сутнісна характеристика і походження релігії. Свобода совісті. Світові релігії. Національні релігії.         Іслам та його течії. Буддизм та його течії. Християнство як світова релігія. Католицизм. Протестантизм. Православ’я. Християнство в Україні. Сучасні нетрадиційні культи в Україні. Нетрадиційні релігії в Україні.

 

4. Діловодство в туризмі / Документообіг

 

Мета: формування у студентів навичок роботи з діловими паперами , які використовуються в туристському та готельному бізнесі.

Предмет: технологія роботи з документацією.

Змістовні модулі: Ділові папери та їх різновиди. Порядок створення та проходження ділових паперів. Візування. Мова ділових паперів. Інформаційні системи та їх використання в туристському та готельному діловодстві. Зберігання ділових паперів. Сучасні носії ділової інформації. 

 

Документообіг

 

Мета: засвоєння знань та набуття навичок, необхідних для виявлення сутності, структури, функцій і видової належності документів, що становлять основу документної комунікації,  засвоєння теорії документа, методологічних основ дослідження документа, вивчення ролі документа у суспільстві та простеження історичної еволюції документів та документаційної бази.

Предмет: документно-комунікаційного цикл.

Змістовні модулі: Джерела в документознавстві. Закономірності документознавства.  Документознавство в системі соціально-гуманітарних наук. Формування документознавства як науки та навчальної дисципліни. Документознавство на пострадянському просторі. Концепції сучасного документознавства. Поняття «документ». Історія та етимологія поняття. Визначення документа в словниках, ДСТ, законах та інших нормативних актах. Функції документа. Властивості документованої інформації. Інформаційні потоки. Класифікація документа: діловодна, блочно-фасетна, УДК, ДКУД, функціональна.  Історичний розвиток текстового документування. Феномен писемності. Документ у просторі гуманітарного знання. Методологія дослідження документа. Задачі документознавства як науки.  Історія документознавства в Україні. Актуальні проблеми документознавства. Електронний документ та документообіг. Типологія документа. Класифікація документа. Інформаційні бар'єри. Історія носіїв інформації та засобів документування. Текстове документування.

 

5. Міжнародний туризм/Екологічний туризм

 

Мета: забезпечення майбутніх фахівців знаннями з міжнародного співробітництва в галузі туризму про ступінь і тенденції розвитку туризму в країнах світу та визначення його ролі в економіці як країн так і в світовій економіці, а також с питань організації туризму на міжнародному та національному ринках, особливостями та перспективами розвитку туристської індустрії у світі та Україні.

Предмет: основні положення організації туризму, концепції розвитку світового туристського ринку,  міжнародні угоди та туристські організації.

Змістовні модулі: Основні принципи організації туризму. Класифікація ринків міжнародного туризму. Сегментація ринку туристських послуг. Організація туризму Європейського регіону. Індустрія туризму Американського регіону. Соціально-економічні умови розвитку Близько-Східного та Африканського регіонів. Туристські рикни Південно-Азіатського та Азіатсько-Тихоокеанського регіонів. Умови формування туристського ринку України.

 

Екологічний туризм

 

Метою викладання даного курсу є формування у студентів знань, умінь і навичок в галузі екотуристської діяльності.

Предмет: основи екотуристської діяльності.

Змістовні модулі: Зародження та основні етапи розвитку екологічного туризму. Нормативно законодавча база екологічного туризму. Основні поняття та визначення екологічного туризму. Екологічна етика та естетика в екологічному туризмі. Екологічний туризм у країнах світу.

 

6. Управління персоналом туристського підприємства / Геополітика

 

Мета: ознайомити майбутніх фахівців сфери туризму з: організацією підбору та управління персоналом туристичних підприємств,  стратегічним управлінням кадрами, плануванням кадрової роботи, специфікою технології управління персоналом, стимулювання і мотивацією праці,  навиками ведення документобігу в туристичному підприємстві.

Предмет: методичні прийоми та методи управління персоналом

Змістовні модулі: Сучасні стратегії управління людськими ресурсами. Принципи і методи управління персоналом в туристичних підприємствах. Планування, як метод формування кадрового складу туристичного

підприємства. Критерії підбору персоналу Управління профорієнтацією та адаптацією персоналу в туристичному підприємстві. Навчання та атестація персоналу.   Стимулювання і мотивація праці в туристичному підприємстві. Оплата праці, соціальні блага і гарантії. Забезпечення безпеки праці. Документальне забезпечення діяльності туристичного підприємства.

 

Геополітика

 

Метою є: ознайомлення студентів з теоретичними положеннями класичної і модерної геополітики та їх практичними висновками і наслідками; розкриття постмодерних засад сучасної геополітики; аналіз геополітичних аспектів становлення незалежної України та головних напрямів української геостратегії

Предметом є: класичні геополітичні концепції та поняття, що вироблені в їх межах; тенденції і особливості геополітичної думки постбіполярного світу; проблеми та завдання геополітики і геостратегії сучасної України.

Змістовні модулі: Визначення, етапи становлення та основні категорії геополітики. Основні ідеї та представники класичної геополітики. Німецька геополітична школа. Геополітична концепція євразійства. Геополітичні пріоритети атлантизму. Європейська геополітична думка: основні ідеї та представники. Геополітика та реалії постбіполярного світу. Геополітика і проблема нового світового порядку. Історична ретроспектива української геополітики: основні ідеї та представники. Україна в геополітичній стратегії світового співтовариства. Геополітичні інтереси та національна безпека України.