Ви є тут

Головна
Метою викладання навчальної дисципліни “Медіаправо” є набуття студентами грунтовних знань з теорії медіаправа, вивчення законодавства з питань інформації та діяльності засобів масової інформації, матеріалів судової та іншої юридичної практики в цій сфері, формування у них прикладних навиків та умінь застосовувати набуті знання у конкретній ситуації.
Основними завданнями вивчення дисципліни "Медіаправо" є:
- надання студентам теоретичних знань і практичних навичок з питань теорії медіаправа і змісту законодавства у сфері інформаційних правовідносин, питань регулювання державою діяльності суб'єктів медіаправа, проведення   всебічного аналізу практики застосування законодавства в сфері медіаправа;
- на основі набутих теоретичних знань навчити студентів застосовувати законодавчі норми на практиці;
- розвиток у студентів навичок самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань у ході вивчення курсу;
- закріплення навичок самостійного аналізу законодавства і правозастосовчої практики в цій галузі права.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:
- понятійно-категоріальний апарат медіаправа;
- порядок формування та організаційо-правові форми діяльності суб'єктів інформаційних правовідносин;
- предмет, метод та принципи медіаправа;
- процедуру реалізації парв і свобод громадян та способи їх захисту у сфері медіаправа;
- основні закони, що стосуються роботи журналіста;
- базові поняття правового захисту журналістів при підготовці матеріалів;
- види правопорушень у сфері медіаправа і заходи юридичної відповідальності за їх вчинення.
уміти:
- грамотно застосовувати понятійно-категоріальний апарат, нормативно-правову лексику і спеціальну термнологію дисципліни;
- визначити суть правової проблеми у сфері інформаційних правовідносин;
- паравильно визначити основи правового регулювання відповідних інформаційних правовідносин;
- аргументовано висловити власну правову позицію з використанням посилань на нормативно-правові акти, судову практику, матеріали роз'яснювального характеру органів виконавчої влади з цих питань;
- обирати належні шляхи захисту інтересів конкретного учасника інформаційних правовідносин;
- складати проекти процесуальних документів.
Дисципліна «Медіаправо» (3 кредитів; 90 год.) вивчається студентами ІІ курсу протягом 3 навчального семестру. Аудиторна робота становить 31 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (14 год.) і практичних занять (14 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 42 год, для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають екзамен. Дисципліну викладає старший викладач кафедри журналістики Островська Наталія Василівна.