Ви є тут

Головна
Метою викладання навчальної дисципліни є формування знання про методологію науково-дослідної роботи, стратегію і тактику проведення досліджень, придбання навиків щодо практичного використання методології, методики й інструментарію дослідження.
Осовними завданнями вивчення дисципліни є:
- ознайомлення студентів з сучасними методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень;
- формування цілісного уявлення про науково-дослідницький процес;
- набуття дослідницьких навичок, усвідомлення цілей наукового дослідження, формування навичок правильного виконання кваліфікаційних і наукових робіт (магістерської роботи, статті).
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні
знати:
- розуміти значення методологічної підготовки для професійної діяльності вченого;
-знати характеристики основних методів наукового пізнання (індукція, дедукція, абдукція) та методологічних моделей (гіпотетико-дедуктивна та емпірична індуктивна);
-засвоїти основні критерії оцінки наукового знання і вимоги до організації дослідницької діяльності.
уміти:
- застосовувати загальнометодологічні принципи у науковій діяльності.
Дисципліна «Методика та організація наукових досліджень» (2 кредити; 60 год.) вивчається студентами І курсу протягом 1 навчального семестру. Аудиторна робота становить 26 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді практичних занять (14 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 46 год, для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Дисципліну викладає доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики Погребна Вікторія Леонідівна