Ви є тут

Головна
Мета навчального курсу полягає у тому, щоб ознайомити студентів з основними історичними формами і типами української культури, закономірностями її функціонування і розвитку, дати уявлення про визначальні ментальні особливості і художньо-естетичні прояви української культури.
Основними завданнями вивчення дисципліни "Історія української культури" є:
- оволодіння основними термінами і поняттями культурології на рівні відтворення, тлумачення та використання у повсякденному житі;
- вивченя культури в розвитку, в єдності та суперечності різних процесів і тенденцій, засвоєння сутності та цінностей оновних здобутків культури, її суттєвих рис;
-розгляд української культури в контексті її історичного розвитку та досягнень світової і європейської культур;
- сформувати уявлення про особливості ментальності та закономірності загальнокультурного руху України;
- показати загальнокультурний та мистецький феномен України у колі західноєвропейської та слов'янської культур;
- формування вмінь і навичок застосування знань з історії культури для визначення лінії власної поведінки в умовах розмаїття культур.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
- визначення та зміст ключових культурологічних понять;
- головні етапи розвитку української культури;
- основні школи та концепції культорології;
- взаємозв'язок ідеологічних і гуманістичних тенденцій в художній культурі;
-історію культури України, її місце в системі світової культури та цивілізації.
Уміти:
- пояснити феномен кульутри, її роль у людській жеттєдіяльності, мати уяву про способи набуття, збереження та передачі базових цінностей культури;
- аналізувати кульутру як суспільне явище;
- визначати роль і місце української кульутри в світовіцй цивілізації;
- турбуватися про збереження та примноження національної та світової культурної спадщини.

Дисципліна «Журналістські посади» (8 кредитів; 240 год.) вивчається студентами ІІ та ІІІ курсів протягом 4 і 5 навчальних семестрів. Аудиторна робота становить 20 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (16 год.) і практичних занять (32 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 152 год., для виконання індивідуальних завдань – 40 год. Студенти складають екзамен у 5 та 6 семестрі. Дисципліну викладає доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики Погребна Вікторія Леонідівна.