Ви є тут

Головна

Головноюметою навчальної дисципліни «Екологічна проблематика в ЗМІ» є екологічна освіта майбутніх журналістів. Програма передбачає проведення лекційних і практичних занять. Головне завдання практичних занять – поглибити матеріал лекцій, виробити у студентів навички творчого мислення, уміння застосовувати набуті знання на практиці. Перехід від навчального до наукового підходу на практичних заняттях потребує: чіткої постановки мети та завдань здійснюваної студентами роботи; знайомства з науковими дослідженнями (статтями, монографіями, дисертаціями та їх авторефератами), вміння аналізувати наукові розробки; більш глибокого та послідовного оволодіння журналістикознавчими категоріями та термінами.
Основні завдання курсу:
-    підвищити рівень знань студентів з екологічої проблематики;
-    визначити специфіку екожурналістики та своєрідність роботи над матеріалами екологічної тематики;
-   ознайомити студентів з основними шляхами та методами обробки технічної/наукової інформації у матеріалах екологічної проблематики;
-    представити ефективну методику роботи над журналістськими матеріалами екологічної тематики;
-    подати загальну характеристику основних екологічних проблем, що традиційно входять у поле зору журналістів;
-    виявити специфіку та проблеми екологічних паблік рілейшнз;
-    представити проблему “чорних” паблік рілейшнз у сфері екологічної інформації ЗМІ.    
За підсумками вивчення курсу студенти повинні знати:
-    основні визначення екологічної журналістики;
-    специфічні риси екожурналістики як особливої галузі публіцистичної діяльності;
-    основні шляхи та методи обробки технічної/наукової інформації у матеріалах екологічної проблематики;
-    різноманітні аспекти та проблеми екологічних паблік рілейшнз;
-    психологічні механізми впливу екологічної інформації на аудиторію;
-    основні глобальні та регіональні екологічні проблеми.
У процесі вивчення курсу студенти повинні вміти:
-    характеризувати основні екологічні проблеми та теми;
-    оперувати необхідним мінімумом екологічної термінології та кваліфіковано пояснювати її;
-    створювати журналістські матеріали екологічної проблематики.
Дисципліна «Екологічна проблематика в ЗМІ» (3 кредити; 90 год.) вивчається студентами ІІІ курсу протягом 5 навчального семестру. Аудиторна робота становить 31 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (14 год.) і практичних занять (12 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 42 год, для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають залік.
Дисципліну викладає кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики Островська Наталя Василівна.