Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія літератури» єзасвоєння законів, понять, категорій, які розкривають сутність, специфіку художньої літератури, методів, принципів, шляхів її вивчення, критеріїв оцінки літературних творів, осмислення закономірностей літературного процесу, формування загального уявлення про вершинні етапи становлення і розвитку теорії літератури як науки.
Основними завданнями вивчення дисципліни  є
–    забезпечити засвоєння студентами естетичних особливостей літератури різних епох;
–    забезпечити володіння методичними прийомами аналізу твору, а також методологічними моделями філологічного дослідження;
–    висвітлити коротку історіографію теоретико-літературної думки;
–    розкрити: специфіку літератури як виду мистецтва, її функції; теорію літературного твору, теорію літературного процесу;
–    сформувати у студентів вміння і навички аналізу літературного процесу з урахуванням нових досягнень світового літературознавства.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
-    основні етапи формування і розвитку теорії літератури як науки;
-    найбільш значні праці мислителів, вчених, які впливали на становлення теорії літератури;
-    суттєві риси мистецтва як форми суспільної свідомості і літератури як виду мистецтва;
-    визначення понять змісту, форми, ідейного змісту, теми, проблеми, ідейно-емоційної оцінки твору;
-    основні елементи сюжету, композиції літературного твору;
-    основні види тропів і фігур поетичного синтаксису;
-    особливості форми і змісту літературного твору в залежності від роду, виду, жанру;
-    суттєві риси літературних течій, напрямів, епох.
уміти :
-    виділити спільне й своєрідне для художньої літератури й інших видів мистецтва;
-    проаналізувати сюжетні й композиційні особливості твору;
-   виділити в тексті тропи й фігури поетичного синтаксису;
-    визначати особливості прозового й віршованого тексту;
-    вказати на місце твору чи творчості в національній і світовій літературі, поєднання в них традицій і новаторства;
-    дати визначення теоретико-літературних понять та категорій; використовувати ці поняття та категорії при вивченні літературних явищ, володіти принципами, методами, шляхами аналізу літературного твору, літературного процесу.
Дисципліна «Теорія літератури» (5 кредитів; 150 год.) вивчається студентами І та курсу протягом 1  навчального семестру. Аудиторна робота становить 37 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (28 год.) і практичних занять (28 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 74 год., для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Післявивчення курсу студенти складають екзамен. Дисципліну викладає доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики Погребна Вікторія Леонідівна.