Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Медіакритика» є: формування в студентів навичок критичного осмислення різного роду матеріалів у ЗМІ, об’єктивного їх оцінювання. Курс з «Медіакритики» дає уявлення про нову, специфічну сферу медіадіяльності, яка в останні роки набуває все більшої популярності і є цікавою не лише для професіоналів, а й для широкої аудиторії.
Основними завданнями вивчення дисципліни  є:
-    ознайомити студентів із розвитком медіакритики як новим видом журналістської діяльності за кордоном та в Україні;
-    узагальнити та систематизувати раніше набуті знання із правових основ журналістики, професійної майстерності, журналістської етики, навчити практично застосовувати їх у щоденній діяльності;
-    сприяти формуванню почуття відповідальності у майбутніх журналістів за кожен матеріал, який вони готують; вчити критично та самокритично сприймати медіапродукт.
    Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
-    історію зародження та розвитку медіакритики як особливої сфери журналістики в Україні і за кордоном;
-    різні форми та жанри творів вітчизняної медійної критики;
-    функції медіакритики, їх співвідношення з базовими функціями журналістики;
-    спеціалізовані видання, сайти, сторінки в Інтернеті.
уміти :
-    здійснювати моніторинг засобів масової комунікації;
-    вміти оцінювати й аналізувати журналістські матеріали й інші матеріали медійного змісту;
-    студенти повинні володіти навичками медіакритичного аналізу і вміти писати різні за жанрами медіакритичні матеріали.
- уміти висловлювати власні судження з тієї чи іншої проблеми і підтверджувати їх думкою фахівців;
- полемізувати;
- при аналізові уникати соціально-ідеологічного нашарування.
Дисципліна «Комунікаційні технології» (2 кредити; 60 год.) вивчається студентами ІV курсу протягом 7 навчального семестру. Аудиторна робота становить 40 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (24 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 16 год, для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають залік.
Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Клименко Наталя Олександрівна.