Ви є тут

Головна

Мета навчальної дисципліни“Українське журналістикознавство” – дати магістрантам-журналістам тривкі знання про закономірності виникнення, становлення, а також сучасного етапу формування української наукової школи журналістикознавства. Курс повинен цілісно показати процес зародження і розвитку українського журналістикознавства до кінця 80-х років ХХ століття, проаналізовано найбільш вагомі журналістикознавчі праці цього періоду, подано оцінку цих праць із позицій сьогоднішнього дня, вперше запропоновано періодизацію історії української науки про журналістику. У процесі реалізації задуму сформовано концепцію суперечливого, але неухильного поступу наукової думки, спрямованої на визначення витоків, важливих моментів нерівномірного, пов’язаного зі складними політичними умовами розвитку науки про українську журналістику.
Завдання навчальної дисципліни:
Курс “Українське журналістикознавство” має завданням осмислити у загальних рисах історію й основні проблеми, етапи розвитку досліджень про українську журналістику в період із кінця ХІХ століття до кінця 80-х років ХХ століття, сформувати концепцію поступу наукової думки в цей суперечливий історичний період. Сьогодні, коли наука позбувається ідеологічної зашореності і збагачується методологічно на основі утвердження національної ідеї, назріла потреба тверезо оцінити досвід попередників.  
У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:
1) стан дослідження питання;
2) на основі вивчення фактологічного матеріалу, основних публікацій про журналістику і публіцистику процес зародження українських журналістикознавчих досліджень;
3) головні періоди розвитку наукової думки про журналістику у її зв’язку із суспільним життям, поступу чи деградації політичного мислення, концепцій і філософських уявлень суспільства;
Вміти:
1) показати діалектику взаємовідносин історико-журналістської і теоретичної думки у журналістикознавстві, процес формування певних поглядів на журналістику в цілому та на окремі сторони журналістики як виду суспільно-політичної і професійної діяльності, акцентувати увагу на дослідженні журналістської майстерності, природі і можливостях публіцистики, взаємозв’язках змісту і форми тощо;
2) охарактеризувати найпомітніші досягнення окремих вчених і творчих колективів, показати, як праці діаспорних дослідників української преси компенсували висвітлення тих видань і періодів історії, яких не могли в умовах цензури торкатися вітчизняні дослідники.
Об’єктом курсу є наукові праці українських вчених з історії та теорії преси.
Дисципліна «Українське журналістикознавство» (3 кредити; 90 год.) вивчається студентами V курсу протягом 5  навчального семестру. Аудиторна робота становить 26 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (12 год.) і практичних занять (12 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 46 год., для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають екзамен. Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Пода Олена Юріївна.