Ви є тут

Головна

Мета курсу «Вступ до спеціальності. Технічні засоби виробництва» формування основних уявлень про фундаментальні положення журналістської діяльності у правовому полі сучасного суспільства через втілення демократичних і гуманістичних принципів; уявлень про форми здійснення масово-інформаційного процесу та творчий характер журналістської діяльності.
Основними завданнями вивчення дисципліни "Вступ до спеціальності" є:
- подати основні терміни, якими оперує сучасна журналістикознавча наука;
-  накреслити головні етапи розвитку журналістики та сучасні його тенденції;
- розкрити сутність журналістики як сфери масово-інформаційної діяльності та  фактора соціального управління;
- специфіку журналістики як творчої діяльності особистості;
- розкрити специфіку журналістики серед інших професій;
- навчити студентів правильно організувати творчу та інтелектуальну діяльність для створення журналістського тексту;
-навчити визначати основні тенденції функціонування регіонального   інформаційного простору.
У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:
- визначення основних термінів сучасної журналістикознавчої науки;
- головні етапи розвитку журналістики та сучасні його тенденції;
- специфіку журналістики серед інших професій;
- поняття про журналістику в системі соціальних інститутів;
- засади типології ЗМІ;
- специфіку творчої діяльності журналіста;
- першооснови юридичної регламентації функціонування ЗМІ.
Уміти:
- розкрити специфіку журналістики серед інших професій;
- правильно організувати творчу та інтелектуальну діяльність для створення журналістського тексту;
- визначати основні тенденції функціонування регіонального інформаційного простору;
- прогнозувати розвиток ЗМІ за різних соціально-політичних умов;
- аналізувати сутність інформаційних процесів.
Дисципліна «Вступ до спеціальності. Технічні засоби виробництва» (4 кредити; 180 год.) вивчається студентами І курсу протягом 1 навчального семестру. Аудиторна робота становить 31 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (28 год.) і практичних занять (28 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 104 год, для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають екзамен. Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Панченко Світлана Анатоліївна.