Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціально-політична проблематика в ЗМІ» є: з'ясувати основні напрямки, коло тем та проблем, котрі розглядає сучасна журналістика, проаналізувати особливості різних ЗМІ та їх взаємодію, дати аналіз журналістської творчості сучасного періоду. Охарактеризувати тематику публікацій, присвячених вузловим проблемам розвитку розвитку громадянського суспільства, розбудові соціальної стратегії держави тощо. Розглянуто творчість провідних українських журналістів з точки зору нових, вільних від вульгаризованої ідеології, підходів, з науково-об'єктивних позицій як цілісне ідейно-художнє явище.
Основними завданнями вивчення дисципліни  є
- вивчення проблематики ЗМІ у вищій школі – процес складний і багатогранний. Студенти мають не тільки опанувати суму знань, а творчо засвоїти матеріал, щоб вільно орієнтуватися в сучасному журналістикознавчому процесі і давати правильну оцінку суспільним явищам та фактам. Викладання журналістики, як й інших наук, передбачає дотримання єдності навчального, наукового і виховного процесу, забезпечення його світоглядної спрямованості шляхом підвищення рівня лекцій, поглиблення самостійної роботи студента.
- звернення уваги на здобутки, втрати, перспективи розвитку сучасної української журналістики. Окремо подається характеристика кожного з блоків проблем – політичного і соціального.
Значення курсу полягає в тому, що студенти ознайомлюються з найважливішими темами та проблемами, які формують уявлення про зміст та специфіку української журналістики і вимагають системного, узагальнюючого підходу.
    Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
- основні тенденції розвитку сучасної української журналістики;
- форми, методи, жанри, особливості висвітлення проблем;
- способи подачі матеріалів.
уміти :
- аналізувати універсальні і спеціалізовані за проблематикою видання відповідно до вимог сучасного журналістикознавства;
- аналізувати публікації в ЗМІ й уміти визначати:
    - рубрикацію   і   жанрову   різноманітність   у   залежності   від проблем, що висвітлюються;
    - проблематику;
    - форми і способи подачі матеріалів;
     - композиційні особливості.
- уміти висловлювати власні судження з тієї чи іншої проблеми і підтверджувати їх думкою фахівців;
- полемізувати;
- при аналізові уникати соціально-ідеологічного нашарування.
Дисципліна «Соціально-політична проблематика в ЗМІ» 3 кредитів; 90 год.) вивчається студентами ІІ курсу протягом 3 навчального семестру. Аудиторна робота становить 31 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (14 год.) і практичних занять (14 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 42 год, для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають екзамен.
Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістикиПода Олена Юріївна.