Ви є тут

Головна

Мета: формування у майбутніх фахівців сучасної системи знань і практики про концептуальні засади бухгалтерського обліку, основи методології обліку господарської діяльності, основи техніки бухгалтерського обліку, підходи до організації обліку на підприємстві та засади керівництва бухгалтерським обліком в Україні.

Завдання: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах та на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів,оволодіння принципами бухгалтерського обліку. Забезпечення засвоєння методичних підходів, що використовуються в бухгалтерському обліку для відображення інформації про господарську діяльність та набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- теоретичні основи управління проектами;
- основні функції управління проектами;
- способи організації управління проектами та планування змісту проекту;
- джерела ресурсного забезпечення проекту;
- ризики, що виникають при управлінні проектами; 
- методику складання, планування та аналізу проектів;
- системи контролю за виконанням проекту.

вміти:

- самостійно вивчати зміни до законодавства з питань ведення бухгалтерської документації на підприємствах; 
- оцінювати стан, проблеми та перспективи бухгалтерського обліку і фінансової звітності на підпримствах; 
- використовувати методи і технології бухгалтерського обліку, що необхідні для розв’язання поточних та стратегічних практичних завдань з метою прийняття управлінських рішень в різних галузях економіки; 
- описувати і застосовувати рахунки та подвійний запис для відображення на них господарської діяльності підприємства (господарських операцій) з метою узагальнення її в балансі.
 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Основи бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік в системі господарювання. 
Бухгалтерський баланс. 
Система рахунків бухгалтерського обліку. 
Подвійний запис як елемент методу бухгалтерського обліку.

Змістовий модуль 2. Організація бухгалтерського обліку

Документація та інвентаризація. 
Первинне спостереження та вартісне вимірювання. 
Облік господарських процесів. 
Основи бухгалтерської звітності.

Викладачі дисципліни: Коваленко М.О., старший викладач кафедри УПЕП, к.е.н.   

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 4 05 Соціальні та поведінкові науки

Нормативна

Рівень вищої освіти магістр
Модулів – 1
Спеціальність (професійне
спрямування):
051 Економіка за освітньою програмою Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 120 6-й 6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи студента – 4
Освітній ступень: магістр 28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
- -
Самостійна робота
78 год. 112 год.
Індивідуальні завдання:  
Вид контролю: залік.
  

Розподіл балів, які отримують студенти

Для денної форми навчання.
Для денного відділення підсумковий контроль (залік) визначається як середня між двома контролями за перший і другий змістовні модулі. Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.
Для заочної форми навчання.
визначається я сума балів за такими видами робіт: виконання контрольної роботи згідно вимог – максимальна оцінка 50 балів, усне опитування під час заліку – максимальна оцінка – 50 балів.