Ви є тут

Головна

Курс «Авторське право» має на меті:
    сприяти студентам у набутті необхідних теоретичних знань і практичнихнавичок щодо авторськоправової грамотності у діяльності журналіста;
    дати студентам розуміння етичних аспектів обраної професії, що забезпечує професійну підготовку майбутніх фахівців-медійників.
Завдання дисципліни – забезпечити знання етичного та юридичногохарактеру в сфері журналістики, а також уміння використовувати їх напрактиці, зокрема забезпечити:
    знання Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
    міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності;
    знання етичних норм щодо авторсько-правових відносин у обраній
професії;
    знання редакційних статутів редакційних та видавничих організацій.
Вимоги до знань та вмінь
Студент повинен знати:
    українське та міжнародне законодавство у сфері авторського права;
    основні принципи та поняття у сфері захисту інтелектуальної власності;
    права та обов'язки учасників масово-комунікаційного процесу відповіднодо Законів України, етичних кодексів творчих спілок, редакційних статутівта умов авторських та трудових договорів;
    юридичну практику із порушення автором, редактором, видавцем правінших осіб;
    юридичну практику щодо порушення прав автора, редактора,
журналіста.
Студент повинен вміти:
    захищати свої авторські права;
    уникати порушень авторського права у процесі майбутньої професійноїдіяльності;
    чітко розрізняти плагіат та компіляцію, а також оволодіти технічнимизасоби їх виявлення та уникнення.
Дисципліна «Авторське право» (3 кредити; 90 год.) вивчається студентами V курсу протягом 5  навчального семестру. Аудиторна робота становить 27 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (12 год.) і практичних занять (12 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 46 год., для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають залік. Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Пода Олена Юріївна.