Ви є тут

Головна

Підручники, навчальні посібники

 1. Трушевський В.Е. Управління дорожнім рухом на регульованих перехрестях у містах Монографія / В. Е. Трушевський, Є. Ю. Форнальчик, І. А. Могила, В. В. Гілевич.  Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 236 с.
 2. Сущенко Р.В. Педагогічні засади формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту: теорія і практика: монографія / Р.В. Сущенко. - Запоріжжя, 2017. - 448с. (монографія)
 3. Турпак С.М. Логістичні системи управління залізничним транспортом металургійних підприємств: монографія / С.М. Турпак. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. – 264с.
 4. Лащених О. А. Дослідження транспортних процесів і систем методами факторного аналізу [Текст]: монографія / О. А. Лащених, О. Ф. Кузькін, С. М. Турпак С. В. Грицай. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 186 с.
 5. Лащених О. А. Імовірнісні і статистико-експериментальні методи аналізу транспортних систем: навчальний посібник / О. А. Лащених, О. Ф. Кузькін, С. В. Грицай. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 420 с.
 6. Нечаев, Г. И. Управление грузовой и коммерческой работой и грузоведение: Моногр. / Г. И. Нечаев, Г. Ф. Бабушкин ; Восточноукр. нац. ун-т им. В.Даля. – Луганск, 2002. – 567 с.
 7. Бабушкін Г.Ф. Технологія та організація транспортно-складських робіт на промисловому транспорті / Г.Ф. Бабушкін. Навч. посібник для вузів. - К.: ІСДО, 1993. – 190 с.
Методичні вказівки
 1. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Вантажні перевезення» для студентів денної та заочної форм навчання спеціалізації  275.2 Транспортні технології (на залізничному транспорті)/ Укл. Г. Ф. Бабушкін, Г,О, Лебідь – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. –  66 с.
 2. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Генеральний план підприємств та транспортних вузлів» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології» / Укл.: Підгорний В.І., ст. викл. Тарасенко О.В. - Запоріжжя: ЗНТУ: 2018. – 44 с.
 3. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології», спеціалізацій 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)», 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». — Ч. І Робоча програма. Контрольні питання з дисципліни / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 32 с.
 4. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІ. — Розділ 1. Лінійнепрограмування. Цілочисловепрограмування / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 51 с.
 5. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІ. — Розділ 2. Транспортна задача лінійного програмування. Динамічне програмування / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 33 с.
 6. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІ. — Розділ 3. Теорія масового обслуговування. Теорія графів / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 46 с.
 7. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІ. — Розділ 4. Мережеве планування і управління. Теорія ігор. Теорія прийняття рішень / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 46 с.
 8. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІІ. — Розділ 1. Лінійне програмування. Цілочислове програмування. Динамічне програмування  / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 56 с.
 9. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІІ. — Розділ 2. Теорія масового обслуговування. Теорія графів. Мережеве планування і управління. Теорія ігор. Теорія прийняття рішень / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 47 с.
 10. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Дослідження операцій в транспортних системах» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. IV / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 59 с.
 11. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни “Інтегровані транспортні системи ” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» / Укл. д.т.н., проф. Турпак С.М., ст. викл. Райда І.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 –34 с.
 12. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Інтегровані транспортні системи» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» / Укл.: ст. викл. Райда І.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 32 с.
 13. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни “Інформаційні системи і технології” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 “Транспортні технології (за видами)” / Укл. доц. Кузькін О.Ф., ст. викл. Райда І.М., зав. лаб. Михайленко Н.А. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.– 97 с.
 14. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Методи наукових досліджень» для магістрів денної та заочної форми навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» / Укл.: Трушевський В.Е. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 42с.
 15. Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Міські транспортні системи» для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Укл.: доц. к.т.н. Кузькін О.Ф., ст. викл. Райда І.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 28 с.
 16. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Операторська та експедиторська діяльність» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» спеціалізації 275.02 «Транспортні технології» (на залізничному транспорті) / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 42 с.
 17. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Операторська та експедиторська діяльність» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології»  спеціалізації 275.02 «Транспортні технології» (на залізничному транспорті) / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 70 с.
 18. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Операторська та експедиторська діяльність» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології»  спеціалізації 275.02 «Транспортні технології» (на залізничному транспорті) / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 46 с.
 19. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни “Організація дорожнього руху” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275.03 “ Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” / Укл. ст. викл. Райда І.М., зав. лаб. Михайленко Н.А. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 53 с.
 20. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни  «Основи економіки транспорту» для студентів денної та заочної форм навчання  напрямку 6.070101 «Транспортні технології») / Укл.: ст. викл. Харченко Т.В. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. –  36 с.
 21. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології», спеціалізацій 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)», 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». — Ч. І Робоча програма. Методичні вказівки до змістових модулів самостійної  роботи студента. Контрольні запитання з дисципліни / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 36 с.
 22. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІ Методичні вказівки до виконання практичних занять. — Розділ 1. Транспортнийпроцес. Продуктивність транспортних засобів / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 53 с.
 23. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІ Методичні вказівки до виконання практичних занять. — Розділ 2. Маршрутизація вантажних перевезень. Використання енергоносіїв. Формування структури та раціональне використання парку транспортних засобів / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 46 с.
 24. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІІІ Методичні вказівки до самостійної роботи студента / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 37 с.
 25. Комплекс навчального забезпечення дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології». — Ч. ІV Методичні вказівки до виконання контрольних робіт студентами заочної та дистанційної форми навчання / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., доц. канд. техн. наук Лащених О. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. — 45 с.
 26. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Пасажирські перевезення» для студентів спеціальності  275 «Транспортні технології» спеціалізації 275.2 Транспортні технології (на залізничному транспорті), 275.3 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) / Укл. проф. д.т.н. Бабушкін Г.Ф., ст.викл. Лебідь Г.О. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 54 с.
 27. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Пасажирські перевезення» для студентів спеціальності  275 «Транспортні технології» спеціалізації 275.2 Транспортні технології (на залізничному транспорті), 275.3 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) / / Укл. проф. д.т.н. Бабушкін Г.Ф., ст.викл. Лебідь Г.О. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018  - 26 с.
 28. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Підприємства автомобільного транспорту» для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку «Транспортні технології» / Укл. доц. В.П. Юдін  - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018, 83с.
 29. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Проектний аналіз в  транспортній галузі» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології»  / Укл. Харченко Т.В.. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 41 с.
 30. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни „Рухомий склад та тяга поїздів»для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» / Укл: доц. Сущенко Р.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 – 32 с.
 31. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни "Транспортне планування міст" для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»/ Укл.: доц. Кузькін О. Ф., ст. викл. Тарасенко О.В., Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 - 77 с.
 32. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» спеціалізації 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 50 с.
 33. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології»  спеціалізації 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 90 с.
 34. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Засоби автоматики і телемеханіки» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Укл.: доц. Трушевський В.Е., Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – 58 с.
 35. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Загальний курс транспорту» для студентів денної та заочної форм навчання спеціа-льнсті275 «Транспортні технології»  спеціалізації 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті)та  /275.02 «Транспортні технології» (на залізничному  транспорті) Склали: доц. Кузькін О. Ф., старш. викл. Веремеєнко Л. А. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. — 101  с. 
 36. Методичні вказівки довиконання курсового проекту з дисципліни «Колія та колійне господарство» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» / Укл. доц. Сущенко Р.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 33 с.
 37. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Міські транспортні системи» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., старш. викл. Райда І. М. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2017 – 45 с.
 38. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Міські транспортні системи» для студентів заочної форми навчання спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / Укл. доц., канд. техн. наук Кузькін О. Ф., старш. викл. Райда І. М. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2017 – 22 с.
 39. Комплекс з навчально- методичного забезпечення дисципліни «Транспортні логістичні системи» для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 275 «  Транспортні технології» ( за видами) спеціалізацій 275.02 «Транспортні технології» (на залізничному транспорті); 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) / Укл.: ст. викл.Каплуновська А.М. Запоріжжя: ЗНТУ,2017.-43с.
 40. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Управління безпекою руху на автомобільному транспорті» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» спеціалізації 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) / Укл.: доц.. Трушевський В.Е., Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – 42с.
 41. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Вантажознавство» для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю 275 «Транспортні технології» ( за видами) спеціалізацій 275.02 «Транспортні технології» (на залізничному транспорті), 275.03 «Транспортні технології»  ( на автомобільному транспорті) / Укл.: ст. викл.Каплуновська А.М., зав. лаб. Михайленко Н.А. Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 42. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Комерційна робота на транспорті» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології») / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 54 с.
 43. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Комерційна робота на транспорті» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 98 с.
 44. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Організація міжнародних перевезень» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології» спеціалізації 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 58 с.
 45. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Організація міжнародних перевезень» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології»  спеціалізації 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 74 с.
 46. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни «Організація міжнародних перевезень» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології»  спеціалізації 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) / Укл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 58 с.
 47. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни  «Проектний аналіз в транспортній галузі» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 275 – Транспортні технології;. спеціалізація   275.3 Транспортні технології (на автомобільному транспорті); 275.2 Транспортні технології (на залізничному транспорті) / Склали д.т.н., проф. Бабушкін Г.Ф., ст. викл. Харченко Т.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. –   с. 62.
 48. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Промисловий транспорт” для студентів денної і заочної форми навчання спеціальності 275 „Транспортні технології” / Укл. доц., д-р техн. наук Турпак С. М., ст. викладач  Падченко О.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 35 с.
 49. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Рухомий склад та тяга поїздів» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» / Укл: доц. Сущенко Р.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 32 с.
 50. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни  «Транспортно-експедиторська діяльність» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 «Транспортні технології»  спеціалізації 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) / Укл.: ст. викл. Васильєва Л. О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. –  46 с.
 51. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Автоматика, телемеханіка і зв’язок» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.07010101 «Транспортні системи» / Укл: доц. Сущенко Р.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 – 31 с.
 52. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни "Автомобільні шляхи" для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 6.070101 «Транспортні технології» зі спеціальності 7.07010102 “Організація перевезень і управління на транспорті”/ Укл.: ст. викл. Тарасенко О.В., Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 - 77 с.
 53. Методичнівказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Автомобільні шляхи“ для студентівденної та заочної форми навчання за напрямом 6.070101 «Транспортні технології»/ Укл.  доц. Підгорний В. І., ст. викл. О. В. Тарасенко, Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 –23 с.
 54. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни ”Вантажні  перевезення” для студентів денної та заочної форм навчання з напряму 6.070101 ”Транспортні технології” // Укл.: проф. Бабушкін Г.Ф., ст. викл. Лебідь Г.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2015.- 100 с.
 55. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни “Вантажні переве­зення“ для студентів спеціальності 7.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті” / Укл. Г.Ф. Бабушкін, Г.О.Лебідь. Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 - 46 с.
 56. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни ”Основи економіки транспорту” для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку 6.070101  ”Транспортні технології” // Укл.:  ст. викл. Харченко Т.В., асистент Стовбур Ю.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2015.-  74 с.
 57. Комплекс навчально-методичного забезпечення з дисципліни «Правила технічної експлуатації та безпека руху» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.07010101 «Транспортні системи» // Укл: доц. Сущенко Р.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014. - 16 с.
 58. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Станції та промислові вузли» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.07010101 «Транспортні системи» / Укл: доц. Сущенко Р.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 71 с.
 59. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Технічна експлуатація і ремонт транспортних засобів» для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку 6.070101 «Транспортні технології» / Укл.: к.т.н., доц. Юдін В.П., ас. Якимов А.В. – Запоріжжя: ЗНТ, 2014. – 40 с.
 60. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни  «Управління експлуатаційною роботою транспорту промислових підприємств» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей  7.07010101, 8.07010101,7.07010102, 8.07010102 / Укл.: проф., д.т.н. Бабушкін Г.Ф., доц., к.т.н. Турпак С.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 66с.
 61. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Управління роботою транспорту» для студентів денної та заочної форм навчання напрямку «Транспортні технології»/ Укл.: ст.викл. Харченко Т.В., ст.викл. Падченко О.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014, 48 с.
 62. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни “Екологічні характеристики транспортних систем” для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.07010101»Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті», 7.07010102, «Транспортні системи», 7.07010104 “Організація і регулювання дорожнього руху”/ Склали: ст.викл. Веремеєнко Л.А., ст.викл Трушевський В.Е.Запоріжжя: ЗНТУ.2013.- 43 с.
 63. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Логістика» для студентів денної та заочної форми навчання з  напрямку 1004«Транспортні технології») / Укл.: ст. викл.Каплуновська А.М., ст.викл. Веремеєнко. Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.- 41с.
 64. Комплекс з навчально-методичного забезпечення дисципліни «Транспортне право» для студентів денної та заочної форми навчання з напрямку 1004 «Транспортні технології»./ Укл.:ст. викл.Каплуновська А.М., ст.викл. Трушевський В.Е. Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.-35с.
 65. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Транспортні засоби» для студентів денної та заочної форм навчання з напрямку 6.07010 «Транспортні технології» / Укл. доц. Юдін В.П., доц. Турпак С.М., ас. Якимов А.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012, 82с.