Ви є тут

Головна

Мета дисципліни «Спецкурс. Гендер і друковані ЗМІ» – опрацювання теоретичних і прикладних аспектів розробки теми «гендер і друковані ЗМІ».
Завдання курсу:
вивчити історію українського жіночого часопису;
дослідити  питання жіночої проблематики сучасних ЗМК;
проаналізувати репрезентативність гендерної політики українського уряду на шпальтах періодичних видань, у теле- і радіоефірі.
з’ясувати питання розвитку сучасної жіночої преси;
з’ясувати питання розвитку чоловічої преси.
По закінченні вивчення курсу студенти мають
знати:
основні етапи жіночого руху, феміністичних цінностей в українському суспільстві;
історію жіночого часопису (вітчизняного, зарубіжного);
історію жіночого редакторства;
типологічні моделі видань для жінок ХІХ, ХХ, початку ХХІ століття;  тенденції функціонування сучасної жіночої преси;
специфіку жіночої преси як сегменту вітчизняного видавничого бізнесу;
специфіку чоловічої преси і маскулінних презентацій у дискурсі ЗМК;
можливості і способи досягнення гендерної рівноваги у суспільстві, збалансованості декларованих прав і реальних можливостей.
уміти:
застосовувати одержані знання під час розв’язання професійних завдань, при розробці соціальних і економічних проектів, бізнес-планів, організації редакторської роботи і видавничого процесу;
науково аналізувати соціальні, економічні проблеми і процеси, факти і явища,  пов’язані з розвитком жіночої періодики як в Україні, так і за її межами;
розуміти і об'єктивно оцінювати досягнення, роль і значення жіночих видань для подальшого розвитку національної  журналістики; розуміти і об'єктивно оцінювати досягнення, роль і значення жіночої періодики для розвитку національного видавничого гндерно симетричного  бізнесу.
Дисципліна «Спецкурс. Гендер і друковані ЗМІ» (3 кредити; 90 год.) вивчається студентами V курсу протягом 5  навчального семестру. Аудиторна робота становить 14 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (13 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 56 год., для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають залік. Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Пода Олена Юріївна.