Ви є тут

Головна

Мета курсу «Авторське редагування» полягає в отриманні студентами необхідних теоретичних знань з літературного редагування, а також у виробленні практичних навичок редакторської роботи з текстом.
Основними завданнями вивчення дисципліни  є
– навчити студентів методиці аналізу та літературного редагування тексту;
– окреслення особливостей роботи літературного редактора;
–    ознайомлення з класичною і комп’ютерною коректурою тексту;
–    оволодіння технікою правки тексту, логікою аналізу, методами обробки тексту.
Опанувавши дисципліну, студент повинен:
знати:
– суть та механізми літературного редагування текстів;
–    структуру та закони побудови текстів різних жанрів;
–    психологію читацького сприйняття текстів.
вміти:
– створювати тексти різних жанрів;
–    аналізувати чужі тексти й готувати їх до друку, а для цього володіти логікою аналізу, методами обробки тексту;
–    володіти технікою правки тексту, робити реданаліз та редвисновок тексту;
–    самостійно збирати та впорядковувати отриману інформацію;
–    виконувати класичну і комп’ютерну коректуру тексту.
Дисципліна «Авторське редагування» (2.5 кредитів; 75 год.) вивчається студентами ІІ курсу протягом 3 навчального семестру. Аудиторна робота становить 32 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді практичних занять (24 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 23 год, для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають екзамен. Дисципліну викладає старший викладач кафедри журналістики Островська Наталія Василівна.