Ви є тут

Головна

Мета: опанування майбутніми фахівцями науково-методичних знань та аналітико-розрахункових і управлінських навичок в сфері забезпечення соціально-економічної безпеки.

Завдання: розробка цілей та визначення напрямів забезпечення соціально-економічної безпеки; визначення найбільш безпечної організаційної моделі конкретного підприємства; визначення ключових бізнес-процесів, що забезпечують соціально-економічну безпеку; діагностика та забезпечення техніко-технологічної безпеки підприємства; використання методів оцінювання та забезпечення ринкової безпеки бізнесу; запобігання негативному впливу тіньової економіки та недружнього поглинання на функціонування та розвиток підприємства; обґрунтування переліку об’єктів, суб’єктів, а також формування політики, концепції та механізму управління безпекою бізнесу; розробка прийнятної стратегії безпеки бізнесу; організація діяльності служби безпеки на підприємстві; оцінювання ефективності діяльності служби безпеки та її окремих підрозділів; використання передового зарубіжного досвіду в сфері забезпечення соціально-економічної безпеки підприємств.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- основні поняття та категорії соціально-економічної безпеки підприємства;
- зміст основних функціональних складових (напрямів) соціально-економічної безпеки;
- принципи та методичні підходи до проведення діагностики соціально-економічної безпеки підприємства;
- напрями, методи та засоби управління соціально-економічною безпекою підприємства;
- технологію організації служби безпеки підприємства та оцінювання ефективності її діяльності;
- зарубіжний досвід забезпечення соціально-економічної безпеки підприємств.

вміти:

- забезпечити правову охорону інтелектуальної власності підприємства;
- розробити заходи, які спрямовані на забезпечення охорони комерційної таємниці;
- обґрунтовувати та реалізовувати методи забезпечення кадрової безпеки підприємства;
- визначати основні індикатори та проводити діагностику рівня фінансової безпеки підприємства;
- застосовувати методи оцінювання ймовірності банкрутства суб’єктів господарювання;
- визначати напрями та способи забезпечення інформаційної безпеки підприємства;
- забезпечити політико-правову безпеку підприємства;
- обґрунтовувати і впроваджувати систему силової безпеки на підприємстві;
- обґрунтовувати систему індикаторів для комплексного оцінювання рівня соціально-економічної безпеки суб’єктів господарювання;
- формувати інформаційну базу даних для проведення діагностики соціально-безпеки підприємства;
- оцінювати рівень соціально-економічної безпеки підприємства на основі різних методичних підходів.
 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Соціально-економічна безпека: сутність і передумови формування.
Організаційні та техніко-технологічні основи соціально-економічної безпеки підприємства.
Інтелектуальна та кадрова складові соціально-економічної безпеки підприємства.

Інформаційна безпека підприємства.

Змістовий модуль 2.

Ринкова та зовнішньоекономічна безпека.
Фінансова безпека.
Політико-правова, силова та екологічна складові соціально-економічної безпеки підприємства.
Ризик та його вплив на соціально-економічну безпеку підприємств.

Викладачі дисципліни:  Карпенко А.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці; Жданов В.В., к.е.н., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці.   

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 2,5
Галузь знань
0305 Економіка та підприємництво

Вибіркова

Рівень вищої освіти бакалавр
Модулів – 1
Напрям підготовки 6.030505 Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 75 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 4
Освітній ступень: бакалавр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
- -
Самостійна робота
31 год. 53 год.
Індивідуальні завдання:  16  год.
Вид контролю: залік.
  

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:
- активність роботи студента на семінарському занятті оцінюється до 5 балів (7 практичних заняття по 5 балів = 35 балів);
- захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 40 балів;
- тестування – до 25 балів.
 
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.