Ви є тут

Головна

Мета: викладання навчальної дисципліни “Управління персоналом ” є формування теоретичних і прикладних знань у галузі управління персоналом організацій різноманітних форм власності..

Завдання: є вивчення теорії управління людьми у сфері економічної діяльності та формування практичних навичок впливу на трудову поведінку як колективів працівників, так і окремих виконавців з метою забезпечення ефективної діяльності організації та задоволення результатами праці кожного працівника.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- основні засади та принципи управління персоналу;
- сучасні концепції управління персоналом;
- основні вимоги до формування кадрової та соціальної політики фірм;
- принципи та методи забезпечення фірм персоналом; 
- методи оцінки кадрів та прогнозування потреб у людських ресурсах.

вміти:

- розробляти та впроваджувати систему роботи з персоналом;
- застосовувати сучасні концепції управління персоналом;
- складати концептуальні кадрові документи;
- планувати чисельність та склад працівників організації;
- проводити підбір та відбір персоналу;
- розробляти програми навчання персоналу;
- складати плани ділової кар’єри та професійного просунення;
- розробляти посадові інструкції;
- аналізувати ефективність використання робочого часу персоналу;
- проводити діагностику персоналу;
- застосовувати методи стимулювання праці персоналу.
 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Основні поняття і категорії.
Управління персоналом у системі сучасного менеджменту
Концепції управління персоналом
Методологія організації системи управління персоналом.
Кадрова політика організації.
Система управління і організації роботи з персоналом.
Планування роботи з персоналом організації

Змістовий модуль 2.

Технології управління персоналом.
Управлінська діяльність персоналу організації.
Управління персоналом і національна ділова культура.
Оцінювання результатів діяльності персоналу кадрових служб. Організація діловодства.
Психологічні основи добору і перевірки персоналу.
Психолого-акмеологічне забезпечення ефективності управління персоналом.

Викладачі дисципліни: Жданов В.В., к.е.н., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці.   

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 8

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

Нормативна

Рівень вищої освіти бакалаврат
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
6.03050501 Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: курсова робота                       
Семестр
Загальна кількість годин - 120 7,8-й 7,8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 4
Освітній ступень: бакалавр 14 год. -7сем 6 год.-7сем
10 год.8сем. 4 год.8сем.
Практичні, семінарські
28 год.-7сем 4 год.-7сем
20 год. -8сем 4 год. -8сем
Лабораторні
- -
Самостійна робота
78 год.-7сем 112 год.-7сем
60 год.-8сем 88 год.-8сем
Індивідуальні завдання: 30  год.
Вид контролю: залік., іспит
  

Розподіл балів, які отримують студенти

Для денної форми навчання.
Під час контролю враховують наступні види робіт:
- підготовка до заняття:
а) 7 семестр:1 бал за кожне заняття (всього 21 заняття по 1 балу = 21 бали);
б) 8 семестр: 1 бал за кожне заняття (всього 15 заняття по 1 балу = 15 бали) активність роботи студента на практичному занятті:
а) 7 семестр: оцінюється до 10 балів (всього 14 практичних занять по 10 балів = 140 балів);
б) 8 семестр: оцінюється до 15 балів (всього 10 практичних занять по 15 балів = 150 балів);
в) Тестування 7 семестру – першого напівсеместру до 20 балів; другого напівсеместру до 19 балів;
г) Тестування 8 семестру –першого напівсеместру до 25 балів; другого напівсеместру до 25 балів;
 
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.
Для заочної форми навчання.
Виконання та захист контрольної роботи студента оцінюється до 50 балів; аудиторне тестування оцінюється до 50 балів. 7 семестр (50+50=100); 8 семестр (50+50=100).