Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія масової поведінки» є:
- по-перше, ознайомити студентів з основними теоріями і концепціями психології мас, методами та технологіями впливу на масову свідомість;
- по-друге, сформувати у студентів теоретичні знання, щодо особливостей прояву феноменів масової свідомості та поведінки в контексті історичних умов і взаємодії різних видів культури
    Основними завданнями вивчення дисципліни  є:
- допомогти студентам опанувати теоретичні засади курсу, розкрити зміст основних концепцій, теоретичних принципів і основних понять, які використовуються представниками світової та вітчизняної науки в галузі психології мас;
- ознайомити і навчити прикладним аспектам, які знайшли широке застосування в масовокомунікаційних процесах.
   Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати :
- особливості розвитку психології мас та етнопсихології;
- роль і місце мас у системі масової комунікації;
- поняття мас у зарубіжній та українській науці;
- особливості поведінки, настрою і думок мас у контексті масової
комунікації;
- специфіку комунікаційного впливу на маси;
- особливості механізмів масової поведінки;
- різновиди мас;
- види натовпу та публіки;
- методи впливу на масову свідомість;
- маніпулятивні технології, що використовуються різними ЗМІ.
уміти :
- практично застосовувати набуті теоретичні знання;
- вправно використовувати засвоєний термінологічний апарат;
- визначати механізми виникнення стереотипів;
- розрізняти різновиди мас;
- виявляти види натовпу та публіки;
- застосовувати методи впливу на масову свідомість;
- розрізняти маніпулятивні технології, що використовуються різними ЗМІ.
Дисципліна «Теорія масової поведінки» (3 кредити; 90 год.) вивчається студентами магістратури І року навчання. Аудиторна робота становить 31 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (14 год.) і практичних занять (14 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 42 год, для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають залік.
Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Хітрова Тетяна Володимирівна.