Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Українська мова у професійному спілкуванні» є засвоєння студентами знань із фонетики, орфоепії, орфографії, української мови,  удосконалення мовних знань, систематизація їх і на цій основі формування розуміння сучасних мовленнєвих норм та особливостей мови майбутнього фаху. Глибшому засвоєнню теоретичного мовного матеріалу сприятиме виконання завдань різного типу аж до стилістичного аналізу фахової літератури. Важливо також сформувати навички роботи з «Українським правописом», лінгвістичними словниками, довідниками, необхідними для писемного та усного спілкування українською мовою у професійній сфері.
Основними завданнями вивчення дисципліни  є
-    виховати любов і повагу до української мови;
-    сформувати національно-мовну особистість;
-    навчити студентів професійної мови журналістів, розвивати їхні комунікативні здібності;
-    поглибити знання про фонетико-фонологічні особливості української мови, основні засади правописної системи української мови, закони милозвучності;
-    сформувати навички вмілого добору мовних засобів відповідно до життєвих ситуацій.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
-    суть понять “фонетика”, “орфоепія”, “орфграфія”;
-    основні поняття зазначених розділів лінгвістики;
-    класифікацію голосних та приголосних звуків;
-    орфоепічні норми сучасної української літературної мови;
-    особливості використання законів орфоепії у професійному мовленні;
-    норми і принципи сучасного українського правопису;
уміти:
-    виступати з доповідями і повідомленнями перед аудиторією за результатами власної пізнавальної діяльності, дотримуючись орфоепічних і граматичних норм;
-    дискутувати, переконливо аргументуючи особисту життєву позицію, узгоджуючи її із загальнолюдськими моральними і етичними нормами;
-    писати твори, добираючи відповідні мовні засоби, виражаючи своє ставлення, враховуючи ситуацію спілкування, зокрема адресата;
-    вільно користуватися словниками;
-    редагувати неправильно побудовані речення, виправляти орфоепічні і граматичні помилки в мові ЗМК;
-    проводити комплексний аналіз текстів на підставі здобутих знань;
-    застосовувати фахову  українську  термінологію  у професійній діяльності журналіста.
Дисципліна «Українська мова у професійному спілкуванні» (14,5 кредитів; 435 год.) вивчається студентами І-ІІ курсів протягом 1, 2, 3 та 4  навчальних семестрів. Аудиторна робота становить
34 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (56 год.) і практичних занять (112 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 176 год, для виконання індивідуальних завдань – 80 год. У 1, 2,3 семестрі студенти складають залік, а в 4 – екзамен з курсу «Українська мова у професійному спілкуванні».
Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Волинець Галина Миколаївна.