Ви є тут

Головна

Мета викладання навчальної дисципліни «Історія української журналістики» - дати студентам  уявлення і знання про основні явища історії української журналістики, виробити в них уміння правильно й ефективно застосовувати на практиці історичні уроки, розуміти особливості масово-інформаційної діяльності в кожний конкретний період української історії, познайомити студентів з діяльністю провідних українських журналістів і публіцистів, їх творчістю.
Основними завданнями вивчення дисципліни  є
- ознайомити студентів з історичним розвитком масово-інформаційної діяльності в Україні;
- забезпечити глибоке осмислення студентами конститутивних ознак української журналістики, вивчити історичні форми існування інформації, способи її творення й поширення, забезпечити розуміння студентами історичного формування системи органів масової інформації,  з яких складається сьогодні журналістика;
- показати боротьбу української журналістики з російською цензурою за утвердження свого обличчя й пошуку української ідентичності;
- домогтися засвоєння студентами головних понять про етапи становлення та шляхи розвитку української журналістики.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати :
- головні поняття та категорії масової інформації в їх історичному становленні, розвитку та сучасному значенні (“інформація”, “комунікація”, “публіцистика”, “журналістика”, “пропаґанда”);
- національні джерела української журналістики;
- передумови виникнення журналістики взагалі й української зокрема.
- основні етапи розвитку вітчизняної журналістики;
- творчий шлях та публіцистичні праці провідних публіцистів, їх внесок у розвиток української журналістики;
- основні періодичні видання, які функціонували на теренах Східної і Західної України в означений період;
- проблематику і тематику провідних часописів;
- історичний контекст і події минулого у взаємозв’язку із сучасністю.
уміти :
- застосовувати історичні знання для створення сучасного журналістського тексту;
- використовувати при створенні сучасного інформаційного продукту прийоми поетики, вироблені світовою журналістикою впродовж своєї історії;
- аналізувати історико-журналістські явища;
- використовувати аналіз історико-журналістських явищ з метою поліпшення власної практичної діяльності;
- мати первісні навички наукового підходу до історії журналістики.
Дисципліна «Історія української журналістики» (7 кредитів; 210 год.) вивчається студентами ІІІ курсу протягом 5 та 6 навчальних семестрів. Аудиторна робота становить 31 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (26 год.) і практичних занять (80 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 98 год, для виконання індивідуальних завдань – 40 год. У 5 семестрі студенти складають залік, а у 6 семестрі – екзамен. Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Панченко Світлана Анатоліївна.