Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Фотожурналістика» є засвоєння студентами основних понять фотожурналістики, виробленні умінь і навичок зображальної діяльності, осягнення репортажного і поставного методу зйомки, оволодіння основами фотокомпозиції. Сучасна журналістика характеризується широким використанням зображального матеріалу, який відіграє не тільки роль ілюстративного додатку до тексту, а й характеризується самодостатніми функціями. Сучасний журналіст повинен володіти основними навичками виготовлення ілюстративного матеріалу та знати способи і форми його використання і розміщення. Практична частина курсу спрямована допомогти студентам опанувати зображальні можливості фотографії, способи її редагування, вивчити основні поняття теорії фотомистецтва.
Основними завданнями вивчення дисципліни  є
-    ознайомити з поняттям суб’єкта творчого процесу в фотожурналістиці (фотокореспондент, більдредактор);
-    вивчити типологію видів фотографії і поетику відтворення реалій дійсності у різних її формах;
-    проаналізувати систему жанрів фотожурналістики;
-    здобути вміння і навички створення якісних фотоматеріалів, творчого відображення дійсності;
-    ознайомити студентів з особливостями посадових функцій фотожурналіста;
-    окреслити історію розвитку фотографії;
-    ознайомити студентів із фотографічною технікою i оптикою, навчити працювати з фототехнікою;
-    ознайомити студентів із фотоматеріалами, що застосовуються в роботі фотожурналіста;
-    опанувати основи фотокомпозиції;
-    подати методику освітлення об’єкта зйомки;
-    ознайомити студентів із творчими проблемами у фотожурналістиці.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
-    суть поняття “фотожурналістика”;
-    портрет професії фотожурналіста;
-    функції, що виконує фотожурналіст;
-    фотографічну техніку й оптику, інші технічні засоби для роботи зі світлинами;
-    поняття фотографічної експозиції;  
-    поняття «негативно-позитивний процес»;
-    поняття «фотографічний жанр», «фотокомпозицiя кадру»;
-    способи й засоби освітлення при фотозйомці;
-    образотворчі завдання фотографії;
-    особливості масово-iнформацiйної ситуації в Україні та свiтi, місце фотожурналістики в сучасних iнформацiйних процесах;
уміти:
-    застосовувати на практиці набуті теоретичні знання;
-    здійснювати загальні та спецiальнi функції фотожурналістики;
-    проводити зйомку за допомогою репортажного і поставного методу;
-    обирати адекватний жанр у вiдповiдностi з предметом та завданням висвітлення;
-    виконувати зйомки у різних жанрах;
-    визначити правильну експозицію;
-    супроводжувати фотографії влучними заголовками, підписами, коментарями;
-    знати правила розміщення ілюстративного матеріалу на газетній шпальті.
Дисципліна «Фотожурналістика» (6 кредитів; 180 год.) вивчається студентами ІІІ курсу протягом 5 навчального семестру. Аудиторна робота становить 31 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді практичних занять (56 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 104 год, для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають залік.
Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Волинець Галина Миколаївна.