Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційна політика і безпека» є ознайомлення студентів з сутністю та основними складовими сучасної державної інформаційної політики, розгляд сучасних інформаційних загроз та методів протидії їм в інформаційній сфері.
Основні завдання вивчення дисципліни:
- розглянути закони, тенденції, закономірності розвитку інформаційно-комунікаційної сфери, а також інформаційні процеси, які віддзеркалюють інтереси особистості, суспільства і держави.
- окреслити вітчизняний досвід правового регулювання інформаційної сфери;
- проаналізувати основні напрями здійснення державної інформаційної політики в Україні й забезпечення інформаційної безпеки.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати :
- закони функціонування, закономірності розвитку інформаційної сфери;
- особливості національних моделей розвитку інформаційного суспільства;
- основні принципи взаємин влади та мас-медіа;
- засади реалізації державної інформаційної політики.
- специфіку організації світових інформаційних потоків;
- гуманітарні технології забезпечення захисту національного інформаційного простору.
уміти :
- визначати інформаційну політику держави, організацій;
- орієнтуватися в структурі засобів масової інформації країни, зокрема періодичної преси;
- об’єктивно аналізувати нинішній стан української журналістики; визначати її роль і місце в національному державотворенні;
- користуватися новітніми інформаційними ресурсами для отримання офіційної державної інформації, обробляти її з метою підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів.
Дисципліна «Інформаційна політика і безпека» (4 кредити; 120 год.) вивчається студентами V курсу протягом 5 навчального семестру. Аудиторна робота становить 35 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (14 год.) і практичних занять (28 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 58 год, для виконання індивідуальних завдань – 20 год.  Після вивчення курсу студенти складають екзамен. Дисципліну викладає доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики Погребна Вікторія Леонідівна.