Ви є тут

Головна
Мета курсу   «Психологія    журналістської   творчості» спрямовується на формування у студентів сукупності спеціальних знань і навичок,  розвиток  особистісних якостей, які забезпечать успішність в журналістській виробничій галузі.
Основними завданнями вивчення дисципліни  є:
- ознайомлення студентів з  теоретичними основами психології журналістики і журналістської творчості;
- ознайомлення з основними психологічними  теоріями масової  комунікації;
- ознайомлення з психологічними особливостями діяльності журналіста.
    Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати :
   -  психологічні закономірності формування суспільної думки;
   -  основні психологічні закономірності соціальної перцепції і навіювання;
   -  психологічні фактори ефективності журналістської діяльності;
   -  соціально-психологічні     умови    вдосконалення    професійної.
уміти :
   - визначати та аналізувати соціально-психологічний профіль аудиторії;
   - проводити  соціально-психологічний аналіз результативності професійної діяльності;
   -  організовувати ефективне професійне спілкування;
   -  оптимізувати власну професійну діяльність.
Дисципліна «Психологія журналістської творчості» (2,5 кредити; 90 год.) вивчається студентами ІV курсу протягом 7 навчального семестру. Аудиторна робота становить 31 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (14 год.) і практичних занять (14 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 27 год, для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають залік. Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Панченко Світлана Анатоліївна.