Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Риторика» є оволодіння студентами культурою ділової мови і спілкування, вироблення власного стилю службових взаємин.
Основними завданнями вивчення дисципліни  є:
- оволодіння основними термінами і поняттями риторики на рівні відтворення, тлумачення та використання у повсякденному житті;
- сформувати навички спілкування у соціальній сферах при проведенні бесід, переговорів, нарад тощо;
- сформувати мовні навички усного ділового контакту;
- допомогти опанувати психологічною культурою, етикою службової взаємодії.
- формування вмінь і навичок застосування знань з риторики для підготовки публічного виступу.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:
- визначення та зміст ключових понять риторики;
- визначення жанрів та видів ораторського мистецтва;
- зміст поняття «техніка мовлення»;
- структуру класичної промови (виступу);
- прийоми використання невербальних засобів мовлення (жести, міміка, поза) у процесі публічної промови;
- способи утримання уваги аудиторії;
уміти:
- здійснювати спілкування, логічно і виразно викладаючи і розвиваючи думки;
- застосовувати теоретичні знання з риторики на практиці – послуговуватися мовним багатством і мовною активністю в особистому житті та суспільній діяльності;
- виступати перед аудиторією;
- користуються навичками з риторики для того, щоб планувати роботу, погоджувати зусилля, перевіряти й оцінювати результати; для засвоєння, придбання і передачі інформації; нарешті, для впливу - впливу на погляди і переконання, вчинки інших, щоб змінити відношення до визначених фактів і явищ дійсності.
Дисципліна «Риторика» (3 кредити; 90 год.) вивчається студентами ІV курсу протягом 7  навчального семестру. Аудиторна робота становить 31 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (14 год.) і практичних занять (14 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 42 год., для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають залік. Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Скуртул Ганна Сергіївна.