Ви є тут

Головна

Мета навчальної дисципліни «Теорія та історія соціальних комунікацій» – дати студентам-журналістам грунтовні знання про закономірності виникнення, становлення, а також сучасного етапу формування наукової школи соціальних комунікацій. Курс повинен цілісно показати процес зародження й розвитку, теоретичного і практичного опрацювання основних положень та здобутків у сфері соціальних комунікацій, має бути проаналізовано найбільш вагомі наукові праці, подано оцінку цих праць із позицій сьогоднішнього дня. У процесі реалізації задуму сформовано концепцію суперечливого, але неухильного поступу наукової думки, спрямованої на визначення витоків, важливих моментів нерівномірного, пов’язаного зі складними політичними умовами розвитку науки про українську журналістику.
Завдання навчальної дисципліни:
- осмислити у загальних рисах історію й основні проблеми, етапи розвитку досліджень соціальних комунікацій від зародження і до сьогодення; 
- сформувати концепцію поступу наукової думки.
- наразі, коли наука позбувається ідеологічної зашореності і збагачується методологічно на основі утвердження національної ідеї, назріла потреба тверезо оцінити досвід попередників.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:
- стан дослідження питання;
- на основі вивчення фактологічного матеріалу, основних публікацій про журналістику і публіцистику, соціальну комунікацію і соціологію масової комунікації розуміти процес формування і наповнення нового наукового напрямку «соціальні комунікації»;
- головні періоди розвитку наукової думки про журналістику, публіцистику, соціальні комунікації в її зв’язку із суспільним життям, поступу чи деградації політичного мислення, концепцій і філософських уявлень суспільства;
уміти:
- визначати діалектику взаємовідносин історичної і теоретичної думки в соціальних комунікаціях, процес формування певних поглядів на журналістику, публіцистику, соціологію масової комунікації, соціальних комунікацій в цілому та на окремі сторони журналістики як виду суспільно-політичної і професійної діяльності, акцентувати увагу на дослідженні журналістської майстерності, природі і можливостях публіцистики, взаємозв’язках змісту і форми, розвитку соціальних комунікацій тощо;
-    характеризувати найпомітніші досягнення окремих вчених і творчих колективів, показати, як праці діаспорних та західних дослідників   компенсували висвітлення тих видань і періодів історії, яких не могли в умовах цензури торкатися радянські й сучасні національні вчені.
Дисципліна «Теорія та історія соціальних комунікацій» (4 кредити; 120 год.) вивчається студентами V курсу протягом 5  навчального семестру. Аудиторна робота становить 35 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (14 год.) і практичних занять (28 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 58 год., для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають екзамен. Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Пода Олена Юріївна.