Ви є тут

Головна

Мета навчального курсу «Історія зарубіжної журналістики» – дати студентам системні знання з історії зарубіжної журналістики та розвитку всесвітнього соціокомунікаційного процесу від пражурналістських явищ та зародження власне журналістики до початку ХХІ ст.
Основні завдання курсу:
-    вивчення специфіки пражурналістських явищ західної Європи на різних етапах історико-культурного розвитку;
-    з’ясування основних чинників формування періодичної преси та уточнення її функціональних особливостей на перших етапах обігу;
-    аналіз типології перших європейських та американських журналістських явищ;
-    розгляд формування системи цензури в галузі періодичної преси та особливостей її функціонування на перших етапах розвитку журналістики;
-    вивчення основних рис національних журналістик на етапі їх зародження та формування в цілісну систему.  
За підсумками вивчення курсу студенти повинні знати:
-    основні етапи розвитку зарубіжної журналістики;
-    найрепрезентативніші журналістські видання, що характеризують розвиток журналістики кожного з виокремлених етапів;
-    особливості розвитку світової журналістики кожної розглядуваної епохи;
-    національну своєрідність журналістики окремих європейких та північноамериканських країн;
-    своєрідність функціонування західної журналістики порівняно з українською;
вміти:
-    визначати історико-культурні витоки певних масово інформаційних явищ давніх часів;
-    співвідносити певне видання чи прізвище журналіста з тією чи іншою епохою розвитку зарубіжної журналістики;
-    розуміти головні тенденції історичного розвитку журналістики різних країн;
-    аналізувати публіцистичні праці найвідоміших журналістів Західної Європи та Америки розглядуваного періоду.
Дисципліна «Історія зарубіжної журналістики» (6,5 кредитів; 195 год.) вивчається студентами ІІІ курсу протягом 5, 6 навчальних семестрів. Аудиторна робота становить 33 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (26 год.) і практичних занять (40 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 59 год, для виконання індивідуальних завдань – 20 год. У 5 семестрі студенти складають залік, а в 6 – екзамен з курсу «Історія зарубіжної журналістики».
Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Хітрова Тетяна Володимирівна