Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни «Теорія масової інформації» – надати студентам теоретичні знання щодо сутності масової інформації. 
Завдання:  
розглянути основні концепції теорії інформації; 
визначити властивості та види інформації, структуру інформаційного процесу
окреслити напрями і особливості розвитку масової інформації;
розкрити проблеми журналістики як масово-інформаційної діяльності
навчити основам пошуку, організації і збереження інформації. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
- сутність понять «інформація», «масова інформація», «масовий інформаційний потік»;
- основні методологічні підходи до інформації;
- сучасні тенденції розвитку інформаційного суспільства;
- сучасні наукові набутки у дослідженні трансформацій у медіа під впливом інформатизації;
- основні принципи управління інформацією.
вміти: визначати основні поняття дисципліни;
- охарактеризувати основні властивості і види інформації;
- визначати особливості масової інформації;
- виокремлювати суттєві ознаки журналістики як масово-інформаційної діяльності за допомогою фундаментальних концепцій інформології.
Дисципліна «Теорія масової інформації» (3 кредити; 90 год.) вивчається студентами І курсу протягом 1  навчального семестру. Аудиторна робота становить 27 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді лекцій (12 год.) і практичних занять (12 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 24 год., для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають залік. Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Юферева Олена Володимирівна.