Ви є тут

Головна

Мета: формування знань та практичних навичок щодо аналізу демографічних та соціальних процесів, що відбуваються в суспільстві.

Завдання:

формування у студентів теоретичних знань, практичних вмінь та навичок, необхідних для їх застосування у вивченні, осмисленні й аналізі демографічних процесів, формування системи знань про народонаселення, розвитку можливостей демографічного аналізу та демографічного прогнозування, взаємодії населення і навколишнього середовища.
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

- історію розвитку демографії, основні погляди вчених різних епох на взаємозв’язок демографічних та соціально-економічних процесів;
- сутність основних категорій та понять демографії;
- структуру демографії;
- основні джерела демографічної інформації;
- основні демографічні проблеми сучасного суспільства;
- специфіку роботи з демографічними таблицями;
- методи вивчення демографічних процесів.

 

вміти:
- визначати основні поняття й категорії демографії;
- організовувати та проводити демографічні дослідження;
- здійснювати кількісний аналіз та вимірювання демографічних процесів і структур;
- виконувати аналітичні розрахунки у відповідності до демографічного дослідження;
- здійснювати аналіз демографічних явищ і процесів на рівні регіону та країни, інтерпретацію отриманих результатів, формулювати обґрунтовані висновки та прогнозні розрахунки.
 
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
 
Змістовий модуль 1.
Демографія як наука
Чисельність і структура населення
Джерела інформації про населення та демографічні процеси

Змістовий модуль 2.

Шлюбність і розлучуваність в демографії
Демографічний аналіз руху населення. Демографічне прогнозування
Міграції населення. Різновиди міграцій
Сучасні тенденції демографічного розвитку. Демографічна політика

Викладач дисципліни: Васильєва О.О. к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці

 
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3 Галузь знань
05 Соціальні та поведінкові науки

Нормативна

Рівень вищої освіти бакалавр
Модулів – 1 Спеціальність (професійне
спрямування):
051 Економіка за освітньою програмою Управління персоналом та економіка праці
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______                       
Семестр
Загальна кількість годин - 90 2-й 2-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 4,5
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
58 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:   4  год.
Вид контролю: залік
  

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:
-   активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 10 балів за кожне;
-   захист індивідуального домашнього завдання студента оцінюється до 45 балів;
-    тестування – до 25 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.