Ви є тут

Головна
  1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

 

         Цей тимчасовий стандарт поширюється на органи, які здійснюють управління в галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги в галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

 

За фаховим спрямуванням            6.140103 “Туризм”

 

 
 

 

 

 

напряму підготовки              “Туризм”

 

освітнього рівня              базова вища освіта

 

кваліфікації                   “Бакалавр  з туризму”

 

 
 

Система дій, спрямована на формування, просування та реалізацію туристичного продукту; екскурсійного обслуговування

 

 

 

з узагальненим

об’єктом діяльності

 

         Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи: 3414.1 організатор подорожей (екскурсій); 3414.2 консультант з подорожей; 3431 консультант (в апараті органів державної влади, виконкому); 3431 оргсекретар (асоціації, союзу, федерації); 3431 референт з основної діяльності (туризм); 3439 інспектор з туризму; 3439 інструктор з основної діяльності (туризму); 3439 молодший державний інспектор; 3439 фахівець; 3340 інструктор-методист з туризму.

Цей стандарт встановлює:

  • професійне призначення й умови використання випускників вищих навчальних закладів певної спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня у вигляді переліку первинних посад, виробничих функцій та типових задач діяльності;
  • освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників вищих навчальних закладів у вигляді переліку здатностей та умінь вирішувати завдання діяльності;
  • вимоги до атестації якості освіти та професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів;
  • відповідальність за якість освіти та професійної підготовки.

Підприємства, установи, організації повинні забезпечити необхідні умови для використання фахівців відповідно до здобутих ними у вищому навчальному  закладі кваліфікації та спеціальності згідно з чинним законодавством.

Стандарт призначений для атестації осіб, які закінчили навчання у вищих навчальних закладах та сертифікації фахівців.

 

 
 

 

 

 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

У цьому стандарті використано посилання на такі нормативні документи:

 - НДУ 01-2002 Нормативний документ України. Система стандартів вищої освіти. Порядок розроблення стандартів вищої освіти, внесення змін до них та здійснення контролю за їх дотриманням. Основні положення;

- ДК 003-95 Державний класифікатор України: Класифікатор професій;

 - ДК 009-96 Державний класифікатор України. Класифікатор видів економічної діяльності;

 - ДСВО 01-98 Перелік напрямів та спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

 - ДСВО 02-98 Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;

 - ДСВО 03-98 Освітній рівень базової вищої освіти;

 - ДСВО 04-98 Освітній рівень повної вищої освіти;

 - ДСВО 06-98 Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра;

 - СВО _______Терміни та визначення;

 - Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. М.: Экономика, 1989. –272 с.;

 - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип.1. Краматорськ: Видавництво центру продуктивності, 1998;

 - ДСТУ 3739-98 Положення про ведення державного класифікатора;      - ДК 003-95 “Класифікатор професій”.

 

3. Виробничі функції, типові завдання діяльності та уміння

щодо їх вирішення

3.1. Випускник вищого закладу освіти може займати відповідні посади, придатний до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції завдань діяльності. Кожному завданню відповідає система умінь щодо вирішення цього типового завдання діяльності.

3.2 Вищі заклади освіти повинні забезпечити опанування бакалаврами з фаху "Туризм" системи умінь вирішувати певні типові завдання діяльності при здійсненні певних виробничих функцій, визначених у табл. дод. А.

 

4. Здатності вирішувати проблеми та завдання соціальної діяльності

 

4.1 Загальні вимоги до властивостей і якостей випускника вищого закладу освіти як соціальної особистості подаються у вигляді переліку здатностей вирішувати певні проблеми та завдання соціальної діяльності та системи умінь, що є відображенням наявності цих здатностей.

4.2. Вищі заклади освіти повинні сформувати фахівців з напряму "Туризм" як соціальних особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і завдання соціальної діяльності через вироблення умінь, визначених у табл. дод. Б.

 

 

 

5. ПОПЕРЕДНІЙ ОСВІТНІЙ ТА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ І  ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ АБІТУРІЄНТІВ

 

         5.1. Попередній рівень освіти: повна загальна середня або професійна підготовка; освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст”.

         5.2. Абітурієнти повинні мати державний документ про освіту або професійну підготовку встановленого зразка.

 

 

6. ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ВІДПОВІДНОГО НАПРЯМУ

 

6.1. Державна атестація осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, проводиться на основі аналізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач діяльності, що передбачені даною ОКХ та рівня сформованості здатностей вирішувати  задачі діяльності, які можуть виникнути.

6.2. Атестація якості підготовки бакалавра за фахом "Туризм" щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється державною екзаменаційною комісією вищого закладу освіти з даного фаху, затвердженою Міністерством освіти і науки України, після виконання студентами у повному обсязі навчального плану.

Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених даною освітньо-кваліфікаційною характеристикою з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики: захист дипломної роботи (проекту) у поєднанні з комплексним державним екзаменом з фаху.

Присвоєння кваліфікації "Бакалавр з туризму" здійснює державна екзаменаційна комісія.

 

Додаток А

ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ, ТИПОВІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УМІННЯ, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ВИПУСКНИК ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 3 КВАЛІФІКАЦІЄЮ «БАКАЛАВР 3 ТУРИЗМУ"

 

Функції

Назва та номер типового завдання діяльності

 

Зміст і номер уміння

 

1. Туризмоутво

рююча.

 

1.1. Вдосконалення законодавства, розробка проектів нормативних актів у галузі туризму.

 

1.1.1. На підставі знань чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність юридичних і фізичних осіб в сфері туризму вміти знаходити шляхи виходу з правових колізій із загальним напрямком на розвиток галузі в цілому.

1.1.2. Проводити системний аналіз нормативно-правової бази національного законодавства, та використовуючи його результати, готувати проект нормативних та підзаконних актів, інструкцій та рекомендацій по здійсненню туристської діяльності.

2. Прогностична

 

2.1. Прогнозування форм, видів, напрямів та спеціалізації туристської і/або рекреаційної діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Системний аналіз діяльності та розроблення стратегічних напрямів розвитку підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Планування та прогнозування діяльності підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Розроблення та впровадження нововведень

 

2.5. Прогнозування динаміки  попит         та формування оптимального асортименту туристських і готельних послуг.

 

 

 

 

 

 

2.6. Прогнозування страхування майна і життя споживачів туристського продукту.

 

2.7. Планування особистої роботи

2.1.1. На підставі знань з розміщення рекреаційних ресурсів та аналізу механізму функціонування територіально-рекреаційних систем проводити рекреаційно-туристську оцінку території та її районування.

2.1.2. 3 використанням сучасних методик з позиції системного підходу визначати можливості використання особливостей території країн у туристській діяльності.

2.1.3. На підставі знань природних ресурсів, культури, релігії, населення регіонів світу розробляти проекти різних видів туристських маршрутів, екскурсій, транспортних подорожей, спеціалізованого відпочинку та розваг з урахуванням рекреаційних потреб індивіда або груп з ціллю розвитку наочного пізнання світу, що оточує, особливостей природи, історії та архітектури.

2.2.1. 3 використанням сучасних методик з позиції системного підходу проводити комплексний аналіз діяльності турфірми.

2.2.2. Проводити системний аналіз макро- і мікросередовища рекреаційного комплексу, моніторинг основних конкурентів на внутрішньому та зовнішньому ринках туристських послуг.

2.2.3. 3 урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на функціонування підприємства туристської галузі, формулювати пріоритети в напрямі діяльності, визначати стратегічні цілі та механізми (форми) функціонування організаційних систем в умовах можливості конкуренції.

2.2.4 За результатами маркетингових досліджень і моніторингу конкурентів визначати стратегію конкурентної переваги.

2.2.5. Обирати оптимальну стратегію з урахуванням прийнятого рівня ризику.

2.2.6.   Застосовувати  специфічні   прийоми  дослідження   кон'юнктури  ринку  та  можливостей підприємства туристської галузі.

2.2.7. Обирати оптимальну методику вивчення поведінки споживачів послуг гостинності, моделей їх сегментації.

2.2.8. 3 урахуванням особливостей продукту гостинності розробляти товарну політику, формувати гнучку і ефективну цінову політику.

2.3.1. Складати бізнес-план, використовуючи висновки аналізу розрахунку основних економічних показників діяльності підприємства з урахуванням інфляційних процесів.

2.3.2. На основі фінансової, бухгалтерської, статистичної і управлінської звітності оцінювати виробничо-економічний потенціал підприємства, розрахувати обсяги діяльності та динаміку розвитку, здійснювати довгостроковий прогноз.

2.3.3. Формувати програми діяльності, обґрунтовувати вибір найбільш ефективних форм надання послуг; планувати систему заходів по забезпеченню необхідної якості турпродукту; проводити багатоваріантні розрахунки цін на турпродукти.

2.3.4. Впроваджувати екологозахисні заходи.

2.4.1. На підставі аналізу ринкових тенденцій і змін мікро- і макросередовишіа розробляти нові технології, нові тури та визначати економічний ефект від їх впровадження.

2.5.1. Розробляти план маркетингових досліджень і здійснювати маркетингові дослідження з метою визначення сегмента ринку, потенційних споживачів

2.5.2. Обґрунтовувати варіанти цінової політики в умовах змін попиту.

2.5.3. Прогнозувати обсяг і асортимент туристських і готельних послуг за умови залучення нових споживачів.

2.5.4. Розробляти програми туристських маршрутів.

2.5.5. Досліджуючи і прогнозуючи сезонні коливання коригувати обсяги, асортимент та ціни за одиницю послуг, що надаються.

2.6.1. На основі поглибленого вивчення і аналізу нормативно-правової бази з питань страхування та особливостей страхування майна і життя в Україні та закордоном, вміти проводити розрахунки страхових тарифів.

2.7.1. На основі аналізу використання робочого часу складати плани особистої роботи.

3. Організаційна

 

3.1.     Організація     господарської діяльності підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Організація колективної праці та раціоналізація робочих місць.

 

 

 

 

 

 

3.3.    Організація    та   здійснення комерційної діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Організація зовнішньоекономічної діяльності.

 

3.5. Організація співпраці з
кредитно-фінансовими
установами,       контролюючими
органами, органами
самоврядування, іншими
організаціями та установами.

3.6.     Організація управлінської праці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Організація діловодства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.      Формування іміджу
підприємства.

 

 

 

 

 

3.1.1. 3 урахуванням стартових можливостей і спеціалізації обирати ефективну правову форму господарювання.

3.1.2. Згідно чинного законодавства складати засновницькі документи, створювати та реєструвати

підприємство з урахуванням особливостей різних організаційних форм та форм власності.

3.1.3. На основі знань спеціалізації туристських підприємств з обслуговування конкретних клієнтів за стандартними параметрами обирати власну спеціалізацію.

3.2.1. Розробляти та впроваджувати наукові форми організації  у праці та надання послуг.

3.2.2. Забезпечувати безпеку та ризикозахищенність діяльності.

3.2.3. За результатами атестації робочих місць розробляти раціональні схеми їх планування та організації.

3.2.4.   Розробляти   і   впроваджувати   організаційні   та   технічні   заходи   ш,одо   попередження травмування та захворювань персоналу.

3.3.1. За результатами маркетингових досліджень і рекламної діяльності формувати попит та просувати послуги підприємства на ринку.

3.3.2 Організувати підготовку, презентацію і поширення спеціалізованої туристської інформації.

3.3.3. На основі вивчення можливостей потенційних комерційних партнерів, формувати агентську мережу, банк постійних клієнтів, приймати рішення щодо каналів реалізації туристського продукту.

3.3.4. Розрахувати і аналізувати комерційні ризики.

3.3.5. Укладати угоди з постачальниками та покупцями.

3.3.6.   Організовувати   рекламну   діяльність   (забезпечувати   директивну   рекламу   турфірми), стимулювати оптовий та роздрібний збут турпродукту.

3.3.7. Здійснювати економічно-обгрунтоване коригування цін.

3.4.1. Вивчати можливості потенційних закордонних партнерів.

3.4.2. Укладати угоди із закордонними партнерами і забезпечувати їх реалізацію.

3.5.1.   Відповідно   до   регламентуючих   документів   співпрацювати   з   банками,   страховими компаніями, консульствами і представництвами (ОВІРами).

3.5.2. Забезпечувати своєчасне виконання фінансових зобов'язань перед банками, державними і недержавними фондами,  державним бюджетом.

3.6.1. Аналізувати витрати робочого часу, визначати пріоритетність видів діяльності.

3.6.2. На основі планування робочого часу здійснювати раціональну організацію управлінської праці.

3.6.3. Організовувати і обладнувати робочі місця апарату управління.

3.6.4. Складати тексти доповідей, виступів, статей, готувати та проводити наради та збори, здійснювати усі інші види управлінської діяльності, вести прийом відвідувачів.

3.6.5. За допомогою технічних засобів зв'язку, безпосереднього спілкування, підтримувати ділові контакти, вести ділову бесіду із закордонними партнерами, у тому числі на мові закордонного партнера.

3.7.1. Використовуючи оргтехніку, обладнання автоматизованого робочого місця, документально оформляти управлінські рішення, вести кореспонденцію.

3.7.2. Розраховувати ефективність використання оргтехніки та потреби в ній.

3.7.3. Формувати систему документів-регламентів регулювання організаційних  відносин.

3.7.4. Проводити розгляд пошти, працювати із заявами та скаргами громадян.

3.7.5. Раціонально організовувати та вести власний архів.

3.7.6.    Розробляти    заходи    по    вдосконаленню    системи   документообігу,    організовувати раціональний рух документів в організації.

3.8.1.   Виявляти та досліджувати  імідж підприємства серед основних контактних аудиторій, створювати та підтримувати його репутацію.

3.8.2. Організовувати участь у благодійній та спонсорській діяльності.

3.8.3. Організовувати зв'язки з громадськістю, із засобами масової інформації.

4. Управлінська.

 

4.1. Прийняття управлінських рішень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Реалізація управлінських рішень.

 

 

 

 

4.3. Управління якістю та конкурентоспроможністю туристських та готельних послуг.

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Аналіз управління підприємством та розроблення раціональних форм організації управління.

 

 

4.5. Формування та управління колективом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Забезпечення охорони праці, техніки безпеки, соціального захисту працівників.

 

 

4.1.1. Використовуючи принципи та методи організації управлінської праці, вміти ефективно розподіляти повноваження в структурі апарату управління.

4.1.2. На основі інформації про можливості підлеглих здійснювати делегування повноважень.

4.1.3. В умовах обмеженості часу, використовуючи інформаційне забезпечення та комп'ютерні технології, розробляти альтернативні варіанти управлінських рішень.

4.1.4. Виходячи з критеріїв соціально-економічної ефективності, економічної безпеки та вимог, що забезпечують безпеку життєдіяльності на основі наукових методів і моделей оцінювати та обирати оптимальну альтернативу.

4.2.1. Складати план реалізації управлінського рішення, визначати оптимальний склад виконавців, черговість та термін виконання робіт.

4.2.2. Добирати виконавців відповідно до їх кваліфікації та ділових рис, організовувати діяльність по реалізації рішення.

4.3.1. Впроваджувати наукові методи управління якістю туристських послуг.

4.3.2. Формувати банк стандартів, технічних умов, слідкувати за змінами.

4.3.3. Організовувати порівняльно-аналітичний моніторинг споживчої якості туристських послуг конкурентів, досліджувати реакцію споживачів на якість послуг.

4.3.4.  На умовах  конкурентоспроможності  вносити  рекомендації з  введення  нових чи змін існуючих вимог щодо якості.

4.4.1. Аналізувати організаційну структуру управління.

4.4.2.   Визначати  обсяги  відповідності  та  повноважень,   формувати  центри  відповідальності, складати посадові інструкції та положення про структурні підрозділи.

4.4.3. Вдосконалювати функціональні взаємозв'язки між підрозділами та службами підприємства.

4.5.1. Взаємодіяти з державними службами зайнятості, підбирати кадри, провадити співбесіду з претендентами.

4.5.2. Розраховувати структуру та чисельність колективу, здійснювати облік кадрів на підприємстві.

4.5.3. Здійснювати заходи щодо ефективної адаптації працівників.

4.5.4. 3 урахуванням індивідуальних особливостей виконавців, групової поведінки, сумісності добирати склад колективів.

4.5.5. Підтримувати авторитет колег та підлеглих.

4.5.6. Організувати роботу щодо підвищення кваліфікації працівників, аналізувати неформальні стосунки та усувати деструктивне лідерство у колективі.

4.5.7. Застосувати різні засоби керівництва, гармонійно поєднувати різні форми виховної роботи.

4.5.8. Використовувати свої повноваження та владу, різні засоби впливу на підлеглих, поєднувати офіційні повноваження та особистий авторитет, формувати гнучкий стиль керівництва.

4.5.9. Дотримуватися етики управлінської діяльності, вдосконалювати стиль і методи керівництва персоналом

4.5.10. Аналізувати плинність кадрів, розробляти та вироджувати заходи щодо стабілізації складу колективу.

4.6.1. Дотримуватися загальних та галузевих правових норм та нормативів з охорони праці.

4.6.2. Розробляти заходи щодо покращення умов праці, проводити інструктажі з техніки безпеки.

4.6.3. Дотримуватися чинного законодавства щодо забезпечення соціальних  гарантій працівникам.

5. Мотиваційна

 

5.1. Розроблення ефективних систем мотивації та оплати праці.

 

5.1.1. Забезпечувати узгодження інтересів працівників з інтересами підприємства.

5.1.2. Створювати умови для трудової самореалізації співпрацівників.

5.1.3. Визначати ефективність використання діючих форм і систем заробітної плати, матеріального
стимулювання, готувати пропозиції що до їх вдосконалення.

6. Контрольно-аналітична

 

6.1. Контролювання забезпеченості ресурсами, додержання технології.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Проведення аналізу окремих процесів та результатів діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Контроль за дотриманням норм природоохоронного законодавства.

6.4. Звітування про діяльність

 

 

 

6.1.1. На основі галузевої технології здійснювати контроль операцій процесу обслуговування клієнтів.

6.1.2. Контролювати ефективність діяльності на ринку збуту.

6.1.3. Контролювати виконання укладених угод.

6.1.4. Контролювати екскурсійний супровід, дотримання програм екскурсій, протокольних заходів, правильність оформлення туристської документації, правильність бронювання и оформлення послуг.

6.1.5. Здійснювати контроль за дотриманням фінансової, облікової, цінової, маркетингової, збутової політик підприємства.

6.1.6. Контролювати збереження матеріальних цінностей.

6.1.7. Контролювати правильність встановлення цін, своєчасність здійснення розрахунків і надходження платежів, оформлення фінансово-розрахункових і банківських операцій.

6.2.1. Контролювати та аналізувати результати контролю дій виконавців управлінських рішень.

6.2.2. Згідно з нормативною документацією обирати методи та визначати періодичність контролю якості турпродукту.

6.2.3. Забезпечувати проведення причинно-наслідкового аналізу претензій та рекламацій клієнтів.

6.2.4. Аналізувати якість планування та нормування туристської діяльності.

6.2.5. Своєчасно виявляти внутрішні часткові диспропорції у діяльності окремих туристських установ, оцінювати їх рейтинг.

6.3.1.     Використовуючи     норми     природоохоронного    законодавства,     контролювати    стан навколишнього середовища, захищати довкілля від забруднення.

 

6.4.1. Організувати ведення бухгалтерського, управлінського, статистичного та податкового обліків та складання звітності.

6.4.2. Опрацьовувати первинну звітність підлеглих, підводити підсумки та аналізувати результати роботи підприємства .

6.4.3. Контролювати стан документаційного забезпечення процесу управління.

6.4.4. Забезпечувати органи управління різних рівнів, Держкомітети по туризму та статистиці даними про результати туристської діяльності.

7. Координаційна

 

7.1. Узгоджене  використання наявних ресурсів, регулювання технологічних процесів.

 

 

7.2. Управління конфліктами

 

 

7.1.1. Координувати ефективне використання ресурсопотоків у часі та просторі.

7.1.2. Оперативно коригувати окремі операції технологічних процесів.

7.1.3. Своєчасно усувати виявлені у оперативному порядку відхилення в діяльності підприємства.

7.2.1.    Діагностувати,    аналізувати    та    нейтралізувати    конфліктні    ситуації,    запобігати   їх переростанню у конфлікт, своєчасно нейтралізувати конфліктні ситуації.

8. Науково- дослідна

 

8.1.    Визначення, координування, розрахунок  туристського   потоку; проектування      нових      програм, складання               маршрутів, моделювання туристської послуги та  пошук  оптимального  рішення щодо      її      впровадження      під керівництвом провідного спеціаліста.

8.1.1. Складати календарний план дослідження.

8. 1 .2. Добирати літературні джерела.

8.1.3.   Застосовувати   методи   наукових  досліджень  та  типові   методики   збирання   первинної інформації .

8.1.4. Використовувати методи наочного викладення результатів дослідження.

 

 

 

 

Додаток В

Здатності випускника вищого навчального закладу з кваліфікацією

"Бакалавр з туризму", що вимагаються та система умінь, що їх відображає

 

Зміст і номер здатності вирішувати проблеми та задачіі соціальної діяльності

Зміст і номер уміння

 

1. Формування стійкого світогляду, правильного сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства, людського буття, духовної культури, природозбереження.

 

1.1. Засвоювати та реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації з уважним ставленням до різних культур, релігій, ідей збереження миру, неухильного дотримання прав людини.

1.2. Критично оцінювати та прогнозувати політичні, економічні, екологічні, культурні та інші події та явища.

1.3. Розуміти сутність явищ і процесів реального світу, використовувати наукові знання у пізнавальній та професійній діяльності.

1.4. Розглядати культурологічні питання сучасності з урахуванням традицій і звичаїв свого народу та культурного надбання людства.

1.5. Дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки та моралі в міжособистісних відносинах та у суспільстві, сприяти зміцненню моральних засад суспільства, у всій житгєдіяльності орієнтуватися на загальнолюдські цінності.

1.6. Вносити посильний внесок у гармонізацію людських, міжнаціональних відносин.

1.7. Протистояти проявам расової, національної, статевої, вікової дискримінації.

2. Формування політичної свідомості та політичної культури, а також політичної активності, творчої ініціативи при вирішенні сучасних проблем.

 

2.1. Удосконалювати знання у сфері міжнародного життя та політичних процесів, орієнтуватися у зовнішній та внутрішній політиці держави, знати її історію та специфіку розвитку.

2.2. Розпізнавати та використовувати різні види владних відносин, специфіку політичної влади, розуміти її сутність, структуру, функції.

2.3. Орієнтуватися у міжнародному політичному житті, геополітичній ситуації, розуміти місце та статус України в сучасному світі.

2.4. Орієнтуватися у глобальних проблемах економічного розвитку світових господарських зв'язків, інтеграції України у систему міжнародного поділу праці.

3. Розгляд суспільних явищ у розвитку та конкретних історичннх умовах.

 

3.1. З'ясувати причинно-наслідкові зв'язки в історичних подіях, класифікувати, аналізувати і  узагальнювати історичний матеріал.

3.2. Порівнювати, пояснювати, аналізувати та критично оцінювати історичні факти та діяльність осіб, спираючись на
отримані знання на основі альтернативних поглядів на проблеми

4. Займати активну життєву та громадську позицію.

 

4.1. Захищати інтереси держави, поєднувати та взаємоузгоджувати суспільні, колективні та індивідуальні інтереси.

4.2. Виконувати конституційні обов'язки, дотримуватися норм законодавства.

4.3. Захищати конституційні права людини та громадянина.

 

5.   Нести   соціальну   відповідальність   за діяльність організації.

 

5.1.  Враховувати та прогнозувати соціальні аспекти впливу ділової активності  на працівників, споживачів, місцеві спільноти, суспільство.

5.2. Вирішувати загальні соціальні проблеми: захист довкілля, прав громадян, інтересів споживача, охорона здоров'я та безпека життєдіяльності.

5.3. Дотримуватися етики ділового спілкування.

5.4. Реалізовувати відносини відповідальності за допомогою сукупності етичних, правових та економічних норм у їх взаємозв'язку.

5.5.. Нести персональну відповідальність за діяльність співробітників і всієї організації.

6. Здатність до ефективної комунікаційної взаємодії, у тому числі засобами сучасних інформаційних технологій

 

6.1. Спілкуватися державною та, якнайменш, однією з іноземних та слов'янських мов.

6.2. Чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки та переконання.

6.3.  Створювати та  підтримувати  гармонійну соціальну  мережу ділових та особистісних  контактів  як  передумову психічного здоров'я та ділового успіху.

6.4. Залежно від ситуації обирати найбільш відповідні інформаційні засоби та канали комунікації, користуватися мережею ІNТЕRNЕТ.

6.5.  Створювати  власний  імідж,  вдосконалювати  його  складові:  зовнішній  вигляд,  манери,  ораторське  мистецтво, впевненість у собі, позитивну енергетику.

6.6. Проявляти та постійно вдосконалювати хороші манери, культуру мови.

6.7. Одягатися відповідно до ситуації з урахуванням особливостей зовнішності та віку.

6.8. Переконувати, аргументувати, вести конструктивні переговори, результативні ділові бесіди, плідні дискусії, полеміку; толерантно ставитися до протилежних думок, брати участь у дискусіях, критично ставитися до тенденційної інформації.

6.9. Доводити інформацію до виконавців, тримати їх у курсі справ, зацікавлювати у вирішенні проблем.

6.10. Готувати та проводити публічні виступи в аудиторіях різного типу; відчувати аудиторію.

6.11. Ефективно використовувати невербальні засоби спілкування.

6.12. Протидіяти маніпуляції, долати бар'єри спілкування, спілкуватися з "важкими" людьми.

6.13. Добирати та використовувати психолого-педагогічні технології у професійній та інших сферах життєдіяльності.

6.14. Підтримувати врівноважені стосунки з найближчим побутовим оточенням:

7. Здійснення саморегуляції та здорового способу життя.

 

7.1. Пропагувати та вести здоровий спосіб життя, фізично самовдосконалюватися.

7.2. Розробляти здоровий режим роботи та відпочинку,  додержуватись його.

7.3. Дозувати    навантаження,    уникати    систематичної  перевантаженості,    розвивати    власну    стресовитривалість, саморегуляцію, підтримувати хороший настрій.

7.4. Підтримувати та відтворювати працездатність, швидко відновлювати фізичні та духовні сили.

7.5. Зберігати трудову активність в екстремальних ситуаціях.

8.   Здатність  до  засвоєння   нових  знань, самовдосконалення.

 

8.1. Займатися самоаналізом, використовувати методи адекватної самооцінки, самокритику, долати власні недоліки та шкідливі звички.

8.2. Реалістично й оптимістично ставитися до себе, спокійно сприймати свої невдачі та вчитися на них.

8.3. Визначати й усвідомлювати межі своїх знань, долати стереотипи мислення та практики, визнавати й аналізувати помилки, у тому числі власні.

8.4. Адаптуватися до зростаючих потоків інформації, до наслідків науково-технічного прогресу, розуміти необхідність професійної мобільності.

8.5. Використовувати різні методи та прийоми самовиховання.

8.6. Розвивати потенціал лідера, підприємливість і вміння йти на виправданий ризик.

8.7. Використовувати психотехнології у самопрограмуванні, самоствердженні.

8.8. Здійснювати самоменеджмент, встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру.

8.9. Систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), складати реферат, анотацію.

8.10 тренувати пам’ять

8.11. Оцінювати і обирати оптимальні сполучення форм постійного підвищення власної кваліфікації.